Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Inclusie en leerlingenbegeleiding

Pagina delen

Inclusie en leerlingenbegeleiding binnen het GO!

Het thema leerlingenbegeleiding is onlosmakelijk verbonden met de stappen die we zetten naar meer inclusie in onderwijs. Een sterke leerlingenbegeleiding maakt deel uit van een goed onderwijskundig beleid dat inzet op gelijke onderwijskansen, maximale leerwinst en actief burgerschap voor alle leerlingen.  
 
Sinds 2018 is bovendien het decreet leerlingenbegeleiding van kracht en wordt leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school. Dit wetgevend kader wil leerlingenbegeleiding dichter bij de leerlingen brengen. In onze GO! visie Gepersonaliseerd Samen Leren is daarom iedereen leerlingenbegeleider vanuit de eigen rol, maar is leerlingenbegeleiding ook teamwerk. PBD-GO! ondersteunt vanuit beide invalshoeken. We ondersteunen ook met vormingen zoals ‘Een professionele dialoog voeren met collega leerkrachten’ en 'Verbinding als methodiek bij weerstand'. 
 
In september 2023 werd het decreet Leersteun uitgerold. Hierin wordt benadrukt dat er maximaal tegemoet moet gekomen worden aan het recht op leren en ontwikkelen, ook voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Leerondersteuners hebben hier een ondersteunende rol voor leraren en schoolteams in de begeleiding van leerlingen met uitbreiding van zorg en zorg op maat.  
 

Ondersteuningstrajecten en samenwerking

Een ondersteuningstraject voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een kruispunt van samenwerking tussen verschillende schoolinterne en schoolexterne partners, en verschillende ondersteuningsniveaus (leerling, leraar, school, CLB, ouders). In het belang van de leerling delen alle partners bij voorkeur eenzelfde referentiekader of 'taal' bij het vormgeven en implementeren van die ondersteuning.

Hier vind je de Handleiding PBD-GO! Samen leerlingen begeleiden met meer informatie over de rollen en organisatie van een inclusieve leerlingenbegeleiding.

Opleiding en vorming: leerlingenbegeleiding

Dankzij de opleidingen 'Zorgcoördinator basisonderwijs' en 'Leerlingbegeleider secundair onderwijs' krijgen deze sleutelfiguren de kans om hun competenties te versterken binnen de kaders van leerlingenbegeleiding. De focus van onze ondersteuning in leerlingenbegeleiding richt zich op het wegnemen van barrières voor het leren.

Volgde je reeds de opleiding zorgcoördinator of coördinator leerlingenbegeleiding? Dan kunnen we je zeker onze vormingstrajecten aanbevelen die inpikken op het vernieuwde zorgcontinuüm. Zo ben je weer helemaal mee!

Vormingstraject: verhoogde zorg en uitbreiding van zorg

Wat als de brede basiszorg onvoldoende blijkt? Het vormingstraject 'Verhoogde zorg en uitbreiding van zorg in de praktijk van het regulier onderwijs, van beeldvorming tot uitvoeren' richt zich op de praktijk van verhoogde zorg op school en de mogelijke uitbreiding van zorg.

Parallel zijn er ook een aantal interessante helpdesks als introductiekader. Deze bieden ook ruimte voor vragen rond deze onderwerpen.

Vormingstraject: zorg op maat in de praktijk

Sommige leerlingen hebben nood aan zeer specifieke zorg en kiezen ervoor om in het gewoon onderwijs te blijven. Hoe pak je dit aan? Hoe zetten we de gestapelde zorg zo efficiënt mogelijk in? In het vormingstraject 'Zorg op maat in de praktijk van het regulier onderwijs' gaan we stapsgewijs en cyclisch aan de slag. Je leert (handelings)planmatig inspelen op de onderwijsbehoeften van een specifieke leerling. De manier waarop we dit doen, is dezelfde in het basis- en het secundair onderwijs. 
 
Parallel zijn er ook een aantal verwante helpdesks. Deze bieden ook ruimte voor vragen rond deze onderwerpen.

De draad van Vignero

Ben je op zoek naar een manier om met een andere blik naar je leerlingen te kijken? Wil je de context en de verbindingen van het kind meenemen, om zo een sterkere beeldvorming te krijgen van het kind of de jongere? Het model van de draad van Vignero helpt je om een goede afstemming te zoeken met je leerling. Door de sociaal emotionele ontwikkeling visueel te maken en te benoemen in eenvoudige taal, versterk je de verbinding en vereenvoudig je de communicatie.

Ben je nieuw in een team dat reeds met ‘de draad’ werkt en wil je helemaal mee zijn? Of wil je je kennis hieromtrent opfrissen? Dan is de webinar’ 'Kennismaken met de draad van Vignero' zeker wat voor jou.

Ken je het verhaal al en wil je een stap verder zetten naar implementatie? Of wil je werkelijk met je team aan de slag? Dan heb je met vorming ‘De ontwarde draad’, een mooie tool in handen om je team volledig mee te nemen in deze manier van observeren.

We bieden, in samenwerking met externe partners, bovendien nog heel wat opleidingen en vormingen die dieper ingaan op specifieke barrières.

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

We schenken in ons aanbod opleidingen en vormingen aandacht aan specifieke onderwijsbehoeften. Je hoeft en kan niet alles weten. Toch is het echt een meerwaarde als je begrijpt waarom jouw leerlingen bepaalde aanpassingen nodig hebben en hoe je daar als leraar kan op anticiperen. Soms kan dit al met heel eenvoudige tips en tricks. 

Wil je je helemaal onderdompelen in de cognitieve ontwikkelingspsychologie, hoe jonge kinderen leren leren en hoe denkontwikkeling vorm krijgt? Dan is deze vijfdaagse opleiding 'Leren leren als basis van een goed leerrendement' met Albert Janssens vast iets voor jou!
 
In de tweedaagse vorming 'tactiel leren' (leeftijdsgroep 3-8 jaar) ontdek je de belangrijkste basis cognitieve vaardigheden en leer je meteen hoe je deze kan oefenen met kinderen via een tactiele benadering.

 
Voor onze leerlingen met (S)TOS of leerlingen die zich om een andere reden moeilijk verbaal kunnen uiten, organiseren we ook dit jaar een tweedaagse digitale training met Pien Van der Most: ‘Ondersteunend tekenen met STOS’.


Wil je graag meer weten over de cerebrale visuele inperking, een hersenstoornis die slechtziendheid veroorzaakt en waar heel wat kinderen en jongeren mee kampen? Na onze vorming 'Cerebrale Visuele Inperking bij kinderen (CVI)' begrijp je wat dit is en hoe je er mee om kan gaan in je klas.

 

Vormingen autisme

In zowat elke klas is er wel een leerling met autisme. Dat hoeft geen probleem te zijn. Mits een beetje begrip voor de problematiek en inzicht kan je al een autivriendelijke omgeving creëren waar ook andere leerlingen baat bij hebben. We voorzien daarom verschillende vormingen rond autisme.

Er is uiteraard onze driedaagse basiscursus over autisme, die zeer waardevol is wanneer je dag in dag uit met leerlingen met autisme werkt.

Is drie dagen wat veel, maar wil je toch een mee zijn in de grote lijnen en de hulpvraag van deze leerlingen beter begrijpen?

Dit schooljaar staat er voor het eerst een vorming ‘Kleuters met autisme’ op het programma. Dit voor alle onderwijsprofessionals actief in het kleuteronderwijs. Naast verheldering ook enkele praktische handvatten waar je in de context van de klasactiviteiten rekening kan houden.

 

Anderstalige nieuwkomers

Een goede AN leraar speelt een cruciale rol in het leven van deze leerlingen die net in een vreemde omgeving toekomen. We begrijpen dat je hierin zoekend bent. Dompel jezelf in deze vormingen als nieuwe AN leerkracht onder in de kennis en competenties die je nodig hebt om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden.

Elk van deze sessies wordt één keer fysiek en één keer online aangeboden.

 

Cognitief sterk functionerende leerlingen (CSF)

Er wordt afgestapt van de term ‘hoogbegaafdheid’ en spreken van cognitief sterk functionerende leerlingen, kortweg CSF. Los van de naam is het erg belangrijk om aandacht te besteden aan de specifieke onderwijsnoden van deze kinderen en jongeren. Wat is het belang van een tijdige herkenning van cognitief sterk functionerende leerlingen? Hoe zorg je voor een goede opvolging en past de aanpak van deze leerlingen in je zorgbeleid?


Naast de twee vormingsdagen voor de zorgcoördinator in het basisonderwijs en de leerlingbegeleider in het secundair onderwijs is er ook een aanbod voor de leraren:  

 • Kleuterleraren: Ontdekken, verrijken, motiveren: de optimale leeromgeving voor begaafde kleuters 
 • Leraren lager onderwijs: Meester in het herkennen en uitdagen: cognitief sterk functionerende leerlingen in het basisonderwijs
 • Collega’s uit het secundair onderwijs: Meester in het signaleren, uitdagen en motiveren: excelleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs

 

Motiveren en verbinden

Als leraar ben je continu op zoek naar hoe je van je klas een plek kan maken waar leerlingen vlot tot leren komen. Het is belangrijk om leerlingen ‘op maat’ te begeleiden en te zorgen voor een verbindend en positief leerklimaat. In onderstaande vormingen staan daarom verbinding en motivatie centraal.

Bij moeilijk gedrag is het essentieel om goed te reflecteren en te kijken hoe je kan inzetten op preventie. Dit kan door duidelijke te maken afspraken, in gesprek te gaan en door anders te kijken naar je leerlingen. De opleiding 'Life Space Crisis Intervention (LSCI), een verbale interventiemethodiek' leert je omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis. Een andere veelgebruikte methodiek is peer mediation, je leer hier alles over in de opleiding 'Conflictbemiddeling door leerlingen'.
 
Verbinding als methodiek in je vingers krijgen, is een uitdaging. Martijn Debonnet zet je alvast in actie met deze vormingen:

Al deze vormingen geven je een boost om in je klascontext aan de slag te gaan.

Wil je echt doorgronden waarom het steeds weer mis loopt in je klas? Met de vorming 'Ambras in de klas' krijg je nieuwe inzichten over belemmeringen, maar zie je ook mogelijkheden. In deze vorming wordt duidelijk waar spanningen en verstoorde verhoudingen vandaan komen.

 

Duidelijkheid en heldere afspraken op school

Dominique Roos stak het alom gekende vier ladenmodel in een nieuw kleedje en paste dit aan aan de huidige onderwijsrealiteit, met focus op een preventieve aanpak. Dit resulteerde in een manier om doorheen de hele school gelijkgericht moeilijk gedrag oplossingsgericht aanpakken. Je leert er alles over in deze vormingen:

 

Mentaal welzijn

Leerlingen brengen vaak onuitgesproken emoties met zich mee in de klas van thuis of op de speelplaats. In de interactieve vorming 'Mentaal welzijn in het onderwijs' ondervind je hoe je vlotter kan praten met je leerlingen over psychische problemen in de klas. Je leert welke rol je hier als leraar in kan opnemen, zonder jezelf uit het oog te verliezen.  
 
Ben je op zoek naar specifieke vormingen rond welzijn en gezondheid op school? We verwijzen je graag naar onze partners.

 

PBD-GO! Materialenbank

De instrumenten in de PBD-GO! Materialenbank vormen de hoeksteen van ons ondersteuningsaanbod voor leerlingenbegeleiding. Daarmee kan elke professional of elk team aan de slag om zichzelf en het beleid te versterken in leerlingenbegeleiding. We hebben hiervoor een route uitgestippeld die de focus legt op brede basiszorg:

 • Startpunt is de 'Scan Leerlingenbegeleiding' die elke school inzicht zal geven in haar eigen beginsituatie. Aan de hand van de resultaten stippel je verder je eigen route uit in de PBD-GO! Materialenbank.
 • De module e-LLB verheldert de achterliggende referentiekaders, zoals de HGW GO! cyclus en de GO! mindset, en zorgt voor gelijkgerichtheid in de aanpak over de onderwijsniveaus heen.
 • De puzzelboxen 'Handelingsgericht werken' in het GO! bieden concreet materiaal om met die kaders in de klas aan de slag te gaan.
 • De module e-SOB loodst je door al wat je moet weten om leerlingen met specifieke zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften aangepast te ondersteunen.
 • Voor het secundair onderwijs bevatten de didactische fiches voor de doelen ook handvatten voor een passende begeleiding.

 

Helpdesksessies

Naast de reeds aangekondigde helpdesksessies, organiseren we ook ‘ad hoc’ sessies rond actuele vragen en thema’s of op basis van vragen die we herhaaldelijk binnenkrijgen via de knop op smartschool ‘stel een vraag’.
 
Schrijf je in op de GO! nieuwsbrief en krijg de nieuwe helpdesksessies meteen in je mailbox!

Je vindt het overzicht ook op Smartschool bij 'Helpdesk’ of via de 'Agenda’ op GO! pro. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht.

 

Verandertraject: Leerlingenbegeleiding

De scholengroep kan in de begeleidingsovereenkomst opteren voor ondersteuning in leerlingenbegeleiding. Iedereen neemt de e-LLB module gedifferentieerd door. Zo bouw je voldoende voorkennis op om de Scan Leerlingenbegeleiding af te nemen op schoolniveau en begeleid te analyseren op scholengroepniveau. Teams beschikken zo over een duidelijke beginsituatie, waaruit ze de nodige leervragen kunnen afleiden. Die vormen dan de basis voor een passende ondersteuning. In de tweede helft van het schooljaar bekijken we samen met de scholen welke verandertrajecten we opstarten of verderzetten.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.