Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlingenbegeleiding

Een sterke leerlingenbegeleiding maakt deel uit van een goed onderwijskundig beleid dat inzet op gelijke onderwijskansen, maximale leerwinst en actief burgerschap voor alle leerlingen. Sinds 2018 is bovendien het decreet leerlingenbegeleiding van kracht en wordt leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde voor elke school. Dit wetgevend kader wil leerlingenbegeleiding dichter bij de leerlingen brengen. In onze GO! visie Gepersonaliseerd Samen Leren is daarom iedereen leerlingenbegeleider vanuit de eigen rol, maar is leerlingenbegeleiding ook teamwerk. PBD-GO! ondersteunt vanuit beide invalshoeken.

De kern van leerlingenbegeleiding vindt plaats tijdens de les en gebeurt door leraren. We ondersteunen hen daarin op een geïntegreerde manier tijdens de verandertrajecten en opleidingen uit ons aanbod. Daarnaast werkt een goed beleid leerlingenbegeleiding ook op resultaten en effecten bij leerlingen en volgt deze systematisch op. Beide sporen zijn gericht op de maximale ontplooiing van leerlingen tot onafhankelijke individuen die sociaal participeren, zich competent en keuzebekwaam voelen en fysiek, emotioneel en materieel welbevinden ervaren. 

Opleiding en vorming

Dankzij de opleidingen Zorgcoördinator en Coördinator LLB SO krijgen deze sleutelfiguren de kans om hun competenties te versterken binnen de kaders van leerlingenbegeleiding. De focus van onze ondersteuning in leerlingenbegeleiding richt zich op het wegnemen van barrières voor het leren. We bieden, in samenwerking met externe partners, bovendien een aantal vormingen die dieper ingaan op specifieke barrières zoals hoogbegaafdheid of motivatieverlies.

Opleiding zorgcoördinatorCoördinator LLBBekijk het volledige aanbod

PBD-GO! Materialenbank en helpdesk

De instrumenten in de PBD-GO! Materialenbank vormen de hoeksteen van ons ondersteuningsaanbod voor leerlingenbegeleiding. Daarmee kan elke professional of elk team aan de slag om zichzelf en het beleid te versterken in leerlingenbegeleiding. We hebben hiervoor een route uitgestippeld die de focus legt op brede basiszorg:

  • Startpunt is de Scan Leerlingenbegeleiding die elke school inzicht zal geven in haar eigen beginsituatie. Aan de hand van de resultaten stippel je verder je eigen route uit in de Materialenbank.
  • De module e-LLB verheldert de achterliggende referentiekaders, zoals de HGW GO! cyclus en de GO! mindset, en zorgt voor gelijkgerichtheid in de aanpak over de onderwijsniveaus heen.
  • De puzzelboxen Handelingsgericht werken in het GO! bieden concreet materiaal om met die kaders in de klas aan de slag te gaan.
  • De module e-SOB loodst je door al wat je moet weten om leerlingen met specifieke zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften aangepast te ondersteunen.
  • Voor het secundair onderwijs bevatten de didactische fiches voor de doelen ook handvatten voor een passende begeleiding.

Heb je bij het doorlopen van de Materialenbank nog gerichte vragen? Dan kunnen we via de helpdesk antwoorden bieden.

Helpdesk Live voor leidinggevendenPBD-GO! Materialenbank

Verandertraject leerlingenbegeleiding

De scholengroep kan in de begeleidingsovereenkomst opteren voor ondersteuning in leerlingenbegeleiding. Iedereen neemt de e-LLB module gedifferentieerd door. Zo bouw je voldoende voorkennis op om de Scan Leerlingenbegeleiding af te nemen op schoolniveau en begeleid te analyseren op scholengroepniveau. Teams beschikken zo over een duidelijke beginsituatie, waaruit ze de nodige leervragen kunnen afleiden. Die vormen dan de basis voor een passende ondersteuning. In de 2de helft van het schooljaar 22-23 bekijken we samen met de scholen welke verandertrajecten we opstarten of verderzetten. 

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel