Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

IN WELKE FASE BEVINDEN ZICH DE ACTUELE BELEIDSDOSSIERS?

Pagina delen

Via deze rubriek brengen we jou vanuit de afdeling Beleid en Belangenbehartiging op de hoogte van de stand van zaken van de lopende onderwijsdossiers, telkens ondergebracht in de fase van het beleidsproces waarin ze zich bevinden. Bij de downloads in deze rubriek kan je een schematisch overzicht vinden van het legistieke traject dat decreten en besluiten van de Vlaamse Regering doorlopen. 

In Concept

Momenteel zijn er geen lopende dossiers in deze beleidsfase.

In Advies

Nuttige ervaring, concordantie en bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen volwassenenonderwijs

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

De regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs ondergaat enkele wijzigingen.

Er is hierover onderhandeld met de sociale partners. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

LEES MEER

Nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Voorontwerp van wijzigingsbesluit nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Het aanbod van het volwassenenonderwijs wordt vanaf 1 september 2024 geactualiseerd en uitgebreid, alsook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden. Er is hierover onderhandeld met de sociale partners. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

LEES MEER

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen BaO, BuO en academies DKO

Voorontwerp van wijzigingsbesluit over de regelgeving i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van het gewoon BaO, het BuO en de academies voor DKO

De bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van het gewoon BaO, het BuO en alle domeinen van het DKO ondergaan enkele wijzingen. Hierover is ondertussen onderhandeld met de sociale partners. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

LEES MEER

Eindejaarstoelage fietsleasing

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing

Over dit besluit is onderhandeld in Sectorcomité X. Het GO! gaf een protocol van akkoord. 
Het besluit gaat nu nog naar de Raad van State.

LEES MEER

Wettelijke minimumlonen voor onderwijspersoneel

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het waarborgen van toereikende wettelijke minimumlonen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Over dit besluit is onderhandeld in Sectorcomité X. Het GO! gaf een protocol van akkoord. 
Het besluit gaat nu nog naar de Raad van State.

LEES MEER

Taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

Voorontwerp van besluit taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal 

De Vlaamse Regering heeft, na de onderhandelingen met de sociale partners, haar tweede principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van besluit  over de taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal, in uitvoering van het decretale kader over deze taalafdeling, dat weliswaar nog niet definitief is goedgekeurd. Het voorontwerp van besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

LEES MEER

Hybride onderwijs in het DKO

Voorontwerp van decreet rond het hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs

Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de VLOR en van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de minimale bepalingen regelt voor de organisatie van interactief afstandsonderwijs in het dko.

Dit loopt onverwacht echter heel wat vertraging op, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat je hiermee al op 1 september 2024 van start zal kunnen gaan.

LEES MEER

Structuur en organisatie leerplicht VWO, DKO en hoger onderwijs

Ontwerp van wijzigingsbesluit structuur en organisatie leerplicht-, volwassenen-,  deeltijds kunstonderwijs en hoger onderwijs

Na adviezen en onderhandeling met de sociale partners, keurde de Vlaamse regering opnieuw het besluit goed dat diverse besluiten wijzigt over de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.  
 
Het voorontwerp van besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

LEES MEER

In Onderhandeling

Bekwaamheidsbewijzen SO en leermeesters/leraars godsdienst

Voorontwerp van wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering rond bekwaamheidsbewijzen secundair onderwijs en leermeesters/leraars godsdienst

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit dat de bekwaamheidsbewijzen regelt van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen in het gewoon secundair onderwijs en de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Het gaat om technische wijzigingen en actualisaties. 
Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners.

LEES MEER

Voorlopig Goedgekeurd

Momenteel zijn er geen lopende dossiers in deze beleidsfase.

Goedgekeurd

Anciënniteit zomermaanden

Ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden

Na advies van de raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het koninklijk besluit van 10 maart 1965 over de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit van de tijdelijke personeelsleden in het volwassenenonderwijs. Zo worden prestaties in de zomervakantie ook gevaloriseerd.

LEES MEER

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.