Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Salarisschalen / bekwaamheidsbewijzen

Pagina delen

Op deze pagina

28 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X 28 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit over de regelgeving i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van het gewoon BaO, het BuO en de academies voor DKO - onderhandeld in sectorcomité X 24 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - in onderhandeling 17 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit over de regelgeving i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van het gewoon BaO, het BuO en de academies voor DKO - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 26 april 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering rond bekwaamheidsbewijzen secundair onderwijs en leermeesters/leraars godsdienst - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 15 maart 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering 23 februari 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - definitieve goedkeuring door Vlaamse regering 30 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X 26 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 17 november 2023 - wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB - definitief goedgekeurd 17 november 2023 - besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - definitief goedgekeurd 17 november 2023 - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond 27 oktober 2023 - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering 27 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - in advies bij de Raad van State 11 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond 28 september 2023 - voorontwerp van wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB - onderhandelingen in SC X afgerond 15 september 2023 - voorontwerp wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeel CLB - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 26 mei 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - in onderhandeling

28 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X

Over de wijzingen van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs is onderhandeld in sectorcomité X. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Je kan er meer over lezen in deze Op Stapel 2024-04.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

28 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit over de regelgeving i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van het gewoon BaO, het BuO en de academies voor DKO - onderhandeld in sectorcomité X

Er is onderhandeld in sectorcomité X over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van het gewoon BaO, het BuO en alle domeinen van het DKO. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Je kan er meer over lezen in deze Op Stapel 2024-04.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

24 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - in onderhandeling

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. Het gaat om een aantal technische wijzigingen naar aanleiding van de introductie van nieuwe opleidingen in het aanbod van het volwassenenonderwijs. Volgens het decreet volwassenenonderwijs moeten alle opleidingen modulair worden aangeboden. Personeelsleden zijn dus aangesteld in ofwel een module, ofwel een opleiding. Vanaf 1 september 2024 komen er een aantal nieuwe opleidingen bij, waardoor voor deze opleidingen ook de geldende bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en nuttige ervaring moeten bepaald worden. Omdat sommige nieuwe opleidingen omvormingen zijn van bestaande opleidingen, zijn ook ambtshalve en individuele concordanties nodig, zodat personeelsleden aangesteld in de oude opleidingen geen nadelen ondervinden van de omvorming, en hun opgebouwde rechten en plichten worden overgedragen van de oude naar de nieuwe opleidingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 
 
Je kan de stukken hier raadplegen: nota aan en besluit van de Vlaamse regering, bijlage 1 en 2

17 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit over de regelgeving i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van het gewoon BaO, het BuO en de academies voor DKO - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wijzigt een aantal technische bepalingen i.v.m. de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van het gewoon BaO, het BuO en alle domeinen van het DKO. De wijzigingen zijn enerzijds het gevolg van het uitreiken van nieuwe types studiebewijzen in de 7de jaren secundair onderwijs en anderzijds van het uitreiken van nieuwe diploma's in het hoger onderwijs.  
De bijhorende stukken kan je hier raadplegen: nota aan en besluit van de Vlaamse regering, en de lijsten met de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen (bijlage 1, 2, 3 en 4). 
Dit besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna naar de Raad van State. 

26 april 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering rond bekwaamheidsbewijzen secundair onderwijs en leermeesters/leraars godsdienst - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit dat de bekwaamheidsbewijzen regelt van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen in het gewoon secundair onderwijs en de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. Het gaat om technische wijzigingen en actualisaties als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs, enkele toevoegingen aan de vereiste bekwaamheidsbewijzen van sommige vakken in het secundair onderwijs en het opheffen van enkele bepalingen die niet meer van toepassing zijn. Het besluit bepaalt ook op welke salarisscha(a)l(en) een personeelslid recht heeft op basis van zijn bekwaamheidsbewijs. Bovendien wordt verduidelijkt dat in de opleiding basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs dezelfde bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen gelden als in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.  
Je kan nog meer lezen in de volgende documenten: nota aan en besluit van de Vlaamse regering en de bijlagen 1 en 2 (tabellen bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen). 
Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. 

15 maart 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering wijzigt na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State, definitief het besluit met de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. 

Je kan de stukken hier nog eens nalezen: nota aan Vlaamse Regering, besluit van de Vlaamse Regering, advies van de raad van State, bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, en bijlage 4

23 februari 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - definitieve goedkeuring door Vlaamse regering

Na onderhandelingen met de vakorganisaties en na het advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief het koninklijk besluit van 15 april 1958 over de bezoldigingsregeling van het onderwijzend personeel. Bedoeling is om de lijst met knelpuntambten en -vakken uit te breiden zodat meer personeelsleden die de overstap maken vanuit de privésector als 'zij-instromer' voor meer vakken en alle ambten geldelijke anciënniteit kunnen meenemen. Bovendien wordt het maximum aantal jaren dat in rekening kan worden gebracht, uitgebreid naar 15 jaar. Ook voor de maatregel nuttige ervaring worden de aanvraagdossiers een stuk eenvoudiger en sneller afgehandeld waardoor de betrokken personeelsleden sneller hun nuttige ervaring gevalideerd zullen zien op hun salarisbrief. 
De verschillende stukken kan je hier nog eens raadplegen: nota aan de Vlaamse regering, besluit van de Vlaamse Regering en advies van de raad van State

30 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X

Sinds 1 februari 2024 zijn er een aantal nieuwe opleidingen in een aantal studiegebieden. Dit heeft gevolgen voor het personeel wat betreft de bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en concordanties. 
De onderhandelingen hierover zijn afgerond. Het gaat nog voor advies naar de Raad van State. 
Het GO! gaf een protocol van akkoord zonder bijkomende opmerkingen. 
Je vindt meer informatie over dit besluit in Op Stapel 2024-01.

26 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat alle opleidingen in het volwassenenonderwijs modulair worden aangeboden. Vanaf 1 februari 2024 komen er een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden assistentie vrije zorgberoepen, auto, chemie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen en specifieke personenzorg. Voor die opleidingen moet dus vastgesteld worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen gelden, en of er al dan niet nuttige ervaring voor kan aangevraagd worden. Omdat de meeste nieuwe opleidingen omvormingen zijn van bestaande opleidingen in die studiegebieden, moeten er ook een aantal ambtshalve en individuele concordanties komen, zodat wie aangesteld is in de oude opleiding geen nadelen ondervindt van de omvorming. Door de concordanties worden de opgebouwde rechten en plichten overgedragen van de oude naar de nieuwe opleidingen. De Vlaamse Regering wijzigt hiervoor principieel het besluit met de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 

 Meer info vind je in het besluit en de nota

17 november 2023 - wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB - definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurt na onderhandelingen en na advies van de Raad van State, definitief dit besluit goed.  
Omdat de erkenning van de Executieve van de moslims in België is ingetrokken, moest de verwijzing naar deze instantie in de bekwaamheidsbewijzen voor het vak islam worden aangepast. Ook voor protestantse godsdienst was er een toevoeging nodig van het diploma educatieve bachelor in het secundair onderwijs protestants-evangelische godsdienst. En in de CLB's is het nu ook mogelijk om met een bachelordiploma aangesteld te worden in het ambt van directeur.    
Het advies van de Raad van State kan je hier raadplegen
De definitieve documenten kan je raadplegen: nota - besluit - bijlage 1 - bijlage 2 

17 november 2023 - besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering wijzigt na advies van de Raad van State definitief de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs. Verder is er, eveneens naar aanleiding van een wijziging in een vakbenaming, ook een actualisatie in het besluit over de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het gewoon secundair onderwijs. Het besluit gaat in op 1 september 2025.  
 
Het advies van de Raad van State je hier raadplegen
 
De definitieve documenten kan je raadplegen: nota - besluit - bijlage 1 - bijlage 2  

17 november 2023 - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond

Na onderhandeling in Sectorcomité X heeft het GO! voor dit ontwerp van besluit een protocol van akkoord gegeven. 
Het GO! vindt de uitbreidingen om zij-instromers aan te trekken goed. In ons protocol vragen we wel om 20 jaar anciënniteit mee te kunnen nemen en willen we ook de CLB-directeurs, paramedische ambten in het buitengewoon onderwijs, de leersteuncentra en het volwassenonderwijs meenemen in dit besluit. Verder wilt het GO! de maatregelen voor zij-instromers structureel verankerd zien.  
De samenvatting van dit besluit en het protocol kan je nalezen in Op Stapel 2023-24.

27 oktober 2023 - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het koninklijk besluit van 15 april 1958 over de bezoldigingsregeling van het onderwijzend personeel. 
Bedoeling is om de lijst met knelpuntambten en -vakken uit te breiden zodat meer personeelsleden die de overstap maken vanuit de privésector als 'zij-instromer' geldelijke anciënniteit kunnen meenemen. Bovendien wordt het maximum aantal jaren dat in rekening kan worden gebracht, uitgebreid naar maximum 15 jaar. Deze uitbreidingen gelden bovendien voor iedereen die sinds 1/9/2020 de overstap maakte. Ook voor de maatregel nuttige ervaring worden de aanvraagdossiers een stuk eenvoudiger en sneller afgehandeld waardoor de betrokken personeelsleden sneller hun nuttige ervaring gevalideerd zullen zien op hun salarisbrief.
Over dit besluit wordt eerst onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
Je kan de documenten nalezen: het besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering.

27 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - in advies bij de Raad van State

Na de onderhandelingen over dit voorontwerp van besluit in SC X, wordt het nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
Eens goedgekeurd, zal het besluit pas ingaan op 1 september 2025. 
Je kan de documenten nalezen: het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en de bijlages

11 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond

Over dit voorontwerp van besluit werd de voorbije maanden onderhandeld in Sectorcomité X, onderhandelingen die nu zijn afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in waarin we expliciet het belang benadrukken van een snelle en heldere communicatie vanuit de overheid naar scholen aangezien er hen een omvangrijke opdracht wacht om dit in goede banen te leiden voor alle personeelsleden. We verwelkomen dan ook alle initiatieven de overheid al aangekondigd heeft te zullen nemen.
De inhoud van het besluit en het integrale protocol van akkoord kan je nalezen in Op Stapel 2023-20.

28 september 2023 - voorontwerp van wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB - onderhandelingen in SC X afgerond

De onderhandelingen over dit voorontwerp van besluit in Sectorcomité X werden afgerond en het GO! diende een protocol van akkoord in met weliswaar de bemerking dat we aan de Vlaamse regering vragen om de directies CLB dezelfde evolutie in salaris te laten volgen als de directies secundair onderwijs
De samenvatting van dit voorontwerp van besluit en ons protocol van akkoord kan je nalezen in de Op Stapel 2023-19.

15 september 2023 - voorontwerp wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeel CLB - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

Naar aanleiding van de intrekking van de erkenning van de Executieve van de moslims in België (EMB) door de federale overheid, moet de bestaande verwijzing naar deze instantie in de bekwaamheidsbewijzen voor het vak islam worden aangepast. Voor protestantse godsdienst is er een toevoeging nodig van het diploma educatieve bachelor in het secundair onderwijs protestants-evangelische godsdienst. In de centra voor leerlingenbegeleiding was het niet mogelijk dat iemand die slechts over een diploma van ten minste bachelor beschikt aangesteld wordt in het ambt van directeur. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat bovenstaande regelt.
Het wijzigingsbesluit wordt nog geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners en daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
Lees het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering , bijlage 1 en bijlage 2 na.

26 mei 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - in onderhandeling

Op 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat voorziet in een actualisatie van de vakbenamingen in het secundair onderwijs (vakkenbesluit). Omdat heel wat bestaande vakken van naam veranderen, is het nodig om te voorzien in hetzij ambtshalve, hetzij individuele concordanties. Via deze concordanties behouden de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en plichten ook in de nieuwe vakbenaming.  
De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs.  
Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State.     
Om het onderwijsveld de nodige tijd te geven om de concordanties voor te bereiden, zal de ingangsdatum van het vakkenbesluit secundair onderwijs ook uitgesteld worden van 1 september 2023 naar 1 september 2025.                           
De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

Heb je een vraag?

Jan Fransen - 02 790 94 58
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.