Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Algemeen

Pagina delen

Op deze pagina

24 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 17 mei 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering 30 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - onderhandeld in Sectorcomité X 30 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het waarborgen van toereikende wettelijke minimumlonen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap - onderhandeld in Sectorcomité X 26 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 24 april 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - onderhandeld in sectorcomité X 19 april 2024 - ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering 19 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het waarborgen van toereikende wettelijke minimumlonen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 19 maart 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - in onderhandeling met de sociale partners 8 maart 2024 - Koninklijk Besluit inzake de bekwame helper - publicatie Belgisch Staatsblad 23 februari 2024 - Voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering 30 januari 2024 - voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - onderhandeld in sectorcomité X 12 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - eerste principiële goedkeuring

In deze rubriek komen de beleidsstandpunten en regelgeving over algemene thema's rond het onderwijspersoneel aan bod.

24 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse regering keurt opnieuw principieel het besluit goed dat het voor personeelsleden in het onderwijs mogelijk maakt om vrijwillig hun eindejaarstoelage volledig of gedeeltelijk om te zetten in een theoretisch budget. Binnen dit budget kan het personeelslid kiezen voor voordelen in het kader van fietsleasing wanneer het schoolbestuur deze mogelijkheid aanbiedt. 
Je kan de documenten hierover hier nog eens raadplegen. 
Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

17 mei 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wijzigt definitief het koninklijk besluit van 10 maart 1965 over de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit van de tijdelijke personeelsleden in het volwassenenonderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat een tijdelijk personeelslid de prestaties die hij in de zomervakantie levert in het kader van het zomeraanbod in een centrum voor volwassenenonderwijs, kan laten meetellen als dienstanciënniteit in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs, en hier ook voor vergoed wordt. 
Alles nog eens nalezen kan hier: nota aan en besluit van de Vlaamse regering, en het advies van de Raad van State

30 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - onderhandeld in Sectorcomité X

Over dit besluit is onderhandeld met de sociale partners in Sectorcomité X. Het GO! gaf een protocol van akkoord, maar heeft nog wel enkele opmerkingen. Je leest er meer over in deze  Op Stapel 2024-03 .
Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State. 

30 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het waarborgen van toereikende wettelijke minimumlonen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap - onderhandeld in Sectorcomité X

Over dit besluit is onderhandeld met de sociale partners in Sectorcomité X. Het GO! gaf een protocol van akkoord. Je leest er meer over in deze Op Stapel 2024-03.
Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State. 

26 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt wat betreft het gebruik van de eindejaarstoelage voor fietsleasing - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan een duurzame mobiliteit van de personeelsleden van het onderwijs, en wil het aandeel van duurzame verplaatsingen bij hen ook verhogen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit goed dat voor personeelsleden in het onderwijs mogelijk maakt om vrijwillig hun eindejaarstoelage volledig of gedeeltelijk om te zetten in een theoretisch budget. Binnen dit budget kan het personeelslid kiezen voor voordelen in het kader van fietsleasing. Via het systeem van fietsleasing kan een personeelslid een deel van zijn of haar verloning gebruiken om via de werkgever een fiets te leasen. Na afloop van het leasingcontract kan het personeelslid de fiets overnemen tegen een vooraf bepaalde restwaarde.  
Meer informatie lees je in de volgende stukken: nota aan de Vlaamse regering en besluit van de Vlaamse regering
Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

24 april 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - onderhandeld in sectorcomité X

Diensten die ad interim werden gepresteerd, kwamen al eerder in aanmerking voor anciënniteitsopbouw. Met dit besluit wordt nu geregeld dat ook de diensten gepresteerd in de maanden juli of augustus in het zomeraanbod van het volwassenenonderwijs, meetellen voor de opbouw van anciënniteit. Je leest hier meer over in deze Op Stapel.
Na onderhandelingen in sectorcomité X gaf het GO! een protocol van akkoord. Het besluit gaat nu nog naar de Raad van State. 

19 april 2024 - ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de verschillende besluiten rond de personeelsregelgeving. Het gaat om wijzigingen over de verloven, TBSOB, nuttige ervaring, … 
Alles nog eens nalezen kan hier: nota aan en besluit van de Vlaamse Regering en het advies van de Raad van State

19 april 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het waarborgen van toereikende wettelijke minimumlonen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat toereikende minimumlonen moet waarborgen voor het personeel van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van een Europese Richtlijn, over toereikende minimumlonen in de Europese Unie. Bedoeling van de richtlijn is om ervoor te zorgen dat de minimumlonen in een land voldoende hoog zijn zodat personeelsleden een behoorlijke levensstandaard kunnen genieten. Het besluit legt in uitvoering van de richtlijn de procedures vast voor de beoordeling van de minimumlonen. Wanneer het gaat om wettelijke minimumlonen met daarbij een automatisch indexeringsmechanisme, zoals dat in het onderwijs het geval is, wordt iedere 4 jaar beoordeeld of de minimumlonen nog toereikend zijn. Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 
De bijhorende stukken kan je hier lezen: nota aan en besluit van de Vlaamse Regering. 

19 maart 2024 - ministerieel besluit tot wijziging van de in aanmerking komende diensten voor de anciënniteit in de zomermaanden - in onderhandeling met de sociale partners

De Vlaamse regering voert een wijziging door van bepaalde diensten die meetellen voor anciënniteitsopbouw in het volwassenonderwijs. De werkelijke diensten die ad interim gepresteerd worden in de maanden juli of augustus in het zomeraanbod van het volwassenenonderwijs, gelden voor een anciënniteit die gelijk is aan het aantal interimdagen.  
Over dit besluit wordt onderhandeld in Sectorcomité X. 

8 maart 2024 - Koninklijk Besluit inzake de bekwame helper - publicatie Belgisch Staatsblad

Er is eindelijk een regelgevend kader (Koninklijk Besluit) voor de figuur van de bekwame helper; daarmee komt er een einde aan de juridische “grijze zone” waarbinnen verpleegkundige handelingen binnen onderwijs werden gesteld.  
Een bekwame helper is iemand die zélf geen verpleegkundige is, maar in het kader van zijn of haar beroep of een vrijwillige activiteit - buiten een zorginstelling - toch één of meerdere verpleegkundige handelingen wil en mag verrichten. 
De bekwame helper treedt niet op als vervanger van een gekwalificeerd gezondheidsbeoefenaar. De focus ligt niet op de medische bijstand maar op het garanderen van het welzijn van leerlingen.  
Door de invoering van het statuut worden deze handelingen gelegaliseerd, zijn de bekwame helpers wettelijk beschermd en kunnen ze op legale wijze eenvoudige verpleegkundige handelingen stellen.

Alle informatie over de bekwame helper vind je op de volgende website: Bekwame helper | FOD Volksgezondheid (belgium.be).  

Mocht je hier nog vragen over hebben, kan je die richten aan bekwamehelper_aidantqualifie@health.fgov.be

23 februari 2024 - Voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering

Na onderhandelingen met de sociale partners wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse besluiten rond de personeelsregelgeving in het onderwijs. Het gaat om wijzigingen over de verloven; de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling; de erkenning van prestaties als nuttige ervaring voor het bekwaamheidsbewijs; de lerarenbonus; het gebruik van omkaderingsgewichten in de centra voor leerlingenbegeleiding; en de onderwijsinternaten. Heel specifiek zijn er nu nog twee technische wijzigingen aangebracht. Je kan de documenten hier raadplegen.  
Het wijzigingsbesluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. 

30 januari 2024 - voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - onderhandeld in sectorcomité X

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond de personeelsregelgeving in het onderwijs. De onderhandelingen in sectorcomité X zijn afgerond en het gaat nog voor advies naar de Raad van State.  

Het GO! heeft een protocol van akkoord gegeven, maar we hebben (nogmaals) de opmerking gegeven dat het onrechtvaardig is dat in de CLB's een directeur met BA diploma minder zal verdienen dan een coördinator MA of een arts.  

Verder is het goed dat er omstandigheidsverlof wordt ingevoerd in geval van zwangerschapsverlies, maar we merken op dat er zich een situatie kan voordoen waarbij een personeelslid nog niet de mogelijkheid heeft gehad om een zwangerschap te melden of nog niet weet dat ze zwanger is op het moment dat er zich een zwangerschapsverlies voordoet. Het besluit geeft niet duidelijk weer of het personeelslid in die situatie aanspraak kan maken op twee werkdagen omstandigheidsverlof.  

De nodige informatie over deze besluiten is na te lezen in de Op Stapel 2024-01 (zie rechts onder downloads)  

12 januari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - eerste principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond de personeelsregelgeving in het onderwijs. Het gaat om wijzigingen over de verloven; de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling; de erkenning van prestaties als nuttige ervaring voor het bekwaamheidsbewijs; de lerarenbonus; het gebruik van omkaderingsgewichten in de centra voor leerlingenbegeleiding; en de onderwijsinternaten. 
Je kan documenten hierover raadplegen via volgende linken: nota en besluit Vlaamse Regering.  
Het wijzigingsbesluit wordt eerst voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.  

Downloads

Heb je een vraag?

Jan Fransen - 02 790 94 58
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.