Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Volwassenenonderwijs

Pagina delen

Op deze pagina

28 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X 24 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - in onderhandeling 29 maart 2024 - plan Vlaamse Veerkracht: verlenging looptijd subsidiebesluit versterking ICT-competenties onderwijspersoneel in kader Edusprong - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 8 maart 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 30 januari 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - onderhandelingen afgerond 19 januari 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering 13 november 2023 - besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - definitieve goedkeuring 23 oktober 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - tweede principiële goedkeuring 10 oktober 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - onderhandelingen afgerond 22 september 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - eerste principiële goedkeuring 8 september 2023 - besluit regeling van de leerjobs - definitieve goedkeuring 31 augustus 2023 - besluit indeling in leer- en studiegebieden - definitieve goedkeuring 7 juli 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - tweede principiële goedkeuring 9 juni 2023 - voorontwerp wijzigingsbesluit indeling leer- en studiegebieden - onderhandelingen afgerond 6 juni 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - avies van de Vlor en Partnerschap Duaal leren 28 april 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - eerste principiële goedkeuring

28 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - onderhandeld in sectorcomité X

In sectorcomité X is er onderhandeld over de actualisatie en de uitbreiding van het aanbod van het volwassenenonderwijs en de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden. Het GO! gaf een protocol van akkoord.

Je kan er meer over lezen in deze Op Stapel 2024-04.

Het besluit gaat nu nog voor advies naar de Raad van State.

24 mei 2024 - voorontwerp van wijzigingsbesluit nieuwe opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - in onderhandeling

Vanaf 1 september 2024 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid. In de studiegebieden administratie, afwerking bouw, ambachtelijk erfgoed, assistentie vrije zorgberoepen, chemie, ICT-technieken, maritieme diensten en mechanica-elektriciteit gelden 16 nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties. 
Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding AAV tot een diploma SO. Voor een aantal van deze nieuwe opleidingen kunnen bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur georganiseerd worden in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep.  
Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, opnieuw uitgebreid.  
 
De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat deze nieuwe opleidingsprofielen, verkorte en verlengde trajecten en de diplomagerichtheid van bepaalde opleidingen voor het volwassenenonderwijs vastlegt en wijzigt als gevolg hiervan de indeling van de studiegebieden in de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, daarna wordt het advies gevraagd van de Raad van State. 
 
Je kan de stukken hier raadplegen: nota aan en besluit van de Vlaamse regering; adviezen en bijlagen 'Opleidingsprofielen' kan je hier raadplegen. 

29 maart 2024 - plan Vlaamse Veerkracht: verlenging looptijd subsidiebesluit versterking ICT-competenties onderwijspersoneel in kader Edusprong - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering

Het relanceplan Edusprong bundelt verschillende initiatieven om het volwassenenonderwijs te versterken. Eén van die acties binnen Edusprong richt zich op de versterking van de ICT-competenties van onderwijspersoneel. De Vlaamse Regering keurde daarvoor op 22 april 2022 het besluit goed dat de regels vastlegde voor subsidies aan de CVO met onderwijsbevoegdheid voor het studiegebied ICT voor de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2024. De Vlaamse Regering verlengt nu de looptijd van dit besluit met één schooljaar, tot en met 31 augustus 2025. De verlenging is nodig omdat enerzijds de projecten nu pas op kruissnelheid komen en er anderzijds sinds 1 februari 2024 drie nieuwe opleidingen zijn in het studiegebied ICT waarbij de verlenging zekerheid geeft om dit aanbod praktisch te organiseren en bekend te maken. 

8 maart 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering

Na de onderhandelingen in Sectorcomité X en na het advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed met de regelgeving over de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.  

Vanaf 1 februari 2024 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid. In de studiegebieden assistentie vrije zorgberoepen, auto, chemie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen en specifieke personenzorg gelden vijftien nieuwe opleidingsprofielen, waarvan tien op basis van erkende beroepskwalificaties.  
Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal opleidingen zijn ook verkorte of verlengde modules mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep.  

Er komt ook een nieuwe uitbreiding van de lijst van opleidingsprofielen die duaal kunnen georganiseerd worden. 
Via volgende linken kunnen de stukken geraadpleegd worden: het definitief goedgekeurde besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en het advies van de Raad van State. Raadpleeg hier alle bijlagen bij het besluit.

30 januari 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - onderhandelingen afgerond

De onderhandelingen met betrekking tot het wijzigingsbesluit over de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs zijn afgerond.  
Het GO! geeft een protocol van akkoord zonder opmerkingen bij het voorontwerp. Je kan dit nalezen in de Op Stapel 2024-01 
Het gaat nog voor advies naar de Raad van State. 

19 januari 2024 - wijzigingsbesluit indeling studiegebieden in opleidingen secundair vwo - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de regelgeving over de indeling van de studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.

Vanaf 1 februari 2024 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid.  In de studiegebieden assistentie vrije zorgberoepen, auto, chemie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen en specifieke personenzorg gelden vijftien nieuwe opleidingsprofielen, waarvan tien op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal opleidingen zijn ook verkorte of verlengde modules mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Er komt ook een nieuwe uitbreiding van de lijst van opleidingsprofielen die duaal kunnen georganiseerd worden. Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Bij deze wijziging horen heel wat documenten. Je kan ze raadplegen via deze link (ministerraad van 19/1/2024)

13 november 2023 - besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - definitieve goedkeuring

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 10 november definitief het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied 'ambulante zorg' voor het secundair volwassenenonderwijs.

Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (BK4) en Eventhulpverlener (BK3). Beide opleidingen bevatten verkorte en verlengde modules. 

Het goedgekeurde besluit kan je terugvinden op de website van de Vlaamse regering. 

23 oktober 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - tweede principiële goedkeuring

Na onderhandelingen op Sectorcomité X met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ‘ambulante zorg’ voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (ANDP) (BK4) en Eventhulpverlener (BK3)

Ondanks het GO! protocol van gedeeltelijk akkoord werd er inhoudelijk enkel toegevoegd dat personeelsleden voor beide beroepsopleidingen en voor de optionele module Update competenties van de ANDP nuttige ervaring kunnen laten erkennen.

Over dit besluit wordt nu het advies gevraagd van de Raad van State. Meer info staat in het besluit en de nota.

10 oktober 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - onderhandelingen afgerond

Over dit voorontwerp van besluit rond de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied ambulante zorg in het secundair volwassenenonderwijs werd de voorbije weken onderhandeld in Sectorcomité X. Die onderhandelingen zijn nu afgerond.

Het GO! diende een protocol van gedeeltelijk akkoord in. We zijn tevreden dat er stappen zijn gezet richting een kader maar zijn ontgoocheld in de legistieke vertaling van het gelopen ontwikkelproces, een proces waarin onze GO! centra voor volwassenenonderwijs een groot engagement hebben getoond hetwelke niet gehonoreerd wordt in dit besluit. De keuze van de overheid voor een experimenteel studiegebied en een open programmatieprocedure, vinden we een verkeerde keuze van de overheid wegens niet gedragen door het onderwijsveld.

De inhoud van het besluit en de volledige tekst van ons protocol  van gedeeltelijk akkoord kan je nalezen in de Op Stapel 2023-20.

22 september 2023 - voorontwerp besluit experimentele erkenning nieuw studiegebied ambulante zorg - eerste principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de experimentele erkenning van het nieuwe studiegebied Ambulante Zorg voor het secundair volwassenenonderwijs. Ze legt tegelijk de modulaire structuur voor dat experimenteel studiegebied vast, en twee opleidingsprofielen: Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer (BK4) en Eventhulpverlener (BK3).  

Over dit besluit wordt nu onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Het voorontwerp van besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering kun je onderaan nalezen.

8 september 2023 - besluit regeling van de leerjobs - definitieve goedkeuring

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief de regeling van de leerjobs goed. Vanaf 1 januari 2024 is het voor jongeren mogelijk om in te stappen in een leerjob-traject. Aangezien dit een proefproject betreft, treedt het besluit buiten werking op 30 april 2027. Hier kan je het besluit en de nota nalezen

31 augustus 2023 - besluit indeling in leer- en studiegebieden - definitieve goedkeuring

Vanaf 1 september 2023 wordt het aanbod van het volwassenenonderwijs geactualiseerd en uitgebreid. Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering hiervoor definitief het besluit met de indeling van de leer- en studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs.

In het leergebied Nederlands tweede taal van de basiseducatie komt de opleiding Nederlands Tweede Taal - Richtgraad 2 Mondeling erbij.

In de studiegebieden logistiek en verkoop, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit en meubelmakerij gelden vier nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties.

Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal nieuwe en bestaande opleidingen worden bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk, in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, opnieuw uitgebreid.

Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je  nalezen op de website van het Vlaams Parlement.

7 juli 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - tweede principiële goedkeuring

Na adviezen van de Vlor, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de SERV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van de persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de regeling van de leerjobs goed.
Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

9 juni 2023 - voorontwerp wijzigingsbesluit indeling leer- en studiegebieden - onderhandelingen afgerond

Op dinsdag 6 juni 2023 werden de formele onderhandelingen m.b.t. het voorontwerp van wijzigingsbesluit rond de indelingen van de leer- en studiegebieden in sectorcomité X afgerond.  

Het GO! diende een protocol van akkoord in, maar formuleerde wel de bedenking dat het te betreuren is  dat alle ambulancier-opleidingen er uit zijn gehaald, terwijl er enkel voor ambulancier-hulpverlener een probleem was. Het GO! herhaalt hierbij dat het niet goedkeuren van ambulancier-patiëntenvervoer centra voor 1 september 2023 problematisch is voor die centra voor volwassenenonderwijs die al concrete plannen hebben voor de opstart hiervan. We benadrukken het belang om dringend duidelijkheid te krijgen over de timing van ambulancier.

Dit protocol kan je nalezen in de Op Stapel 2023-14. Het besluit ligt nu voor advies bij de Raad van State.

6 juni 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - avies van de Vlor en Partnerschap Duaal leren

Op 6 juni bracht de Vlor een advies uit over het voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs. In het advies vraagt de Vlor om de onderwijsactoren bij de verdere uitrol en evaluatie van het experiment te betrekken en om te zorgen voor een goede monitoring op de impact van onderwijs en het duaal leren in het bijzonder. Er wordt bepleit om de grendel van 2 jaar zeker te behouden, maar om toch ook te voorzien in een voldoende aantrekkelijkheid van de leerjob in de vorm van voldoende begeleiding en communicatie en een financiële stimulans. Tegelijkertijd vraagt de Vlor om het effect van de verschillende incentives op de instroom in alle mogelijke opleidingen ook mee te monitoren.  
 
Ook de Serv en het Partnerschap Duaal Leren brachten hierover advies uit. Het advies van het Partnerschap vind je onderaan.

28 april 2023 - voorontwerp besluit regeling van de leerjobs - eerste principiële goedkeuring

Op vrijdag 28 april werd het voorontwerp van besluit tot regeling van de leerjobs een eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

In dit voorontwerp wordt door de VDAB een nieuw instrument gelanceerd, namelijk de leerjobs. Dit met het oog op de uitbouw van een zinvol en efficiënt EVC-beleid (EVC staat voor erkenning van eerder of elders verworven competenties) binnen het beleidsdomein Werk, en om niet-beroepsgekwalificeerde jongeren de mogelijkheid te bieden alsnog een beroepskwalificatie te behalen. De leerjob is een begeleid ervaringstraject in een onderneming gericht op het verwerven van de competenties van een beroepskwalificatie. De beroepskwalificatie kan worden behaald door het afleggen van een EVC-assessment. 

Op dit moment wordt het advies ingewonnen van een heel aantal partners, waaronder ook de Vlor, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de SERV en de Raad van State. De tekst van het voorontwerp van besluit lees je hier.

Heb je een vraag?

Lucie Fieuw - 02 790 96 66
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.