Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Modernisering van het secundair onderwijs

Pagina delen

Op deze pagina

24 mei 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 17 mei 2024 - besluit uitbreiding standaardtrajecten SO schooljaar 2024-2025 - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 8 mei 2024 - decreet onderwijsdoelen 1e graad en 7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs - definitief goedgekeurd 3 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering 24 april 2024 - decreet Basisverpleegkunde - definitief goedgekeurd  18 april 2024 - voorstel van decreet onderwijsdoelen 1e graad en 7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs - goedgekeurd in de commissie onderwijs 28 maart 2024 - voorstel van decreet Basisverpleegkunde - bespreking en stemming in de Commissie Onderwijs  8 maart 2024 - voorstel van decreet Basisverpleegkunde ingediend bij het Vlaams Parlement - voorlopige goedkeuring door de Vlaamse Regering  2 februari 2024 - besluit tot goedkeuring van curriculumdossiers voor bepaalde structuuronderdelen van het secundair onderwijs - goedgekeurd door Vlaamse regering  12 januari 2024 - besluit tot vervanging van bepaalde curriculumdossiers van het secundair onderwijs - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering  12 januari 2024 - besluit gedoogperiode bij programmatie van structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering   1 december 2023 - voorontwerp van besluit gedoogperiode bij programmatie van structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering  10 november 2023 – wijzigingsbesluit standaardtrajecten buitengewoon secundair onderwijs OV 3 – definitief goedgekeurd  15 september 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3 opleidingsfase – definitief goedgekeurd 31 augustus 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3  14 juli 2023 – mededeling Vlaamse regering – aanpak minimumdoelen  12 juli 2023 - decreet  over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs – definitief goedgekeurd  4 juli 2023 - voorstel van decreet over de eindtermen voor de tweede en derde graad - besproken en goedgekeurd in de commissie onderwijs   22 juni 2023 – voorstel van decreet over de eindtermen voor de 2e en 3e graad – hoorzitting in de commissie onderwijs  2 juni 2023 – besluit curriculumdossiers secundair onderwijs – definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering  26 mei 2023 – vakkenbesluit secundair onderwijs uitgesteld naar 1 september 2025 17 maart 2023 – definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs 3 februari 2023 – principiële goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs 16 juni 2022 - grondwettelijk Hof vernietigt het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad 4 september 2020 – definitieve goedkeuring - besluit tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs 

24 mei 2024 - besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering definitief het besluit goedgekeurd dat het beoordelingskader vastlegt voor de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. Op basis van dit document zal de Onderwijsinspectie, samen met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de kwaliteit beoordelen van de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. 

Via volgende linken kan je de stukken raadplegen: het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering, het beoordelingskader en het advies van de Raad van State.

17 mei 2024 - besluit uitbreiding standaardtrajecten SO schooljaar 2024-2025 - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurde een aantal nieuwe standaardtrajecten goed die in voege treden vanaf september 2024. Voor het gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 is schooljaar 2024-2025 het laatste schooljaar dat er met standaardtrajecten gewerkt zal worden.  
Met de uitrol van de modernisering worden de standaardtrajecten vervangen door de curriculumdossiers. Voor opleidingsvorm 3 zal er nog steeds gewerkt worden met standaardtrajecten. 
 
Via volgende linken kunnen de stukken geraadpleegd worden: het besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering

8 mei 2024 - decreet onderwijsdoelen 1e graad en 7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs - definitief goedgekeurd

Na advies van de Raad van State en goedkeuring in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, heeft de plenaire vergadering het decreet definitief goedgekeurd op 8 mei.  
Het goedgekeurde decreet - van zodra beschikbaar - kan via deze link geraadpleegd worden. 

3 mei 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van het beoordelingskader voor de opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs - eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering

HBO5 Verpleegkunde wordt omgevormd naar Basisverpleegkunde, en krijgt een sui generis beoordelingskader. Op basis daarvan zal de onderwijsinspectie samen met de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie de kwaliteit van de opleiding beoordelen. 
 
Op 3 mei keurde de Vlaamse Regering het beoordelingskader voor een eerste keer goed. Vervolgens zal er advies worden ingewonnen bij de Raad van State. 
De bijhorende stukken kan je hier raadplegen: nota aan en besluit van de Vlaamse regering en het beoordelingskader.  

24 april 2024 - decreet Basisverpleegkunde - definitief goedgekeurd 

Het voorstel van decreet Basisverpleegkunde, over de definitieve decretale verankering van de opleiding, werd woensdag 24 april in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement besproken en goedgekeurd. Het decreet treedt in vanaf 1 september en kan je hier nalezen.

18 april 2024 - voorstel van decreet onderwijsdoelen 1e graad en 7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs - goedgekeurd in de commissie onderwijs

Dit voorstel van decreet  over de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en het zevende leerjaar gericht op het hoger onderwijs en diverse andere verwante maatregelen werd eind maart ingediend in het Vlaams parlement en werd er het advies van de Raad van State gevraagd.  
Op 18 april werd het besproken en gestemd in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. Vervolgens zal het besproken en finaal gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
Het voorstel van decreet kan je via deze link raadplegen. 

28 maart 2024 - voorstel van decreet Basisverpleegkunde - bespreking en stemming in de Commissie Onderwijs 

Het voorstel van decreet Basisverpleegkunde werd donderdag 28 maart besproken en goedgekeurd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Meer informatie vind je hier
Het zal na het paasreces in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement besproken en gestemd worden. Een datum daarvoor is nog niet gekend.

8 maart 2024 - voorstel van decreet Basisverpleegkunde ingediend bij het Vlaams Parlement - voorlopige goedkeuring door de Vlaamse Regering 

Dit voorstel van decreet legt de modaliteiten vast van het nieuwe graduaat Basisverpleegkunde en de bijhorende overgangsmaatregelen. De opleiding HBO5 Verpleegkunde zal tegen 1 september 2025 volledig uitgedoofd en vervangen zijn door Basisverpleegkunde. De eerste leerlingen van de graduaatsopleiding Basisverpleegkunde zijn al met de opleiding gestart op 1 september 2023 (in de eerste twee modules van Verpleegkunde).  

Het voorstel van decreet werd ingediend bij de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, er is nog geen datum van bespreking bekend. Het voorstel kan hier worden nagelezen.

2 februari 2024 - besluit tot goedkeuring van curriculumdossiers voor bepaalde structuuronderdelen van het secundair onderwijs - goedgekeurd door Vlaamse regering 

Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. Curriculumdossiers worden gezamenlijk opgesteld door het gemeenschapsonderwijs en de (verenigingen van) schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs.  

In toepassing van de huidige regelgeving werden op 27 oktober 2023 vier curriculumdossiers voor de derde graad (eerste en tweede leerjaar) van het secundair onderwijs afgekeurd. De indieners kregen de mogelijkheid tot herwerking van die curriculumdossiers.  

De Vlaamse Regering keurt nu de herwerkte curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor een reeks structuuronderdelen voor de derde graad van het secundair onderwijs. 

Raadpleeg het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en de bijlages/adviezen

12 januari 2024 - besluit tot vervanging van bepaalde curriculumdossiers van het secundair onderwijs - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 

De Vlaamse Regering heeft een besluit betreffende  curriculumdossiers goedgekeurd, curriculumdossiers die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor een reeks structuuronderdelen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Een curriculumdossier beschrijft samenhangend en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel van het secundair onderwijs en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel.  

Het besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering kun je raadplegen. 

12 januari 2024 - besluit gedoogperiode bij programmatie van structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering  

De Vlaamse regering heeft definitief het besluit goedgekeurd dat bepaalt voor welke structuuronderdelen (gericht op knelpuntberoepen) de gedoogperiode een jaar langer loopt.  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2024, met uitzondering van het derde leerjaar van de derde graad waarvoor het in werking treedt op 1 september 2025. 

Het gaat voornamelijk over structuuronderdelen die gelinkt kunnen worden aan knelpuntberoepen op basis van  de  overeenkomstige  beroepskwalificatie  of  deelkwalificatie  in  de  samenstelling  van  het  structuuronderdeel.  Daarnaast  is  de  lijst  aangevuld  met  een aantal structuuronderdelen  met  component  klassieke  talen  uit  de  doorstroomfinaliteit. 

Raadpleeg het definitief goedkeurde besluit , de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en het advies van de Raad van State

1 december 2023 - voorontwerp van besluit gedoogperiode bij programmatie van structuuronderdelen in het gewoon secundair onderwijs - eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering 

Het onderwijsdecreet XXXIII voerde vorig schooljaar een minimumnorm in van vijf leerlingen voor de programmatie van structuuronderdelen in het gemoderniseerd gewoon secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2024-2025.  

Om deze norm te halen, is voorzien in een gedoogperiode zodat bij het niet-halen van de norm in het aanvangsjaar (maar wel het jaar daarna) de school het structuuronderdeel in de betrokken vestigingsplaats niet meteen moet opheffen. Een school heeft dus altijd twee schooljaren de mogelijkheid om de norm te behalen. De Vlaamse Regering bepaalt die structuuronderdelen (gericht op knelpuntberoepen) waarvoor de gedoogperiode een jaar langer loopt. Dit voorontwerp van besluit bepaalt waarvoor een school dus 3 schooljaren heeft in plaats van 2 om de norm te behalen.  

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, zal de inhoud van dit besluit communiceren naar de belanghebbenden. 

Lees het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering

10 november 2023 – wijzigingsbesluit standaardtrajecten buitengewoon secundair onderwijs OV 3 – definitief goedgekeurd 

De Codex Secundair Onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering het initiatief kan nemen om, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, duale structuuronderdelen vast te leggen. Tegenover elk duaal structuuronderdeel staat een standaardtraject, waarin de minimale inhoudelijke en organisatorische modaliteiten van de opleiding in kwestie vervat zitten.  
De Vlaamse Regering keurde een besluit goed met een aantal geactualiseerde standaardtrajecten voor de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. De modernisering startte vanaf 1 september 2023 in de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3. Voor de gemoderniseerde opleidingen in opleidingsvorm 3 werden er nieuwe opleidingsprofielen uitgewerkt. De standaardtrajecten duaal leren worden nu geactualiseerd naar de nieuwe opleidingsprofielen.  
Vanuit deze optiek treden deze standaardtrajecten retroactief in voege vanaf 1 september 2023. 
Lees het besluit en de nota aan de Vlaamse regering.

15 september 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3 opleidingsfase – definitief goedgekeurd

Vanaf 1 september 2023 gaat de modernisering van start in de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase zijn vastgelegd in een nieuw format van opleidingsprofiel. Vanaf 1 september 2021 startte de modernisering in de opleidingsfase. De inhouden voor de opleidingsfase werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. De Vlaamse Regering past nu, na advies van de Raad van State, definitief ook het format van de opleidingsprofielen voor de opleidingsfase aan en past de inhouden van de respectievelijke opleidingen van de opleidingsfase ook aan aan de inhouden van de kwalificatiefase. Het besluit vervangt het oorspronkelijke besluit van 2 juli 2021. Vanaf 1 september 2023 zullen de scholen met het vernieuwde format en de aangepaste inhouden aan de slag gaan.
Lees het definitieve besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering, de bijlage met de opleidingsprofielen en het advies van de Raad van State na.

31 augustus 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3 

Vanaf 1 september 2020 startte de modernisering in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 in de observatiefase. Vanaf 1 september 2023 zal de modernisering van start gaan in de kwalificatiefase. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief een besluit goed dat voor elke opleiding in de kwalificatiefase de inhoud vastlegt in een opleidingsprofiel. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase werden in samenwerking met de onderwijsverstrekkers ontwikkeld. 
Raadpleeg hier het besluit.

14 juli 2023 – mededeling Vlaamse regering – aanpak minimumdoelen 

Deze mededeling bevat een  aanpak en timing om te komen tot nieuwe minimumdoelen basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs en zevende leerjaar secundair onderwijs. De mededeling kan je onderaan deze pagina raadplegen.

12 juli 2023 - decreet  over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs – definitief goedgekeurd 

Op 12 juli heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement definitief het decreet over de onderwijsdoelen goedgekeurd, na bespreking en stemming in de commissie onderwijs. 
Het goedgekeurde decreet, advies van de Raad van State en verslag van de bespreking in de commissie kan je raadplegen

4 juli 2023 - voorstel van decreet over de eindtermen voor de tweede en derde graad - besproken en goedgekeurd in de commissie onderwijs  

Op 4 juli werd het voorstel van decreet besproken en goedgekeurd in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, na oplevering van het advies van de Raad van State. Deze laatste oordeelde dat de minimumdoelen niet in strijd zijn met de vrijheid van onderwijs. 
Vervolgens zal het voorstel van decreet besproken en definitief gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
 
Meer informatie, met inbegrip van het advies van de Raad van State, kan je raadplegen

22 juni 2023 – voorstel van decreet over de eindtermen voor de 2e en 3e graad – hoorzitting in de commissie onderwijs 

Op 22 juni vond er in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement een hoorzitting plaats over de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad met de onderwijsverstrekkers en de valideringscommissie. 
Aan de Raad van State werd ook een advies gevraagd en het voorstel van decreet zal ter bespreking en stemming voorliggen in de commissie onderwijs alvorens behandeld te worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
Meer informatie op de website van het Vlaams Parlement.

2 juni 2023 – besluit curriculumdossiers secundair onderwijs – definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 

De Vlaamse Regering keurde de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor de structuuronderdelen van het secundair onderwijs.  
Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. Dit dossier heeft betrekking op alle leerjaren en graden van het voltijds secundair onderwijs, uitgezonderd het derde leerjaar van de derde graad. 
De bijhorende stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230602).

26 mei 2023 – vakkenbesluit secundair onderwijs uitgesteld naar 1 september 2025

Op 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat voorziet in een actualisatie van de vakbenamingen in het secundair onderwijs (vakkenbesluit). Omdat heel wat bestaande vakken van naam veranderen, is het nodig om te voorzien in hetzij ambtshalve, hetzij individuele concordanties. Via deze concordanties behouden de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en plichten ook in de nieuwe vakbenaming.

Meer informatie over het lopende beleidsproces inzake de ambtshalve en individuele concordanties vind je op de infopagina rond Salarisschalen en bekwaamheidsbewijzen'. 

Om het onderwijsveld de nodige tijd te geven om de concordanties voor te bereiden, heeft de Vlaamse regering beslist om de ingangsdatum van het reeds goedgekeurde vakkenbesluit secundair onderwijs met twee schooljaren uit te stellen naar 1 september 2025.  

Dat betekent concreet dat voor de aanstelling en zendingen van personeelsopdrachten naar Agodi nog twee schooljaren de 'oude' bestaande vakbenamingen zullen gehanteerd worden.

17 maart 2023 – definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft definitief het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, wat betreft het studieaanbod goedgekeurd, na advies van de Raad van State. Het goedgekeurde besluit omvat wijzigingen aan de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen.

Met dit besluit wijzigt de Vlaamse regering dus de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix.

Het advies van de Raad van State en het definitief goedgekeurde besluit met de twee bijlages, kan je onderaan deze pagina raadplegen.

3 februari 2023 – principiële goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het besluit, de nota aan de Vlaamse regering en de twee bijlages kan je onderaan deze pagina raadplegen.

16 juni 2022 - grondwettelijk Hof vernietigt het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad

Op 1 september 2021 werden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende onderwijsdoelen worden progressief verder ingevoerd. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO. 

Of toch niet helemaal? Op 16 juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad. Ze motiveren hun beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. We onderzoeken nog volop de impact van het arrest en doen er alles aan om de planlast op school te beperken. Op onze pagina over de eindtermen (LINK!) houden we je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

In de pers en onze eigen nieuwsberichten vallen intussen heel wat termen die te maken hebben met de modernisering. Wat zijn eindtermen nu precies? Wat is de matrix SO? Wat is een finaliteit, een sleutelcompetentie, een leerplan? Met onze Veelgestelde vragen lees je je snel weer in (LINK).

4 september 2020 – definitieve goedkeuring - besluit tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs 

De Vlaamse regering heeft in 2020 definitief het nieuwe vakkenbesluit goedgekeurd. Omwille van de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs – en meer specifiek het nieuwe studieaanbod – diende dit besluit te worden geactualiseerd.  
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 
- de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs maakt een vakkenactualisatie noodzakelijk. Aan de huidige vakkenlijst worden sommige nieuwe vakken toegevoegd, andere veranderen van naam en een beperkt aantal wordt geschrapt. Deze actualisatie laat toe dat scholen hun pedagogisch project optimaal kunnen organiseren en een duidelijk en transparant communicatiebeleid kunnen voeren naar ouders, leerlingen, personeel en derden; 
- ook de personeelsregelgeving is op vakken gebaseerd omwille van bekwaamheidsbewijzen voor leraars, aanstelling en benoeming etc. Schoolorganisatie en -communicatie enerzijds en personeel anderzijds kunnen niet los van elkaar worden gekoppeld. De in het besluit opgenomen vakken kunnen pas geïmplementeerd worden op het moment dat de personeelsregelgeving hieraan is aangepast. Meer informatie over deze aanpassing komt onder het beleidsthema onderwijspersoneel

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023. Voorafgaand aan die datum legt de Vlaamse Regering dus nog de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast voor de exhaustieve lijst van vakken die in dit vakkenbesluit is opgenomen. 

Het vakkenbesluit kan je op Edulex raadplegen.

Heb je een vraag?

Els Supply - 02 790 96 50
Beleid en belangenbehartiging - 02 790 97 15

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Veelgestelde vragen over de modernisering SO

 • De modernisering van het secundair onderwijs ordent nieuwe studierichtingen in een matrix van acht domeinen verdeeld over drie graden en drie finaliteiten. Binnen die studierichtingen voorziet de overheid nieuwe onderwijsdoelen, waaronder ook eindtermen. De modernisering startte in het schooljaar 2019-2020 voor het eerste jaar van de eerste graad en wordt trapsgewijs verder uitgerold tot de eerste lichting leerlingen in 2024-2025 afzwaait met een diploma van het gemoderniseerde secundair onderwijs. Ook na de vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad blijft dit tijdspad behouden.

 • Studierichtingen worden gesitueerd in een matritx van graden, finaliteiten en domeinen. Er zijn 3 graden van telkens 2 studiejaren. De eerste graad bereidt de leerling voor op een studiekeuze. Er is nog geen sprake van finaliteiten, maar van een A-stroom en een B-stroom. Vanaf de tweede graad onderscheiden we 3 finaliteiten:

  • De arbeidsmarktfinaliteit bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding. Deze finaliteit vinden we terug in het BSO.
  • De doorstroomfinaliteit bereidt leerlingen voor om verder te studeren in het hoger onderwijs. Deze finaliteit vinden we terug in het ASO, TSO en KSO.
  • De dubbele finaliteit bereidt leerlingen voor om te gaan werken of verder te studeren. Deze finaliteit vinden we terug in het TSO en KSO.


  Daarnaast ordenen we de studierichtingen in 8 domeinen: taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport en tenslotte voeding en horeca. In het ASO zijn de studiegebieden domeinoverschrijdend. 

  Ook na de vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad blijft de matrix met nieuwe studierichtingen behouden. Voor een overzicht en beschrijving van de meest voorkomende studierichtingen kun je deze pagina van PBD-GO! raadplegen. In dit filmpje kun je je nog verder verdiepen in de matrix. 

 • Onderwijsdoelen is de overkoepelende naam voor alle door de overheid vastgelegde doelen in het gemoderniseerde secundair onderwijs en zelfs in ons onderwijs in het algemeen. Daaronder vallen ook de eindtermen. Onderwijsdoelen krijgen een andere naam afhankelijk van hun plaats in een studierichting én afhankelijk van de plaats van die studierichting in de matrix SO. Op de website onderwijsdoelen.be leer je er alles over, maar we helpen je hier al even op weg! 
  De eerste graad kent geen studierichtingen, enkel een A-stroom en een B-stroom. Daarbinnen organiseren we telkens basisvorming en een keuzegedeelte. De basisvorming richt zich op maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing van de leerling. Het keuzegedeelte richt zich op een goede oriëntering naar een studierichting vanaf de tweede graad. In de eerste graad bestaan volgende soorten onderwijsdoelen:

  • Eindtermen zijn minimumdoelen aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die we op het niveau van de leerlingenpopulatie haalbaar vinden. Ze zijn ingedeeld in 16 sleutelcompetenties zoals Nederlands, burgerschap, lichamelijke en geestelijke gezondheid…  
  • Eindtermen basisgeletterdheid zijn eindtermen die ervoor zorgen dat een leerling normaal kan participeren aan de samenleving. Ze moeten door elke individuele leerling worden bereikt op het einde van de eerste graad.
  • Uitbreidingsdoelen Nederlands zijn extra doelen bovenop de eindtermen voor leerlingen die zich uitgedaagd weten door competenties in het Nederlands. 
  • Doelen basisopties zijn de doelen binnen het keuzegedeelte in de eerste graad. 

  De eindtermen voor de eerste graad werden niet vernietigd. We kunnen dus verder werken met de bestaande GO! leerplannen.

  In de tweede en derde graad kiest de leerling een studierichting. Die bestaat telkens uit een gedeelte basisvorming en specifieke vorming. In de tweede en derde graad bestaan volgende soorten onderwijsdoelen:

  • Eindtermen zijn ook hier minimumdoelen aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die we op het niveau van de leerlingenpopulatie haalbaar vinden. Ze zijn ingedeeld in dezelfde 16 sleutelcompetenties. Ze situeren zich in de basisvorming van elke studierichting en zijn binnen elke finaliteit telkens identiek.
  • Beroepskwalificaties zijn doelen die leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Je vindt ze terug in het specifieke gedeelte van studierichtingen met een dubbele- of arbeidsmarktfinaliteit.
  • Specifieke eindtermen zijn doelen gericht op de vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling moet beschikken om studies in het hoger onderwijs aan te vatten. Je vindt ze terug in de derde graad in het specifieke gedeelte van alle studierichtingen uit de doorstroom- en dubbele finaliteit. Ze zijn verdeeld over 16 wetenschapsdomeinen zoals fysica, economie, gedragswetenschappen…
  • Cesuurdoelen vervullen dezelfde functie als specifieke eindtermen maar dan voor de tweede graad. In tegenstelling tot eindtermen worden ze niet decretaal vastgelegd, maar afgesproken in een akkoord tussen overheid en onderwijsverstrekkers. 

  De vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad stelt de eindtermen en specifieke eindtermen in hun huidige vorm buiten gebruik vanaf het schooljaar 2025-2026. De beroepskwalificaties en cesuurdoelen werden niet vernietigd, maar kunnen niet op zich staan. Ze vormen immers complementair met de eindtermen de nieuwe studierichtingen. 

  In dit filmpje krijg je alles nog eens helder uitgelegd. Voor meer details kun je ook de FAQ op onderwijsdoelen.be raadplegen.

 • De Vlaamse Regering coördineert het ontwikkelen van eindtermen, maar het eigenlijke werk gebeurt in ontwikkelcommissies met zowel vertegenwoordigers van onderwijsnetten als leraren en wetenschappelijke experten. De onderwijsadministratie begeleidt de ontwikkelcommissies en bewaakt de kwaliteit van de ontwikkelde eindtermen. De ontwikkelcommissies bepalen samen de inhoud van de eindtermen. Dat is een proces van maandenlang intensief overleg waarbij gezocht wordt naar consensus tussen de betrokkenen. Ze baseren zich daarvoor onder andere op erkende en gedragen referentiekaders, wetenschappelijke onderzoeken en (inter)nationale curricula.

  Een valideringscommissie met wetenschappelijke experten en de onderwijsinspectie controleert vervolgens de evalueerbaarheid van de eindtermen en de coherentie en consistentie van het geheel. De gevalideerde eindtermen worden vervolgens besproken, waar nodig aangepast en goedgekeurd door de Vlaamse Regering en door het Vlaams Parlement tot decreet gestemd. Zoals bij elk decreet kan de Raad van State en het Grondwettelijk Hof ook over de eindtermen uitspraken doen. 

  Nu de eindtermen voor de tweede en derde graad vernietigd zijn, zullen we deze ontwikkelingscyclus opnieuw doorlopen om tot nieuwe eindtermen te komen.

 • Het geheel aan onderwijsdoelen moet omgezet worden in leerplannen per studierichting om er concreet mee aan de slag te gaan. In het GO! heeft men die verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de pedagogische begeleidingsdienst, PBD-GO!. De eindtermen en andere onderwijsdoelen worden daarin letterlijk overgenomen en voorzien van de nodige informatie om ze in de klas te implementeren. Die vertaalslag gebeurt in leerplancommissies samengesteld uit leraren en pedagogisch begeleiders. Met het oog op het waarborgen van het studiepeil keurt de Vlaamse Regering de leerplannen goed volgens de vooraf door haar bepaalde criteria en op advies van de onderwijsinspectie. Nu de eindtermen voor de tweede en derde graad vernietigd zijn, zullen we deze ontwikkelingscyclus opnieuw doorlopen om tot nieuwe leerplannen te komen. We wachten daarvoor op de ontwikkeling van nieuwe eindtermen. 

  De nu geldende leerplannen voor het secundair onderwijs vind je steeds hier terug, maar eerst en vooral in de GO! Navigator. Daar bieden we de onderwijsdoelen vlot navigeerbaar aan met de nodige achtergrond en didactische wenken in een overzichtelijke fiche per doel. Je kunt de doelen ook koppelen aan vakken, leraren of zelfs projecten én zelf subdoelen formuleren. Zo kom je tot een schooleigen curriculum in de geest van de modernisering.

  PBD-GO! helpt je ook bij de implementatie van de GO! leerplannen op de klasvloer. Ze doen dat met vakspecifieke sessies leerplanimplementatie. Het aanbod voor 2022-2023 kun je hier bekijken. De sessies voor de derde graad worden in het voorjaar van 2023 gepubliceerd.
   

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.