Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Programmadecreet

Pagina delen

20 december 2023 - programmadecreet 2024 - definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement

Na bespreking en stemming in de verschillende commissies, heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het decreet, met verschillende amendementen die nog werden toegevoegd, definitief goedgekeurd op 20 december. 
Raadpleeg het definitieve decreet en de verslagen uit de verschillende commissies.

17 november 2023 - ontwerp van programmadecreet - regeringsamendement definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het regeringsamendement goed bij het decreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024, over de bijzondere maatregelen in het kader van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs. De maatregel voorziet financiële steun in het lopende schooljaar voor scholen en centra voor deeltijds onderwijs die bijkomende plaatsen creëren in de B-stroom van de eerste graad of in het beroepssecundair onderwijs.  
Het ontwerp van regeringsamendement wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
De nota aan de Vlaamse regering, het amendement en het advies van de Raad van State zijn online raadpleegbaar.

27 oktober 2023 - ontwerp van programmadecreet 2024 - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering

Na onderhandelingen in Sectorcomité X en na adviezen van onder andere de SERV, de VLOR en de Raad van State, hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Programmadecreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024. Het ontwerpdecreet werd ingediend bij het Vlaams Parlement voor definitieve goedkeuring. 
 
Het ontwerp van decreet, de memorie van toelichting, Sectorcomité X en het advies van de Raad van State kun je online raadplegen.

27 oktober 2023 - voorontwerp van programmadecreet - regeringsamendement

Het regeringsamendement bij het voorontwerp van decreet voorziet financiële steun in het lopende schooljaar 2023-2024 voor scholen en centra voor deeltijds onderwijs die bijkomende plaatsen creëren in de B-stroom van de eerste graad of in het beroepssecundair onderwijs. De reden hiervoor is dat de omkadering en de werkingsmiddelen berekend worden op basis van de telling van 1 februari van het voorgaande schooljaar wat betekent dat scholen/centra een sterke toename van leerlingen bij de start van het schooljaar niet altijd kunnen ondervangen. Daarnaast is het ook duidelijk dat het aantal leerlingen in de B-stroom en het BSO sterk stijgt en de verwachting is dat die stijging zal blijven aanhouden. Scholen zullen hiervoor een extra werkingsbudget ontvangen dat ook kan ingezet worden voor het aanstellen van personeel. Dit regeringsamendement wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
Dit regeringsamendement zal deel uitmaken van het programmadecreet in het verdere beleidsproces. 
Het regeringsamendement en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering kun je online raadplegen.

23 oktober 2023 - voorontwerp van programmadecreet - VLOR-advies

Op 18 oktober heeft de Vlaamse Onderwijsraad een advies uitgebracht over dit voorontwerp van programmadecreet. In zijn advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsopmaak voor 2024 waardeert de Vlor de extra investeringen in het onderwijs, maar stelt de raad ook vast dat aan verschillende budgetten voorwaarden gekoppeld worden. Vergeet ook niet de andere noden in het onderwijs, stelt het advies. 
Het volledige advies kan je online nalezen.

6 oktober 2023 - voorontwerp programmadecreet - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van Programmadecreet met bepalingen tot begeleiding van de begrotingsopmaak 2024. 
Over dit voorontwerp van decreet werd reeds onderhandeld in Sectorcomité X, het GO! gaf een protocol van akkoord. Er wordt nog advies ingewonnen van onder andere de SERV en de Vlor.  Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
De nota aan de Vlaamse regering, het voorontwerp van decreet en de bijhorende Memorie van Toelichting staan online.
De samenvatting van het programmadecreet (het luik onderwijs en vorming) en het GO! protocol van akkoord lees je na in Op Stapel 2023-21.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.