Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk Nederlands

Een vlotte, geëngageerde en sterke vaardigheid voor lezen en schrijven maakt van leerlingen kansrijke deelnemers aan de samenleving en levenslange lerenden. Informatie verwerven en verspreiden vraagt immers sterke lees- en schrijfvaardigheid van kritische taalgebruikers in onze informatiegedreven samenleving.

De resultaten voor het lezen van de leerlingen zeggen veel over hun kennisniveau en over hun vermogen om met teksten  om te gaan. Het is dus van groot belang dat scholen erover nadenken hoe ze hun onderwijs zo inrichten dat het alle leerlingen optimale kansen biedt om hun leesbegrip te ontwikkelen.

Wie veel leest, bouwt een uitgebreidere woordenschat op en schrijft beter. Daarnaast helpen de schrijfactiviteiten het leesbegrip van de leerlingen te verbeteren. Er is een verband met de mondelinge taalvaardigheid, de leerlingen komen tot een beter leesbegrip van een tekst, boek, … door ze met elkaar en de leerkracht te bespreken.

De etnisch-culturele en talig diverse rijkdom in scholen zetten we in als hefboom voor alle leerlingen om beter tot het leren van het Nederlands te komen en de bredere talige wereld te ontdekken. Meertalige leerlingen kunnen gebruik maken van hun talige capaciteit om hun vaardigheid in en kennis van het Nederlands te versterken. De school kan hiertoe specifieke accenten leggen binnen het talenbeleid.

Verandertraject Nederlands

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden. 

 • Schoolteams brengen hun taalbeleid Nederlands lezen in kaart en werken een actieplan uit voor de gekozen aspecten van hun taalbeleid voor:
  • voorbereidend lezen kleuter
  • aanvankelijk lezen eerste leerjaar
  • vloeiend lezen (technisch) lager
  • begrijpend lezen lager
 • De leraren:
  • kleuterleerkrachten werken op doordachte wijze rond de leesvoorwaarden van hun kleuters.
  • Leerkrachten lager begeleiden de leerlingen zodat ze vlotte & geëngageerde lezers worden.
  • Leerkrachten schakelen vlot van een rijke leestekst naar een krachtige leesles.
  • Leerkrachten zetten systematisch en onderbouwd in op woordenschat om leerlingen te versterken in hun taaluitingen.
  • Leerkrachten hanteren etnisch culturele en talige  diversiteit als hefboom voor alle leerlingen.
 • De leerlingen:
  • Kleuters beheersen de leesvoorwaarden.
  • Leerlingen zijn vlotte, geëngageerde en gemotiveerde lezers die lezen voor hun plezier en lezen om te leren
 • De school:
  • Schoolteams bouwen samen aan een krachtige taalomgeving in hun school.
  • Schoolteams kunnen toetsen hanteren en deze gericht inzetten als middel tot kwaliteitsbewaking voor hun taalbeleid.

Fiche Opbouw.png

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

VT-curriculum-BaO.png

Fiche effecten.png

Schoolteams remediëren of excelleren voor doordacht gekozen aspecten van hun taalbeleid Nederlands lezen.

Leerlingen zijn vlotte, geëngageerde en gemotiveerde lezers die lezen om te leren en lezen voor hun plezier.

Leerkrachten begeleiden hun leerlingen systematisch en evidence-based voor lezen en blijven zich hierin professionaliseren.

Hoe meer, hoe liever

Via materialenbank, helpdesk en vorming kunnen schoolteams, leden van het kernteam taalbeleid of taalbevlogen leerkrachten zich verder en specifieker professionaliseren rond taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs, interactief voorlezen, creatief schrijven, … Dat aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of centraal aangeboden. Hiervoor werkt PBD-GO! samen met sterke externe partners die mee zijn ondergedompeld en doordrongen vanhet GO! curriculum.

PBD-GO! MaterialenbankHelpdesk Live Bekijk het volledige aanbod


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel