Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Informatie voor startende leidinggevenden

In de opleiding tot directeur krijgt het financiële luik voor het beheren van de schoolfinanciën een centrale plaats. 

Dubbel boekhouden  

Het principe van het 'dubbel boekhouden' is van toepassing in alle GO! scholen. Een dubbele boekhouding vertaalt zich op het einde van een boekjaar in een jaarrekening die is samengesteld uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.
De uitleg rond deze documenten vind je in de syllabus 'basisprincipes van het dubbel boekhouden in het GO!'.  

Begroting 

De scholen(groepen) zijn gehouden een begroting op te stellen. Aangezien elke school een schoolbudget toegewezen krijgt, moet er ook voor elke school een deelbegroting opgesteld worden. Alle deelbegrotingen van de scholen vormen, samen met de begroting voor de werking van de groep, de eindbegroting van de scholengroep.
Onder begroting wordt verstaan de (economische) jaarbegroting enerzijds en de (economische) meerjarenbegroting anderzijds waarbij de meerjarenbegroting vijf volgende begrotingsjaren omvat en de meerjarenbegroting rekening houdt met de volgende terreinen:
  • algemeen financieel beleid;
  • personeelsbestand en personeelsbeleid;
  • investeringen.
Het opstellen van een begroting heeft een tweeledig doel:
  • het uitstippelen van een beleid (begroting als beleidsinstrument);
  • een middel om de kosten te beheersen (werkingsuitgaven binnen de werkingsmiddelen te houden).
Alle principes rond het opstellen van een begroting vind je in de syllabus 'begroting en investeringsplan'.