Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De modernisering van het secundair onderwijs

Laatste update: 31 mei 2023

26 mei 2023 – Vakkenbesluit secundair onderwijs uitgesteld naar 1 september 2025

Op 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat voorziet in een actualisatie van de vakbenamingen in het secundair onderwijs (vakkenbesluit). Omdat heel wat bestaande vakken van naam veranderen, is het nodig om te voorzien in hetzij ambtshalve, hetzij individuele concordanties. Via deze concordanties behouden de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en plichten ook in de nieuwe vakbenaming.

Meer informatie over het lopende beleidsproces inzake de ambtshalve en individuele concordanties vind je op de infopagina rond Salarisschalen en bekwaamheidsbewijzen'

Om het onderwijsveld de nodige tijd te geven om de concordanties voor te bereiden, heeft de Vlaamse regering beslist om de ingangsdatum van het reeds goedgekeurde vakkenbesluit secundair onderwijs met twee schooljaren uit te stellen naar 1 september 2025.  

Dat betekent concreet dat voor de aanstelling en zendingen van personeelsopdrachten naar Agodi nog twee schooljaren de 'oude' bestaande vakbenamingen zullen gehanteerd worden.

17 maart 2023 – Definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft definitief het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, wat betreft het studieaanbod goedgekeurd, na advies van de Raad van State. Het goedgekeurde besluit omvat wijzigingen aan de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen.

Met dit besluit wijzigt de Vlaamse regering dus de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix.

Het advies van de Raad van State en het definitief goedgekeurde besluit met de twee bijlages, kan je onderaan deze pagina raadplegen.

3 februari 2023 – Principiële goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het besluit, de nota aan de Vlaamse regering en de twee bijlages kan je onderaan deze pagina raadplegen.

16 juni 2022 - Grondwettelijk Hof vernietigt het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad.

Op 1 september 2021 werden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende onderwijsdoelen worden progressief verder ingevoerd. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO. 

Of toch niet helemaal? Op 16 juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad. Ze motiveren hun beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. We onderzoeken nog volop de impact van het arrest en doen er alles aan om de planlast op school te beperken. Op onze pagina over de eindtermen houden we je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In de pers en onze eigen nieuwsberichten vallen intussen heel wat termen die te maken hebben met de modernisering. Wat zijn eindtermen nu precies? Wat is de matrix SO? Wat is een finaliteit, een sleutelcompetentie, een leerplan? Met onze nieuwe Veelgestelde vragen lees je je snel weer in

4 september 2020 – Definitieve goedkeuring Besluit tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs 

De Vlaamse regering heeft in 2020 definitief het nieuwe vakkenbesluit goedgekeurd. Omwille van de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs – en meer specifiek het nieuwe studieaanbod – diende dit besluit te worden geactualiseerd.  

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs maakt een vakkenactualisatie noodzakelijk. Aan de huidige vakkenlijst worden sommige nieuwe vakken toegevoegd, andere veranderen van naam en een beperkt aantal wordt geschrapt. Deze actualisatie laat toe dat scholen hun pedagogisch project optimaal kunnen organiseren en een duidelijk en transparant communicatiebeleid kunnen voeren naar ouders, leerlingen, personeel en derden; 

- ook de personeelsregelgeving is op vakken gebaseerd omwille van bekwaamheidsbewijzen voor leraars, aanstelling en benoeming etc. Schoolorganisatie en -communicatie enerzijds en personeel anderzijds kunnen niet los van elkaar worden gekoppeld. De in het besluit opgenomen vakken kunnen pas geïmplementeerd worden op het moment dat de personeelsregelgeving hieraan is aangepast. Meer informatie over deze aanpassing, zal u later kunnen raadplegen onder het beleidsthema onderwijspersoneel.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023. Voorafgaand aan die datum legt de Vlaamse Regering dus nog de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast voor de exhaustieve lijst van vakken die in dit vakkenbesluit is opgenomen. 

Het vakkenbesluit kan je via deze link raadplegen.

Nieuws

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel