Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De modernisering van het secundair onderwijs

Laatste update: 18 september 2023

15 september 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3 opleidingsfase – definitief goedgekeurd
Vanaf 1 september 2023 gaat de modernisering van start in de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase zijn vastgelegd in een nieuw format van opleidingsprofiel. Vanaf 1 september 2021 startte de modernisering in de opleidingsfase. De inhouden voor de opleidingsfase werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021. De Vlaamse Regering past nu, na advies van de Raad van State, definitief ook het format van de opleidingsprofielen voor de opleidingsfase aan en past de inhouden van de respectievelijke opleidingen van de opleidingsfase ook aan aan de inhouden van de kwalificatiefase. Het besluit vervangt het oorspronkelijke besluit van 2 juli 2021. Vanaf 1 september 2023 zullen de scholen met het vernieuwde format en de aangepaste inhouden aan de slag gaan.
De documenten nalezen kan via volgende linken: het definitieve besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering, de bijlage met de opleidingsprofielen en het advies van de Raad van State.
31 augustus 2023 – besluit opleidingsprofielen OV 3 
Vanaf 1 september 2020 startte de modernisering in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 in de observatiefase. Vanaf 1 september 2023 zal de modernisering van start gaan in de kwalificatiefase. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief een besluit goed dat voor elke opleiding in de kwalificatiefase de inhoud vastlegt in een opleidingsprofiel. De inhouden van de opleidingen in de kwalificatiefase werden in samenwerking met de onderwijsverstrekkers ontwikkeld. 
Het besluit kan je via deze link raadplegen.
14 juli – Mededeling Vlaamse regering – aanpak minimumdoelen 
Deze mededeling bevat een  aanpak en timing om te komen tot nieuwe minimumdoelen basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs en zevende leerjaar secundair onderwijs. De mededeling kan je onderaan deze pagina raadplegen.
12 juli 2023 - Decreet  over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs – definitief goedgekeurd 
Op 12 juli heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement definitief het decreet over de onderwijsdoelen goedgekeurd, na bespreking en stemming in de commissie onderwijs. 
Het goedgekeurde decreet, advies van de Raad van State en verslag van de bespreking in de commissie kan je hier raadplegen. 
4 juli 2023 - voorstel van decreet over de eindtermen voor de 2e en 3e graad – besproken en goedgekeurd in de commissie onderwijs  
Op 4 juli werd het voorstel van decreet besproken en goedgekeurd in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, na oplevering van het advies van de Raad van State. Deze laatste oordeelde dat de minimumdoelen niet in strijd zijn met de vrijheid van onderwijs. 
Vervolgens zal het voorstel van decreet besproken en definitief gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 

Meer informatie, met inbegrip van het advies van de Raad van State, kan je via deze link raadplegen. 
22 juni 2023 – voorstel van decreet over de eindtermen voor de 2e en 3e graad – hoorzitting in de commissie onderwijs 
Op 22 juni vond er in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement een hoorzitting plaats over de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad met de onderwijsverstrekkers en de valideringscommissie. 
Aan de Raad van State werd ook een advies gevraagd en het voorstel van decreet zal ter bespreking en stemming voorliggen in de commissie onderwijs alvorens behandeld te worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
Meer informatie kan je hier vinden. 
2 juni 2023 – besluit curriculumdossiers secundair onderwijs – definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering keurde de curriculumdossiers goed die gezamenlijk door de onderwijsverstrekkers zijn ingediend voor de structuuronderdelen van het secundair onderwijs.  
Een curriculumdossier beschrijft op samenhangende wijze en vanuit onderwijskundig perspectief het geheel van de vorming van een structuuronderdeel secundair onderwijs, en brengt alle doelen samen die van toepassing zijn op dat structuuronderdeel. Dit dossier heeft betrekking op alle leerjaren en graden van het voltijds secundair onderwijs, uitgezonderd het derde leerjaar van de derde graad. 
De bijhorende stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230602).
26 mei 2023 – vakkenbesluit secundair onderwijs uitgesteld naar 1 september 2025

Op 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat voorziet in een actualisatie van de vakbenamingen in het secundair onderwijs (vakkenbesluit). Omdat heel wat bestaande vakken van naam veranderen, is het nodig om te voorzien in hetzij ambtshalve, hetzij individuele concordanties. Via deze concordanties behouden de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en plichten ook in de nieuwe vakbenaming.

Meer informatie over het lopende beleidsproces inzake de ambtshalve en individuele concordanties vind je op de infopagina rond Salarisschalen en bekwaamheidsbewijzen'

Om het onderwijsveld de nodige tijd te geven om de concordanties voor te bereiden, heeft de Vlaamse regering beslist om de ingangsdatum van het reeds goedgekeurde vakkenbesluit secundair onderwijs met twee schooljaren uit te stellen naar 1 september 2025.  

Dat betekent concreet dat voor de aanstelling en zendingen van personeelsopdrachten naar Agodi nog twee schooljaren de 'oude' bestaande vakbenamingen zullen gehanteerd worden.

17 maart 2023 – definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft definitief het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, wat betreft het studieaanbod goedgekeurd, na advies van de Raad van State. Het goedgekeurde besluit omvat wijzigingen aan de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen.

Met dit besluit wijzigt de Vlaamse regering dus de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix.

Het advies van de Raad van State en het definitief goedgekeurde besluit met de twee bijlages, kan je onderaan deze pagina raadplegen.

3 februari 2023 – principiële goedkeuring wijzigingsbesluit studieaanbod secundair onderwijs

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de matrix secundair onderwijs en de samenstelling van structuuronderdelen. In concreto betreft het de opname van brede aanloopstructuuronderdelen en de wijziging van de inhoudelijke samenstelling van een aantal structuuronderdelen door de invoering van nieuwe IT-structuuronderdelen. Daarnaast wordt beslist het voorgestelde nieuwe structuuronderdeel 'Butler-Eventorganisator' niet op te nemen in de matrix. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het besluit, de nota aan de Vlaamse regering en de twee bijlages kan je onderaan deze pagina raadplegen.

16 juni 2022 - grondwettelijk Hof vernietigt het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad.

Op 1 september 2021 werden de nieuwe structuur en organisatie van de tweede graad van het secundair onderwijs van kracht. De matrix met nieuwe studierichtingen en bijbehorende onderwijsdoelen worden progressief verder ingevoerd. Ook andere maatregelen krijgen verder vorm, zoals van flexibele leertrajecten, CLIL, de uitbouw van duaal leren, leerlingenbegeleiding… of zijn in voorbereiding, zoals gestandaardiseerde toetsen in het SO. 

Of toch niet helemaal? Op 16 juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet met de eindtermen voor de tweede en derde graad. Ze motiveren hun beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. We onderzoeken nog volop de impact van het arrest en doen er alles aan om de planlast op school te beperken. Op onze pagina over de eindtermen houden we je steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In de pers en onze eigen nieuwsberichten vallen intussen heel wat termen die te maken hebben met de modernisering. Wat zijn eindtermen nu precies? Wat is de matrix SO? Wat is een finaliteit, een sleutelcompetentie, een leerplan? Met onze nieuwe Veelgestelde vragen lees je je snel weer in

4 september 2020 – definitieve goedkeuring Besluit tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs 

De Vlaamse regering heeft in 2020 definitief het nieuwe vakkenbesluit goedgekeurd. Omwille van de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs – en meer specifiek het nieuwe studieaanbod – diende dit besluit te worden geactualiseerd.  

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs maakt een vakkenactualisatie noodzakelijk. Aan de huidige vakkenlijst worden sommige nieuwe vakken toegevoegd, andere veranderen van naam en een beperkt aantal wordt geschrapt. Deze actualisatie laat toe dat scholen hun pedagogisch project optimaal kunnen organiseren en een duidelijk en transparant communicatiebeleid kunnen voeren naar ouders, leerlingen, personeel en derden; 

- ook de personeelsregelgeving is op vakken gebaseerd omwille van bekwaamheidsbewijzen voor leraars, aanstelling en benoeming etc. Schoolorganisatie en -communicatie enerzijds en personeel anderzijds kunnen niet los van elkaar worden gekoppeld. De in het besluit opgenomen vakken kunnen pas geïmplementeerd worden op het moment dat de personeelsregelgeving hieraan is aangepast. Meer informatie over deze aanpassing, zal u later kunnen raadplegen onder het beleidsthema onderwijspersoneel.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023. Voorafgaand aan die datum legt de Vlaamse Regering dus nog de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast voor de exhaustieve lijst van vakken die in dit vakkenbesluit is opgenomen. 

Het vakkenbesluit kan je via deze link raadplegen.

Nieuws

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel