Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Externe partners

De taak van externe partners rond gezondheid op school

Voor externe ondersteuning kan de school ook terecht bij externe partners. Om kwaliteitsgarantie in te bouwen, heeft het GO! een samenwerking met enkele Vlaamse Expertisecentra, zogenaamde partnerorganisaties. Het is aan te raden om deze partners als eerste keuze voor samenwerking te beschouwen. Deze organisaties bieden methodieken, beleidsinstrumenten en educatieve materialen aan. Ze hebben een vormingsaanbod en ondersteunen scholen, CLB of pedagogische begeleidingsdiensten.

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Alle kinderen en jongeren kunnen 'Awel' anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. Ze zijn er voor alle jongeren door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Awel (de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon) is een gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.

Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

Het CPZ is een pluralistische vereniging met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding.

Eetexpert.be vzw

Eetexpert is het Vlaams kenniscentrum in verband met eet- en gewichtsproblemen. Binnen deze focus, is de expertise gericht op preventie, hulpverlening, vorming, onderzoek en beleid.

Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Daarom zetten we in op eerste hulp, ook in het onderwijs, voor leerlingen en leraren.

Sport Vlaanderen

Dankzij een samenwerkingsakkoord tussen GO! en Sport Vlaanderen (vroegere Bloso) kunnen onze onderwijsinstellingen met 10% korting sportklassen organiseren met verblijf in de centra van Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen ijvert mee voor een school waarin kinderen worden gestimuleerd om blijvend aan sport te doen door een aanbod op maat van alle leeftijden. Voor de allerkleinsten (3- tot 8-jarigen) biedt Multimove een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op plezierbeleving en de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. In de lagere school kan het concept SportSnack (sportieve naschoolse opvang) geïmplementeerd worden met ondersteuning van de Follo in de buurt. Ook leerlingen in secundaire scholen kunnen met een SNS-pas (Sport Na School) een jaar lang zo veel sporten als ze willen.

MOEV

MOEV (vroegere SVS, Stichting Vlaamse Schoolsport) wil alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs - ongeacht hun bekwaamheid of geaardheid - kwaliteitsvolle bewegings- en sportkansen bieden. MOEV wil alle leerlingen aanzetten tot een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten en hen stimuleren tot een gezonde, levensstijl met levenslange  sportbeoefening, al dan niet in georganiseerd verband.

Sensoa

Sensoa is het Vlaamse service-en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv. Sensoa voorziet leraren van lesmaterialen en professionalisering omtrent relaties en seksualiteit. Ze organiseren op maat van de school pedagogisch-didactische en beleidsondersteunende trajecten.

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD voorziet onderzoek en een waaier aan educatieve materialen, dat kan gebruikt worden binnen een Drugbeleid op School.  Om dit te realiseren werkt VAD in elke provincie samen met het CGG-preventiewerker tabak, alcohol en drugs.

Vlaams Instituut Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ze werken rond gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, tabak, geestelijke gezondheid en gezondheid en milieu. Voor scholen bieden ze opleidingen en methodieken aan die hen ondersteunen bij de uitbouw van een (thematisch) gezondheidsbeleid.

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Op lokaal en regionaal niveau zijn de Logo's actief. De belangrijkste opdracht van de Logo's is het bundelen en coördineren van de lokale krachten om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen waar te maken. De logo's staan in voor het lokaal implementeren van gezondheidsprojecten. 

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft de opdracht om meer mensen te vormen op het vlak van verkeerskunde. Verkeers- en mobiliteitseducatie is daar een belangrijk onderdeel van. Wie vandaag de jongeren sensibiliseert voor een verantwoorde vervoerkeuze en een correct verkeersgedrag, legt de basis voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Rondpunt

Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval in Vlaanderen. Rondpunt vzw werkt aan verkeersveiligheid door te informeren over de gevolgen en investeert in betere kansen voor alle betrokkenen na een verkeersongeval.

Werk echter niet zomaar met iedereen samen!

Er bestaan vele externe partners die een aanbod hebben voor scholen. Het GO! is bekommerd om de betrouwbaarheid van een organisatie. De school moet erover waken dat dit past binnen het pedagogisch project van de school (geen commercialisering of religieus-ideologische invalshoek). Bij de samenwerking moeten ook de regels voor zorgvuldig bestuur gerespecteerd worden.

Correct samenwerken en besturen

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van een organisatie, de commercialisering of de manier waarop je als schoolteam met een organisatie aan de slag kunt? Raadpleeg dan de handvatten voor samenwerking, opgesteld door de commissie Onderwijs en Samenleving van de Vlor.

Houd daarnaast rekening met de principes van zorgvuldig bestuur, zoals kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten en reclame en sponsoring.