Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De school

Pagina delen

Taak van de school

​De school is, ook voor de begeleidingsdomeinen PGZ (preventieve gezondheidszorg) en PSF (psychosociaal functioneren), de eerste verantwoordelijke voor de uitbouw en het uitvoeren van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding in brede basiszorg en verhoogde zorg. De school vertrekt hierbij van een visie en data-analyse en behoeften van leerlingen. De school vertrekt hierbij van een visie en van data-analyse en behoeften van leerlingen. Het schoolteam bouwt, voert, evalueert, stuurt bij en borgt op een participatieve manier een gedragen beleid. Ook in uitbreiding van zorg en bij zorg op maat blijft de school de verantwoordelijkheid dragen voor het vormgeven van de onderwijsomgeving.

De school stelt een zorgcoördinator of leerlingenbegeleider aan en maakt samenwerkingsafspraken met een CLB en LSC. Niet enkel de zorgverantwoordelijke(n) krijg(t)(en) een rol in de leerlingenbegeleiding. Elke leraar speelt een rol in de inclusieve leerlingenbegeleiding, ook voor de begeleidingsdomeinen PGZ en PSF. Meer uitleg over de bijdrage van de leraar is te vinden in gezondheidsbeleid in de klas.

Daarnaast heeft de school een verantwoordelijkheid in het faciliteren van het universeel en bijkomend aanbod van CLB (bijv. vaccinaties en CLB-consulten) en sensibiliseren van de leerling en ouders om deel te nemen aan het aanbod door CLB.

Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op verschillende partners die een complementaire rol hebben.

Rol van de directeur

Ondersteuning door de directie bij uitwerken en implementatie is noodzakelijk. De directie is immers een belangrijke motivator. Het beleidsproces bewaken en mee richting geven is een extra stimulans voor de betrokken leden van het schoolteam.

De ondersteuning van de directie kan verschillende vormen aannemen.

Voorbeeld: scheppen van een positieve schoolcultuur; middelen en faciliteiten voorzien; zorg mogelijk maken (tijd, ruimte,..); reageren als gemaakte afspraken niet worden nageleefd; professionalisering van het schoolteam mogelijk maken; communicatie ondersteunen;... 

Rol van de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider

De school stelt een zorgcoördinator of leerlingenbegeleider aan.

De leerlingenbegeleider is vooral een coach, maar kan ook optreden als een begeleider van individuele leerlingen. Omdat een leerlingenbegeleider niet alle problemen en vragen alleen kan opvolgen, zetten we in het GO! vooral in op de coachende en ondersteunende rol. Door de leraren te ondersteunen, kunnen deze laatsten zelf de nodige expertise opbouwen en dit in hun opdracht integreren.

Voorbeeld: De leerkracht kreeg de nodige tools aangereikt om aandacht te hebben voor ongepast gedrag, gedragsverandering en haperende schoolresultaten. Indien nodig bekijkt de leerlingenbegeleider, samen met de leerkracht, om een verhoogde zorg (= fase 1 in het zorgcontinuüm) aan te bieden voor de leerling.

Rol van het CLB

De school stelt met het CLB samenwerkingsafspraken op. Daarnaast heeft de school een verantwoordelijkheid in het faciliteren van het universeel en bijkomend aanbod van CLB (bv. vaccinaties en systematische contactmomenten) en sensibiliseren van de leerling en ouders om deel te nemen aan het aanbod door CLB.

Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op verschillende partners die een complementaire rol hebben.

Voorbeeld: De school en het CLB zien toe op het normale verloop van diverse ontwikkelingsdomeinen van leerlingen (motoriek, taal-spraak, cognitief, sociaal,…).

Rol van het schoolteam (de leerkrachten en ander personeel)

Elke leerkracht speelt een rol in de leerlingenbegeleiding. Sterker nog, een leerkracht is de spilfiguur voor begeleiding van de leerlingen in zijn klas. De leerkracht (en het ganse team rond de lerende) heeft aandacht voor de manier waarop het leren bij de lerende verloopt en wat de impact van zijn lesgeven is. Hij kan daarbij schoolintern ondersteund worden door bijvoorbeeld een zorg- of GOK-coördinator of leerlingenbegeleider.

Voorbeeld: De leerkracht brengt leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij die hun gezondheid (fysiek, emotioneel en sociaal) en ontwikkeling bevorderen. De leerkracht detecteert de noden bij leerlingen voor wie binnen het aanbod brede basiszorg geen antwoord gevonden wordt.

Rol van de leerlingen

De leerlingen zijn volwaardige partners. Er wordt niet enkel over de leerlingen gesproken, maar ook met hen. Vaak kunnen de leerlingen zelf nuttige informatie aanbrengen. Niets gebeurt achter de rug of boven het hoofd van de leerlingen. Een open schoolcultuur en een sfeer van vertrouwen en verbondenheid tussen leerlingen en leraren zullen hiertoe bijdragen.

Een actieve rol van de leerlingen kadert in een bredere visie van de school op leerlingenparticipatie. Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te nemen en worden automatisch betrokken bij thema's die hen aanbelangen. Rekening houden met de mening van leerlingen zorgt voor een hoger welbevinden en een grotere betrokkenheid van de leerlingen bij de school. Om tot een leerlingbetrokken school te komen, worden leerlingen ook gestimuleerd om zorg te dragen voor elkaar (bv. tijdens de onthaaldagen, peter- en meterschap …).

Info en inspiratie vind je in het inspiratiedocument Leerlingenraden - meewerken aan het gezondheidsbeleid op je school.

Rol van de ouders

Een hoge betrokkenheid van de ouders bij de school en een goede communicatie tussen ouders en de school dragen bij tot een betere begeleiding van de leerlingen. De ouders worden gezien als actieve en gelijkwaardige partners en hebben een specifieke rol. Hun inbreng als ervaringsdeskundige binnen de eigen gezinsopvoeding biedt een meerwaarde voor de vorming en opvoeding van hun kind op school. Als ouders en school evenwaardig, ieder vanuit zijn specifieke invalshoek, met elkaar omgaan vanuit een gelijklopende bekommernis voor het welbevinden en welzijn van de jongere, komt dit ongetwijfeld ten goede aan die jongere.

Het zorgbeleid van de school is duidelijk en laagdrempelig voor de ouders. Dit vertaalt zich o.a. in de wijze waarop het inschrijvingsmoment en de oudercontacten worden georganiseerd. De ouders weten ook bij wie ze op eigen initiatief kunnen aankloppen.

Voorbeeld: De school vraagt de ouder(s) (bij inschrijving van een kind) naar eventuele gezondheidsproblemen. Bij leerlingen met gezondheidsproblemen biedt de school aan om het CLB te betrekken. Het CLB kan dan samen met de ouders, leerling, school en eventuele behandelaars zoeken naar passende maatregelen zodat de leerling op school optimaal kan participeren.          

Info en inspiratie over ouderbetrokkenheid vind je bij GO! ouders of het servicedocument voor ouders Meewerken aan het gezondheidsbeleid op school.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.