Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

CLB

​De taak van het CLB

Het CLB draagt vanuit de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding bij tot het gezondheidsbeleid op school. Valt het de CLB-verpleegkundige bijvoorbeeld tijdens het kleuterconsult op dat slechts enkele kinderen van de groep naar de tandarts gaan? Dan kan dit een waardevol signaal zijn voor de school. Is de school bezorgd omdat een leerling frequent afwezig is en voelt de school zich onzeker om dit met de ouder(s) te bespreken? Dan kan het CLB, op vraag van de school, de school versterken om dit in gesprek te brengen met de ouder(s) (consultatieve leerlingenbegeleiding).

Het gezondheidsbeleid komt overeen met de begeleidingsdomeinen PGZ (preventieve gezondheidszorg) en PSF (psychosociaal functioneren) in fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm. Aanvullend op het gezondheidsbeleid van de school, biedt het CLB nog andere activiteiten aan in het kader van PGZ en PSF. Het uitgebreide beeld van het zorgcontinuüm visualiseert de integrale leerlingenbegeleiding voor PGZ en PSF door scholen en CLB's.

 

PIRAMIDE taakverdeling.png 

Naast de signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding, biedt het CLB ook het volgende aan:

Het universeel aanbod is er voor alle leerlingen met vaccinaties, CLB-consulten (vroeger medisch onderzoek) en profylactische maatregelen in geval van infectieziekten op school.

 

K1* L1* L4* L5* L6* S1* S3*
CLB-consult in aanwezigheid van ouder(s)CLB-consult, ouder(s) welkomCLB-consult CLB-consult, ouder(s) welkom CLB-consult
 aanbod vaccinatie aanbod vaccinatie aanbod vaccinatie aanbod vaccinatie

K=kleuterklas, L=leerjaar in het basisonderwijs, S= leerjaar in het secundair onderwijs
* en leeftijdsgenoten in BuO

De inhoud van de CLB-consulten en de gebruikte methodiek wordt bepaald door de beschikbare wetenschappelijke inzichten. Het doel van de CLB-consulten bestaat uit:

  • toezien op het verloop van groei en ontwikkeling;
  • tijdige detectie van groei- en ontwikkelingsproblemen;
  • ouders bevestigen en versterken in competent ouderschap/eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun gezondheid versterken.

Voor deelgroepen met meer of andere noden organiseert het CLB een bijkomend aanbod. Zo zullen bijvoorbeeld anderstalige nieuwkomers een bijkomend contactmoment en zo nodig inhaalvaccinaties aangeboden krijgen.

Stelt de school een leerlinggebonden hulpvraag aan het CLB, dan zal het CLB ofwel de school ondersteunen in fase 1 (consultatieve leerlingenbegeleiding) ofwel zelf informatie verstrekken, een handelingsgericht diagnostisch (HGD)-traject of een begeleiding starten (fase 2). Wanneer het al duidelijk is voor leerling/ouders en CLB wat de leerling nodig heeft, dan start het CLB een begeleiding. Is dit nog niet duidelijk, dan start het CLB een handelings­gericht diagnostisch traject om in samenwerking met leerling, ouder(s) en school op zoek te gaan naar wat de onderwijs- opvoedings- en zorgbehoeften van de leerling zijn, en wat daar een passend antwoord op kan zijn.

Na het doorlopen van een HGD-traject duidt het CLB het functioneren en participeren en de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de aanbevelingen die blijken uit het HGD-traject zodat de school, zo nodig,  een individueel handelingsplan kan opstellen.

Het CLB kan ook informeren over en de leerling toeleiden naar een passend schoolextern aanbod (draaischijffunctie).  Het is dus niet aan de school om leerlingen te verwijzen naar bijv. een psychiater.