Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

B3 Gevaarlijke stoffen en preparaten

Korte beschrijving:

Er moet een inventaris opgemaakt worden van alle in de onderwijsinstelling ter beschikking gestelde gevaarlijke stoffen en preparaten: chemische agentia, onderhoudsproducten, verven, thinners, PCB - houdende materialen, ...

De inventaris bevat bij voorkeur volgende informatie:

  • de risicobeoordeling en –evaluatie;
  • de getroffen maatregelen om de risico's tot een minimum te beperken;
  • de aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen (VIB);
  • de aanwezigheid van veiligheidsaanduidingen (etikettering) op het recipiënt.

Wetgeving:

  • Codex – titel V: chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
  • EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals = registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen), o.a. SDS-fiche (safety data sheet)
  • EG-verordening nr. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging = indeling, etikettering, verpakking), o.a. H(hazard)- en P(precaution)-zinnen

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

Hiërarchische lijn / bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken