Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Schoolraad

Pagina delen

Samenstelling en bevoegdheden

In essentie is de schoolraad een orgaan dat overlegt met de directeur en adviseert aan de directeur, raad van bestuur en de algemeen directeur. Over zaken die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, zoals het studieaanbod, het schoolreglement, de bepaling van de criteria voor de verdeling van lestijden, afspraken rond welzijn en veiligheid op school, infrastructuurwerken of het schoolwerkplan.

De schoolraad bestaat uit

 • personeelsleden
 • ouders
 • meerderjarige leerlingen, cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus)
 • in het secundair onderwijs: ook (minderjarige) leerlingen*

(*) Sinds 1 september 2015 maken ook leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in het secundair onderwijs en in het buitengewoon secuindair onderwijs OV4). De zetelende leerlingenraad kan de leerlingen aanduiden en voorziet de procedure hiervoor in het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad. Als de zetelende leerlingenraad geen leerlingen aanduidt of als er geen leerlingenraad is, dan worden de leerlingen in de schoolraad gekozen via verkiezingen.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen.

Verkiezing

De verkiezing van de schoolraad is een belangrijke gebeurtenis in het GO!, omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Termijn

Schoolraden worden gekozen en samengesteld voor een periode van 4 jaar. De huidige mandaatperiode van de schoolraden loopt van 1 april 2021 tot en met eind maart 2025.

Uitzondering: volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs: voor een periode van 2 jaar. 

De leerlingen kunnen op twee manieren terechtkomen in de schoolraad:

 • ofwel worden ze aangeduid vanuit de zittende leerlingenraad. (cf. procedure voor de aanstelling in huishoudelijk reglement)
 • ofwel worden ze verkozen via verkiezingen.

Een verkiezingsprocedure vangt aan begin oktober en loopt tot eind maart.

Werking

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.
 
Advies

Een advies is een document waarin de schoolraad zijn niet-bindend standpunt geeft aan de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur. De schoolraad doet dit hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur.

Overleg 

Een overleg is een interactief gebeuren tussen de schoolraad (of een door de schoolraad gemandateerde afvaardiging) en de directeur. Als het overleg plaatsvindt tijdens een vergadering van de schoolraad, wordt het resultaat ervan in de notulen vermeld. Wordt het overleg door een afvaardiging gepleegd, dan wordt hiervan een apart verslag gemaakt dat bij de volgende vergadering aan de schoolraad voorgelegd wordt.
 
De schoolraad moet advies uitbrengen of overleg plegen vooraleer de schoolleiding en de vakbonden via de syndicale onderhandelingen eventuele verbintenissen aangaan.
 
Traject

Het volgende traject is aangewezen:

 • principebeslissing door het bevoegde bestuursorgaan
 • advies door of overleg in schoolraad
 • syndicale onderhandelingen
 • eindbeslissing door het bevoegde bestuursorgaan
 • als met de vakbonden een protocol van akkoord werd gesloten, moet het bestuursorgaan dit akkoord respecteren

Recht op informatie

De schoolraad heeft ook een recht op informatie. Een aantal aspecten daarvan zijn door het bijzonder decreet vastgelegd. De schoolraad heeft bijvoorbeeld het recht om informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. De bestuursorganen van de scholengroep moeten de vraag om informatie van de schoolraad binnen een redelijke termijn beantwoorden. Een aantal andere aspecten regelt de schoolraad zelf in zijn huishoudelijk reglement.

Beslissingsbevoegdheid

De schoolraad is zelf bevoegd voor het opstellen en aanpassen van zijn huishoudelijk reglement.

Over een beperkt aantal materies kan de schoolraad ook zelf beslissen. De schoolraad verkiest zijn voorzitter en ondervoorzitter. In het basisonderwijs bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij de werking van de schoolraad. Schoolraden van hetzelfde onderwijsniveau, die in eenzelfde omgeving gevestigd zijn, kunnen beslissen om één schoolraad te vormen of te blijven vormen.

Formulieren voor het organiseren van schoolraadverkiezingen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.