Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Schoolraad

Pagina delen

Samenstelling en bevoegdheden

De schoolraad is een orgaan dat overlegt met de directeur en adviseert aan de directeur, raad van bestuur en de algemeen directeur. Dit kan gaan over zaken die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, zoals het studieaanbod, het schoolreglement, de bepaling van de criteria voor de verdeling van lestijden, afspraken rond welzijn en veiligheid op school, infrastructuurwerken of het schoolwerkplan.

De schoolraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

 • Personeelsleden;
 • Ouders, of meerderjarige cursisten;
 • Meerderjarige vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus);
 • In het secundair onderwijs maken ook (minderjarige) leerlingen deel uit van de schoolraad. In het secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 is dit verplicht.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Verkiezing en coöptatie

De verkiezing van de schoolraad is een belangrijke gebeurtenis in het GO!, omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken. 

De personeelsleden en de ouders, of meerderjarige cursisten, in de schoolraad worden rechtstreeks verkozen door de kiesgerechtigden. Voor leerlingen zijn er twee manieren om lid te worden van de schoolraad:

 • Ofwel worden ze aangeduid vanuit de zetelende leerlingenraad. De zetelende leerlingenraad voorziet hiervoor een procedure in het huishoudelijk reglement;
 • Als de zetelende leerlingenraad geen leerlingen aanduidt of als er geen leerlingenraad is, dan worden de leerlingen in de schoolraad gekozen via verkiezingen

De meerderjarige vertegenwoordigers uit de lokale sociale, economische en culturele milieus worden niet rechtstreeks verkozen. Zij worden gecoöpteerd door de rechtstreeks verkozen leden in de schoolraden.

Termijn

Schoolraden worden gekozen en samengesteld voor een periode van 4 jaar. Het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs vormen een uitzondering, daar worden de leden verkozen voor een periode van 2 jaar.

De huidige mandaatperiode van de schoolraden loopt van 1 april 2021 tot en met eind maart 2025. De volgende verkiezingsprocedure vangt aan begin oktober 2024 en loopt tot eind maart 2025. Op 1 april 2025 begint dan de nieuwe mandaatperiode van de schoolraden. Onder 'downloads' vind je een stappenplan terug met relevante data doorheen de kiesprocedure.

Kiesreglement

De Raad GO! stelt de kiesprocedure en de coöptatieprocedure voor de schoolraden vast. Het kiesreglement vind je onder 'downloads'.

Werking

Een schoolraad verstrekt over bepaalde zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.
 
Advies

Een advies is een document waarin de schoolraad zijn niet-bindend standpunt geeft. De schoolraad doet dit hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om advies te geven aan de directeur over: 

 • De algemene organisatie van de school; 
 • De werving van leerlingen of cursisten;
 • De organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; 
 • Het schoolbudget; 
 • Het schoolwerkplan.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om advies te geven aan de raad van bestuur en de algemeen directeur over: 

 • De toewijzing van het mandaat van directeur; 
 • De programmatie van het studieaanbod; 
 • De schoolinfrastructuur; 
 • De organisatie van het leerlingenvervoer.

De organen van het GO! die bevoegd zijn om beslissingen te nemen in de opgesomde materie, kunnen pas rechtsgeldig beslissen indien de schoolraad advies heeft gegeven. Maar als de schoolraad geen advies geeft binnen de 21 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om advies, kan het bevoegde orgaan toch vrij een beslissing nemen. 

De schoolraad kan pas rechtsgeldig adviseren wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. De schoolraad formuleert zijn advies bij gewone meerderheid.

Overleg 

Een overleg is een interactief gebeuren tussen de schoolraad (of een door de schoolraad gemandateerde afvaardiging) en de directeur. Als het overleg plaatsvindt tijdens een vergadering van de schoolraad, wordt het resultaat ervan in de notulen vermeld. Wordt het overleg door een afvaardiging gepleegd, dan wordt hiervan een apart verslag gemaakt dat bij de volgende vergadering aan de schoolraad voorgelegd wordt.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om te overleggen met de directeur over: 

 • Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
 • De organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
 • Welzijn en veiligheid op de school;
 • Het schoolreglement.

Traject

De schoolraad moet advies uitbrengen of overleg plegen vooraleer de schoolleiding en de vakbonden via de syndicale onderhandelingen eventuele verbintenissen aangaan.

Het volgende traject is aangewezen:

 • Principebeslissing door het bevoegde bestuursorgaan;
 • Advies door of overleg in schoolraad;
 • Syndicale onderhandelingen;
 • Eindbeslissing door het bevoegde bestuursorgaan;
 • Als met de vakbonden een protocol van akkoord werd gesloten, moet het bestuursorgaan dit akkoord respecteren.

Recht op informatie

De schoolraad heeft ook een recht om informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. De bestuursorganen van de scholengroep moeten de vraag om informatie van de schoolraad binnen een redelijke termijn beantwoorden. Een aantal andere aspecten regelt de schoolraad zelf in zijn huishoudelijk reglement.

Beslissingsbevoegdheid

Over een beperkt aantal materies kan de schoolraad ook zelf beslissen:

 • De schoolraad is zelf bevoegd voor het opstellen en aanpassen van zijn huishoudelijk reglement.
 • De schoolraad verkiest zijn voorzitter en ondervoorzitter;
 • In het basisonderwijs bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij de werking van de schoolraad;
 • Schoolraden van hetzelfde onderwijsniveau, die in eenzelfde omgeving gevestigd zijn, kunnen beslissen om één schoolraad te vormen of te blijven vormen.

Formulieren voor het organiseren van schoolraadverkiezingen

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.