Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! visies

Hier vind je alle visieteksten van het GO!.

'De school van mijn dromen' is de basisvisietekst. Hij vormt samen met het PPGO! de essentie waarop we ons in het GO! oriënteren. 'De School van mijn dromen' staat daarom bovenaan in de lijst van visieteksten. 

Eronder staan onze overige visieteksten over diverse thema's op titel alfabetisch gerangschikt. Alle visieteksten hebben ook een datering meegekregen: die vind je op de cover van de visietekst en geeft de datum aan waarop de tekst door de Raad GO! is goedgekeurd. 

Nieuws

1/1/2016

De school van mijn dromen

De school waarvan wij dromen is een uitnodigend, toegankelijk, open leercentrum, uitgerust met de modernste ICT-applicaties die overal en voor iedereen ter beschikking staan. Via efficiënte en intensieve samenwerkingsverbanden stimuleert de school haar eigen onderwijskwaliteit.
1/1/2016

Actief burgerschap

Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. Deze visie vormt het kader bij de manier waarop we leerlingen kunnen vormen tot actieve, mondige en kritische burgers die zich verbonden voelen met onze samenleving.
1/1/2016

Brede open school

In deze visietekst wordt het begrip ‘brede open school’ helder gedefinieerd voor het GO!.
1/1/2016

Cultuuronderwijs

Deze visietekst gaat uit van de definitie die prof. Barend van Heusden in zijn onderzoeksproject ‘Cultuur in de spiegel’ aan het begrip ‘cultuuronderwijs’ gegeven heeft. De visie biedt scholen van het GO! een leidraad - met enkele belangrijke kwaliteitsindicatoren - voor het ontwikkelen van kwaliteitsvol en effectief cultuuronderwijs in alle onderdelen en lagen van hun onderwijsaanbod.
1/1/2016

De maximumfactuur in het basisonderwijs

In juni 2011 hield het GO! een enquête in zijn basisscholen. Die had tot doel de effecten, de rol en het belang van de maximumfactuur in het basisonderwijs te evalueren om er aanbevelingen uit te distilleren voor de Vlaamse overheid, de gemeenten en steden enerzijds en voor de scholen, de scholengemeenschappen en -groepen anderzijds.
1/1/2016

Een structuur voor het secundair onderwijs in scholen(gemeenschappen)

Het GO! omschrijft hierin hoe de structuur van het secundair onderwijs er zou moeten uitzien als het eenmaal gemoderniseerd is, evenals de doelstellingen die het GO! zich daarbij stelt, zowel voor de (ver)brede 1e graad als voor de 2e en 3e graad.
1/1/2016

Evalueren in het secundair onderwijs

Iedereen die werk wil maken van een kwalitatief evaluatiebeleid op school vindt hier de sleutels om dat doel te bereiken. Om tot een coherent evaluatiebeleid te komen, moet men namelijk weten wat men onder ‘evalueren’ verstaat, waarom men evalueert, wat men evalueert, wanneer men evalueert en wie evalueert.
1/1/2016

Flankerend onderwijsbeleid

Scholen hebben een brede maatschappelijke opdracht met heel wat uitdagingen. Zo moeten ze onder meer de ongekwalificeerde uitstroom, de armoede en het spijbelen terugdringen. Maar alleen kunnen ze dat niet. Er is een geïntegreerde aanpak nodig. Alle mogelijke hefbomen moeten tegelijkertijd worden aangewend. De oplossing ligt in het versterken van een netoverstijgend beleid op het lokale niveau: een flankerend onderwijsbeleid.
1/1/2016

Gelijke onderwijskansen

We willen scholen bewust maken van de realiteit waarin leerlingen met een lage sociaaleconomische achtergrond leven en van uitsluitingsmechanismen die in ons onderwijs sluipen. Op basis van deze inzichten formuleren we enkele aanbevelingen voor scholen om werk te kunnen maken van gelijke onderwijskansen (GOK).
1/1/2016

Gewenst gedrag en sanctiebeleid in het secundair onderwijs

Het GO! wil expliciet de relatie leggen tussen het PPGO! en het sanctiebeleid in secundaire scholen. Deze visietekst introduceert daarom eerst enkele basisprincipes die een kader scheppen waarbinnen men een helder en positief sanctiebeleid vorm kan geven.
1/1/2016

Globaal infrastructuurbeleid

De school van de toekomst is een inspirerende, innovatieve en kwaliteitsvolle leeromgeving. Maar een deel van onze leerlingen, cursisten en medewerkers vertoeft nog in verouderde schoolgebouwen. Met een globaal infrastructuurbeleid wil het GO! niet blijven stilstaan maar richting geven aan de toekomst.
1/1/2016

Het deeltijds kunstonderwijs in de toekomst

Deze visietekst reikt een aantal hefbomen en te ondernemen acties aan waarmee het GO! zijn opdracht via het deeltijds kunstonderwijs zou kunnen waarmaken. Komen aan bod: een aangepaste financiering, een inhoudelijke modernisering van de einddoelen en evaluatiemethodieken en een actualisering van de opleidingsstructuur en het aanbod in het DKO.
1/1/2016

Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst + nota: Uitbouw toekomstige eerste graad SO

Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan hervorming SO goed. Een multidisciplinair team binnen de centrale diensten van het GO! analyseerde dit plan en schreef als reactie daarop een draagvlaktekst onder de titel: Het GO! en het secundair onderwijs van de toekomst. Op 8 december 2017 is daar nog de nota Uitbouw toekomstige eerste graad SO aan toegevoegd.
1/1/2016

Het GO! internaatsaanbod van de toekomst

In het kader van de visie van het GO! op de brede open school willen wij evolueren naar een internaatopvang die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving. Zowel de pedagogische als de gezinsondersteunende functie moeten optimaal zijn.
1/1/2016

Het lerarenberoep

Het GO! heeft een duidelijke visie op de schoolorganisatie van de toekomst: de kernopdrachten van het onderwijs worden het best afgebakend en de school wordt het best georganiseerd op basis van teamwerking. Met aanvangsbegeleiding en werkzekerheid voor startende leraren, voortdurende professionalisering en de ontwikkeling van een loopbaanladder.
1/1/2016

Het volwassenenonderwijs in de toekomst

Het volwassenenonderwijs is voor het GO! een onontbeerlijke schakel in het realiseren van zijn missie. De in de Beleidsnota Onderwijs 2014-2019 geuite beleidsintenties met betrekking tot het volwassenenonderwijs zetten het volwassenenonderwijs onder druk en scherpen de behoefte aan visiebepaling voor het volwassenenonderwijs van het GO! uitdrukkelijk aan.
1/1/2016

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs niet zomaar een randgegeven voor een beperkte groep leerlingen, het is een richtinggevend principe om over de kwaliteit van ons onderwijs na te denken en om een kwalitatieve onderwijsloopbaan voor elke leerling te realiseren. Het GO! wil mee bouwen aan een inclusieve samenleving en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen om met verschillen om te gaan.
1/1/2016

Inspelen op de meertalige realiteit in het GO!

Een groeiend aantal lerenden heeft een andere moedertaal dan het Standaardnederlands. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Lerenden met een andere moedertaal hebben gewoon een andere beginsituatie. Een positieve attitude tegenover meertaligheid is niet enkel een must om te kunnen functioneren in een superdiverse maatschappij, maar overstijgt dit functionele nut.
1/1/2016

Leren

Hoe we in het GO! tegen leren aankijken wordt uiteengezet aan de hand van vragen zoals: wie kan leren in het GO!, wat leren we in het GO!, hoe leren we in het GO!, waar leren we in het GO! en waartoe leren we in het GO!.
1/1/2016

Onderwijsloopbaanbegeleiding

We zien onderwijsloopbaanbegeleiding als een proces dat zich afspeelt binnen het hele onderwijscurriculum, waaraan systematisch en geregeld aandacht wordt geschonken als een vast onderdeel van de leerlingbegeleiding.
1/1/2016

Participatie van leerlingen in het GO!

Samen school maken mag geen holle slogan zijn. Het GO! wil dat er in elke school een waarachtig en participatief klas- en schoolklimaat heerst waar alle leerlingen inspraak kunnen hebben. Bij het tot stand komen van dit participatief klimaat wordt het hele schoolteam betrokken.
1/1/2016

Radicalisering

Het fenomeen 'radicalisering' is al enige tijd erg actueel in onze samenleving. Dit blijft niet zonder gevolgen in onze scholen. Met deze visietekst wil het GO! duidelijk maken hoe het tegen dit fenomeen aankijkt en op welke manier scholen hun verantwoordelijkheid hierin kunnen opnemen.
1/1/2016

Schoolkosten en onbetaalde schoolfacturen

Elke school en scholengroep moet op basis van deze visietekst een stappenplan uitwerken om het aantal onbetaalde schoolfacturen binnen de perken te houden.
1/1/2016

Sociale mix

Deze visietekst geeft aan hoe de overheid en de scholen zelf in de toekomst actief kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van sociale mix op school.
1/1/2016

STEM

STEM staat voor 'Science, Technology, Engineering & Mathematics'. Het is een koepelbegrip met veel dimensies: het wordt gebruikt om te verwijzen naar inhouden, structuren (vakken, leergebieden, studierichtingen en domeinen) zowel als naar aspecten van didactiek en benadering van deze vakken en inhouden.
1/1/2016

STICORDI: een nieuwe generatie

Binnen het thema 'inclusie' werd een visietekst over ‘STICORDI' opgesteld. Die is ontwikkeld vanuit de behoefte om in het GO! naar een nieuwe, efficiëntere toepassing van STICORDI-maatregelen te gaan. STICORDI staat voor ‘stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren’.
1/1/2016

Werkplekleren

In deze visietekst wordt eerst uiteengezet hoe het begrip 'werkplekleren' in het GO! wordt ingevuld en welke opportuniteiten werkplekleren in beroepsgerichte opleidingen biedt. Vervolgens belichten we de opportuniteiten van een leerweg in beroepsgerichte opleidingen die 'leren op school' en 'leren op de werkvloer' als evenwaardige componenten omvat, het zogenaamde 'duaal leren'.