Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Werking schoolraad

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.
 
Een advies is een document waarin de schoolraad zijn niet-bindend standpunt geeft aan de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur. De schoolraad doet dit hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur.
 
Een overleg is een interactief gebeuren tussen de schoolraad (of een door de schoolraad gemandateerde afvaardiging) en de directeur. Als het overleg plaatsvindt tijdens een vergadering van de schoolraad, wordt het resultaat ervan in de notulen vermeld. Wordt het overleg door een afvaardiging gepleegd, dan maakt men hiervan een apart verslag dat bij de volgende vergadering aan de schoolraad voorgelegd wordt.
 
De schoolraad moet advies uitbrengen of overleg plegen vooraleer de schoolleiding en de vakbonden via de syndicale onderhandelingen eventuele verbintenissen aangaan.
 
Het volgende traject is aangewezen:
  • principebeslissing door het bevoegde bestuursorgaan;
  • advies door of overleg in schoolraad;
  • syndicale onderhandelingen;
  • eindbeslissing door het bevoegde bestuursorgaan; indien met de vakbonden een protocol van akkoord werd gesloten, moet het bestuursorgaan dit akkoord respecteren.
De schoolraad heeft ook een recht op informatie. Een aantal aspecten daarvan zijn door het bijzonder decreet vastgelegd. De schoolraad heeft bijvoorbeeld het recht om informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden. De bestuursorganen van de scholengroep moeten de vraag om informatie van de schoolraad binnen een redelijke termijn beantwoorden. Een aantal andere aspecten regelt de schoolraad zelf in zijn huishoudelijk reglement.
 
De schoolraad is zelf bevoegd voor het opstellen en aanpassen van zijn huishoudelijk reglement.
 
Over een beperkt aantal materies kan de schoolraad ook zelf beslissen. De schoolraad verkiest zijn voorzitter en ondervoorzitter. In het basisonderwijs bepaalt de schoolraad de wijze waarop de leerlingen worden betrokken bij de werking van de schoolraad. Schoolraden van hetzelfde onderwijsniveau, die in eenzelfde omgeving gevestigd zijn, kunnen beslissen om één schoolraad te vormen of te blijven vormen.