Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Participatie van leerlingen

​Leerlingenraad

In het lager onderwijs moet een leerlingenraad opgericht worden als ten minste 10% van de regelmatige leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13-jarigen daar om vraagt. Het schoolreglement bepaalt hoe de leerlingenraad wordt samengesteld.

In een secundaire school is een leerlingenraad in principe verplicht, tenzij aan de twee volgende voorwaarden is voldaan:
- de betrokkenheid van de leerlingen wordt via het schoolreglement op een andere manier verzekerd;
én
- er is geen 10% van de regelmatige leerlingen die om de oprichting van een leerlingenraad vraagt.

De verplichte verkiezingen voor de samenstelling van de  leerlingenraad wordt afgeschaft. De leerlingenraad kan voortaan via het huishoudelijk reglement zelf bepalen hoe hij wordt samengesteld vanaf de volgende mandaatperiode.

Het huishoudelijk reglement staat onderaan.

Informatie- en communicatieplicht

De leerlingenraad heeft een informatie- en communicatieplicht over hun activiteiten en standpunten tegenover alle leerlingen.

Begeleiding van de leerlingenraad

De school geeft de nodige logistieke ondersteuning en de leerlingenraad de nodige begeleiding.

Huishoudelijk reglement

De leerlingenraad bepaalt zijn werking in een huishoudelijk reglement, dat hij zelf opstelt. Het dient minimaal volgende elementen te bevatten:

- de manier van samenstelling;
- het aantal mandaten;
- de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de raad en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden;
- de manier waarop de raad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt;
- de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de raad kunnen worden betrokken;
- de manier waarop de raad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie;
- de manier van besluitvorming;
- de manier waarop de raad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren;
- de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur (inrichtende macht) het advies van de raad moet beantwoorden (30 kalenderdagen).

Leerlingen in de schoolraad

Een wijziging aan het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs zorgt er voor dat ook de leerlingen in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2015 moeten worden vertegenwoordigd in de schoolraden van het gemeenschapsonderwijs. Een leerlingenraad heeft recht op een afvaardiging van 2 stemgerechtigde leden, aangeduid door en uit de leerlingenraad. Als er geen leerlingenraad is of als de leerlingenraad geen afvaardiging aanduidt, wordt de leerlingenafvaardiging aangeduid via verkiezingen.

In het buitengewoon secundair onderwijs oordeelt de directeur in overleg met de pedagogische raad over de opportuniteit van een of meer leerlingen in de schoolraad, rekening houdend met de mogelijkheden en de draagkracht van de leerlingen. De vertegenwoordiging van leerlingen in de schoolraad in het buitengewoon secundair onderwijs is alleen verplicht voor scholen met opleidingsvorm 4.