Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Leerlingenraad

Pagina delen

Leerlingenraad in het basisonderwijs

Een leerlingenraad is verplicht als ten minste 10% van de regelmatige leerlingen uit de leeftijdsgroep 11 tot 13-jarigen daar om vraagt. Het schoolreglement bepaalt hoe de leerlingenraad wordt samengesteld.

Leerlingenraad in het secundair onderwijs

Een leerlingenraad is verplicht, tenzij:

 • de betrokkenheid van de leerlingen via het schoolreglement op een andere manier is verzekerd;
  én
 • er geen 10% van de regelmatige leerlingen is die om de oprichting van een leerlingenraad vraagt.

Vanaf de volgende mandaatperiode bepaalt de leerlingenraad via het huishoudelijk reglement zelf hoe hij wordt samengesteld.

De leerlingenraad heeft een informatie- en communicatieplicht over hun activiteiten en standpunten tegenover alle leerlingen.

De school geeft de leerlingenraad de nodige logistieke ondersteuning en begeleiding.

Opstellen van huishoudelijk reglement

De leerlingenraad bepaalt zijn werking in een zelf opgesteld huishoudelijk reglement. Het dient minimaal volgende elementen te bevatten:

 • de manier van samenstelling.
 • het aantal mandaten.
 • de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de raad en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden.
 • de manier waarop de raad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt.
 • de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de raad kunnen worden betrokken
 • de manier waarop de raad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie.
 • de manier van besluitvorming.
 • de manier waarop de raad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren.
 • de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur (inrichtende macht) het advies van de raad moet beantwoorden (30 kalenderdagen).

Leerlingen in de schoolraad

Een wijziging aan het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs zorgt er voor dat ook de leerlingen in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2015 moeten worden vertegenwoordigd in de schoolraden van het gemeenschapsonderwijs. Een leerlingenraad heeft recht op een afvaardiging van 2 stemgerechtigde leden, aangeduid door en uit de leerlingenraad. Als er geen leerlingenraad is of als de leerlingenraad geen afvaardiging aanduidt, wordt de leerlingenafvaardiging aangeduid via verkiezingen.

In het buitengewoon secundair onderwijs oordeelt de directeur in overleg met de pedagogische raad over de opportuniteit van een of meer leerlingen in de schoolraad, rekening houdend met de mogelijkheden en de draagkracht van de leerlingen. De vertegenwoordiging van leerlingen in de schoolraad in het buitengewoon secundair onderwijs is alleen verplicht voor scholen met opleidingsvorm 4.

Veelgestelde vragen

 • Ofwel via een aanduiding vanuit de leerlingenraad ofwel via een verkiezing samen met de andere leden van de schoolraad.

 • Enkel leerlingen uit het secundair onderwijs (elke leeftijd en alle graden) en het buitengewoon secundair onderwijs OV4 maken verplicht deel uit van de schoolraad.  In het basisonderwijs en in de andere opleidingsvormen is de deelname facultatief.

 • Ja, net zoals de andere leden van de schoolraad wonen de leerlingen de volledige vergadering bij. Wanneer een lid persoonlijk betrokken is bij een agendapunt moet deze de vergadering even verlaten.

 • De schoolraad regelt dit zelf in zijn huishoudelijk reglement. In het model aangereikt door het GO! wordt het volgende voorzien: "De voorzitter maakt samen met de directeur de agenda op.
  Aan de agenda kan ter zitting geen nieuw agendapunt worden toegevoegd tenzij de leden van de schoolraad dit unaniem aanvaarden."

 • In essentie is de schoolraad een advies- en overlegorgaan. De schoolraad heeft enkel beslissingsbevoegdheid in verband met de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter en in het verband met het samenvoegen van schoolraden.

 • Het schoolbestuur moet de leerlingenraad en de  vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad de nodige ondersteuning bieden om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit kan het best via een leerlingenbegeleider die met de leerlingen kan bespreken wat hen kan helpen.

 • De leerlingenraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn werkzaamheden op de volgende manier: via website/ad valvas/schoolkrant, elektronisch leerplatform, facebook van de leerlingenraad …

  Alle communicatie in naam van de leerlingenraad gebeurt door de voorzitter. De voorzitter of desgevallend de secretaris van de leerlingenraad deelt de standpunten van de vergadering zo snel mogelijk mee aan de directeur, aan de voorzitter van de schoolraad, de voorzitter van de pedagogische raad en voorzitter van de ouderraad. In voorkomend geval worden ook de minderheidsstandpunten meegedeeld. Leerlingen van de school kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de voorzitter van de leerlingenraad.

  Alle communicatie aan de leerlingenraad wordt minstens aan de voorzitter gericht.

  De leerlingenraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

 • Neen, dit wordt niet besproken op de schoolraad. Zit je met een probleem met een leerkracht? Blijf er zeker niet mee zitten. Bespreek het met je ouders, met een vertrouwensleerkracht, een klastitularis, met de directeur of met je leerkracht zelf. Is er toch meer aan de hand waar meerdere leerlingen bij betrokken zijn? Praat er samen over, misschien zelfs op een vergadering van een leerlingenraad. Probeer het probleem te vatten en stel een oplossing voor.

 • Onderwijsregelgeving is ingewikkelde materie. Leerlingen vragen dat er begrijpbare taal gebruikt wordt. Geef hen een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden tijdens vergaderingen. Inspiratie vind je op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel.

 • Door goede en moeilijke argumenten te gebruiken. Het is ook nuttig om de andere leerlingen in de school te bevragen rond een bepaald thema, bv. aan de hand van een enquête.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.