Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

FAQ leerlingenparticipatie in de schoolraad

Hoe komt een leerling in de schoolraad?

Ofwel via een aanduiding vanuit de leerlingenraad ofwel via een verkiezing samen met de andere leden van de schoolraad.

Welke leeftijden / graden kunnen in de schoolraad zetelen?

Enkel leerlingen uit het secundair onderwijs (elke leeftijd en alle graden) en het buitengewoon secundair onderwijs OV4 maken verplicht deel uit van de schoolraad.  In het basisonderwijs en in de andere opleidingsvormen is de deelname facultatief.

Blijven de leerlingen aanwezig bij alle  agendapunten?

Ja, net zoals de andere leden van de schoolraad wonen de leerlingen de volledige vergadering bij. Wanneer een lid persoonlijk betrokken is bij een agendapunt moet deze de vergadering even verlaten.

Wie bepaalt de agendapunten op een vergadering van de schoolraad?

De schoolraad regelt dit zelf in zijn huishoudelijk reglement. In het model aangereikt door het GO! wordt het volgende voorzien: "De voorzitter maakt samen met de directeur de agenda op.
Aan de agenda kan ter zitting geen nieuw agendapunt worden toegevoegd tenzij de leden van de schoolraad dit unaniem aanvaarden."

Is de schoolraad louter adviserend? Of kan de Raad van Bestuur de beslissingsbevoegdheid uitbesteden aan de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een advies- en overlegorgaan. De schoolraad heeft enkel beslissingsbevoegdheid in verband met de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter en in het verband met het samenvoegen van schoolraden.

Hoe gebeurt de coaching van de leerlingen best?

Het schoolbestuur moet de leerlingenraad en de  vertegenwoordigers van leerlingen in de schoolraad de nodige ondersteuning bieden om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit kan het best via een leerlingenbegeleider die met de leerlingen kan bespreken wat hen kan helpen.
Nuttige tips vind je op de pagina vormingsdag leerlingenparticipatie.

Hoe verloopt de communicatie van en met de leerlingenraad?

  • De leerlingenraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn werkzaamheden op de volgende manier: via website/ad valvas/schoolkrant, elektronisch leerplatform, facebook van de leerlingenraad …
  • Alle communicatie in naam van de leerlingenraad gebeurt door de voorzitter. De voorzitter of desgevallend de secretaris van de leerlingenraad deelt de standpunten van de vergadering zo snel mogelijk mee aan de directeur, aan de voorzitter van de schoolraad, de voorzitter van de pedagogische raad en voorzitter van de ouderraad. In voorkomend geval worden ook de minderheidsstandpunten meegedeeld. Leerlingen van de school kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de voorzitter van de leerlingenraad.
  • Alle communicatie aan de leerlingenraad wordt minstens aan de voorzitter gericht.
  • De leerlingenraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

Kan je op de schoolraad problemen met een leerkracht bespreken?

Neen, dit wordt niet besproken op de schoolraad. Zit je met een probleem met een leerkracht? Blijf er zeker niet mee zitten. Bespreek het met je ouders, met een vertrouwensleerkracht, een klastitularis, met de directeur of met je leerkracht zelf. Is er toch meer aan de hand waar meerdere leerlingen bij betrokken zijn? Praat er samen over, misschien zelfs op een vergadering van een leerlingenraad. Probeer het probleem te vatten en stel een oplossing voor.

Moeten we het taalgebruik in de schoolraad aanpassen?

Onderwijsregelgeving is ingewikkelde materie. Leerlingen vragen dat er begrijpbare taal gebruikt wordt. Geef hen een lijst van woorden die gebruikt kunnen worden tijdens vergaderingen. Inspiratie vind je op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Hoe overtuig je als leerling de rest van de schoolraad?

Door goede en moeilijke argumenten te gebruiken. Het is ook nuttig om de andere leerlingen in de school te bevragen rond een bepaald thema, bv. aan de hand van een enquête.
Zoek je tips? Zoek inspiratie bij de materialen over de vormingsdag over leerlingenparticipatie.