Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Thema EHBO & veiligheid

Thema EHBO & veiligheid

De scholen van het GO! willen een veilige, aangename en gezonde omgeving zijn. Veilige en nette gebouwen nodigen leerlingen uit om bewust te leren omgaan met hygiëne en risico's. In overleg met de omgeving werkt het schoolteam ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

  • Leerlingen hebben een goede (lichaams)hygiëne
  • Leerlingen gaan naar school in een veilig gebouw
  • Leerlingen maken gebruik van ergonomisch materiaal en methoden
  • Leerlingen schatten de gevolgen van hun eigen (on)veilig gedrag goed in
  • Leerlingen leven op school veiligheidsvoorschriften en –regels na
  • Leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving
  • Leerlingen verplaatsen zich bewust op een veilige manier
  • Leerlingen passen de basisvaardigheden van eerste hulp toe

Thema EHBO en veiligheid als onderdeel van het beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema EHBO en veiligheid. Een ongezonde en onveilige schoolomgeving, zoals bijvoorbeeld niet-ergonomisch schoolmeubilair, kan leiden tot diverse gezondheidsklachten (spierpijn, hoofdpijn, … ). Wanneer leerlingen niet comfortabel kunnen leren, zal dit uiteraard ook een negatieve invloed hebben op hun welbevinden, concentratie, motivatie en leerprestaties.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Ook bij de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! kan je terecht voor specifieke vragen rond preventie en veiligheid op school. 

Infectieziekten op school

Is er (een vermoeden van) bof, buikgriep/voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)), buiktyfus, difterie, Escherichia coli, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, krentenbaard (impetigo), kinderverlamming (polio), kinkhoest, mazelen, rode hond (rubella), roodvonk (scarlatina), schurft (scabiës), schimmelinfectie van de huid, shigella, tuberculose of windpokken (varicella) op school? Dan neemt de schooldirecteur contact op met de CLB-arts voor advies omtrent de maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van de infectieziekte op school te voorkomen.

Voor EHBO en veiligheid heeft het GO! verschillende partnerorganisaties: Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Inspirerende documenten

Leerlijn eerste hulp (pijler "educatie van de gezondheidsmatrix")

De leerlijn eerste hulp is een praktisch instrument waar leerkrachten of scholen meteen mee aan de slag kunnen gaan. De leerlijn biedt een overzicht van leerinhouden doorheen de verschillende onderwijsniveaus. Dit gaat van kleuteronderwijs, over lager onderwijs, tot secundair onderwijs. Binnen elk thema wordt een onderscheid gemaakt tussen kennis, vaardigheden en attitudes. Diverse thema's zoals reanimeren en defibrileren, huid- en brandwonde, bloeding, letsel, vergiftiging, .. komen aan bod in de leerlijn.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

Eerste hulp op school

Surf ook eens naar www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school. De Vlaamse overheid vertelt je over het belang van eerste hulp op school, legt uit hoe je aan de slag kan gaan met eerste hulp en geeft praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

Verkeer op school

De VSV maakte een overzicht van allerhande educatieve materialen rond verkeer op school per doelgroep.

Meer ondersteuning nodig? Hoe begin je aan de organisatie van een voetgangers- of fietsexamen? Wat is de verticale leerlijn ter voorbereiding daarvan vanaf de kleuterschool? Hoe kun je goede verkeerslessen aanbieden per leeftijd in basis- en secundair onderwijs? Bij vragen rond de aanpak van verkeers- en mobiliteitseducatie op school, werkte VSV een programma op maat van jouw school uit.

Veiligheid op school

Voor inhoudelijke expertise rond veiligheidsthema's op school is de preventieadviseur jouw aanspreekpunt.

Veilig omgaan met beeldschermen

Met pc's en tablets in de klas geef je interactief en gevarieerd les. Toch is te lang voor het beeldscherm zitten thuis of op school niet zonder risico's. Vermoeide ogen, hoofdpijn, nek- en rugklachten… Met het downloadbaar lespakket 'Laat jouw beeldscherm sporen na?'voor de 3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs kan je als leerkracht direct aan de slag.

 

Nieuws