Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspersoneel

In deze rubriek komen de beleidsstandpunten en regelgeving rond het onderwijspersoneel aan bod. Het gaat momenteel om regelgeving inzake bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en secundair onderwijs, over de transitie van personeelsleden van Onderwijs naar Welzijn, het verlof voor verminderde prestaties en klokkenluiders en personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Laatste update: 5 februari 2024

30 januari 2024 - Voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - Onderhandeld in sectorcomité X 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond de personeelsregelgeving in het onderwijs. De onderhandelingen in sectorcomité X zijn afgerond en het gaat nog voor advies naar de Raad van State.  

Het GO! heeft een protocol van akkoord gegeven, maar we hebben (nogmaals) de opmerking gegeven dat het onrechtvaardig is dat in de CLB's een directeur met BA diploma minder zal verdienen dan een coördinator MA of een arts.  

Verder is het goed dat er omstandigheidsverlof wordt ingevoerd in geval van zwangerschapsverlies, maar we merken op dat er zich een situatie kan voordoen waarbij een personeelslid nog niet de mogelijkheid heeft gehad om een zwangerschap te melden of nog niet weet dat ze zwanger is op het moment dat er zich een zwangerschapsverlies voordoet. Het besluit geeft niet duidelijk weer of het personeelslid in die situatie aanspraak kan maken op twee werkdagen omstandigheidsverlof.  

De nodige informatie over deze besluiten is na te lezen in deze Op Stapel.  


12 januari 2024 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft personeel in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de onderwijsinternaten, de leersteuncentra, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en het hoger onderwijs - eerste principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten rond de personeelsregelgeving in het onderwijs. Het gaat om wijzigingen over de verloven; de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling; de erkenning van prestaties als nuttige ervaring voor het bekwaamheidsbewijs; de lerarenbonus; het gebruik van omkaderingsgewichten in de centra voor leerlingenbegeleiding; en de onderwijsinternaten. 

Je kan documenten hierover raadplegen via volgende linken: nota en besluit Vlaamse Regering 

Het wijzigingsbesluit wordt eerst voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.  


Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel