Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Procedure voor scholengroepen

Pagina delen

Intern meldpunt

Op 21 juni 2023 werd het Klokkenluidersdecreet voor het onderwijs goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet in een procedure voor (onder andere) onderwijspersoneel om inbreuken op de Europese regelgeving binnen de onderwijsinstelling te melden en daarbij bescherming tegen represailles te genieten. Dit decreet is het gevolg van de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

De bepalingen van het Klokkenluidersdecreet werden vertaald naar een procedure die van toepassing is op de scholengroepen binnen het GO!, met uitzondering van scholengroep Brussel. Als je in het kader van jouw werk inbreuken op de Europese regelgeving binnen uw scholengroep of school wil melden, kan je dus terecht bij het intern meldpunt van de centrale diensten van het GO!. Het gaat hierbij om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn en die de Europese regelgeving schenden. Het gaat dus niet over meldingen die uitsluitend betrekking hebben op een persoonlijke situatie of een persoonlijk belang.

Op deze pagina vind je zowel de procedure die je kan volgen om een melding in te dienen, alsook de procedure die het intern meldpunt volgt om uw melding te behandelen. 

Zie ook de website van Onderwijs Vlaanderen voor bijkomende informatie omtrent de klokkenluidersregeling in het onderwijs. 

Aangesloten scholengroepen

Alle GO! scholengroepen met uitzondering van GO! scholengroep Brussel hebben zich aangesloten bij het interne meldkanaal van GO! centraal.

Welke inbreuken?

Je kan een melding doen over inbreuken binnen de scholengroep, of school binnen de scholengroep, die gebaseerd zijn op informatie die je uit uw werkomgeving verkreeg. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is en die de Europese regelgeving schendt. 

De melding moet gebaseerd zijn op informatie die je uit jouw werkomgeving verkreeg. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is en die de Europese regelgeving schendt.

Het gaat meer bepaald om inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

 • Overheidsopdrachten;
 • Financiële diensten, producten en markten;
 • Voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • Productveiligheid en productconformiteit;
 • Veiligheid van het vervoer;
 • Bescherming van het milieu;
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • Veiligheid van levensmiddelen, diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • Volksgezondheid;
 • Consumentenbescherming;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

Het gaat ook over inbreuken:

 • Waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
 • In verband met de interne markt, m.i.v. inbreuken op Europese regelgeving voor de mededinging en de staatssteun.


Het gaat dus niet over een melding die uitsluitend op jouw situatie of persoonlijk belang betrekking heeft en bijgevolg geen bedreiging vormt voor of geen afbreuk doet aan het algemeen Europees belang. Een melding in verband met pesterijen of geweld op de werkplek valt hier dus niet onder. Dergelijke feiten zijn geen melding, maar een klacht. Klachten moeten worden gesignaleerd aan de bevoegde persoon binnen uw scholengroep of binnen het centraal niveau. Dit kan op het scholengroepniveau een klachtencoördinator zijn, een vertrouwenspersoon of een preventieadviseur psychosociale aspecten. Op centraal niveau kan de klachtenprocedure gevolgd worden, die u hier kan terugvinden.

Wie kan inbreuken melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken door de scholengroep, of door een school binnen die scholengroep, kan een melding indienen. Werknemers kunnen dus een melding indienen, maar het is ook ruimer dan dat. Ook externen die via hun werk met de scholengroep of school in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

Bij wie melden?

Je kan een melding indienen bij het intern meldpunt van de administratieve diensten van het GO!.  Dit kan je doen op de volgende manieren:

 • Via e-mail naar: klokkenluiders@g-o.be.
 • Telefonisch: 02 790 95 38.
 • Mondeling via een afspraak met Isabel De Cavel, werkzaam bij de administratieve diensten van het GO!.
 • Per brief t.a.v. Isabel De Cavel, het GO! (Willebroekkaai 36, B-1000 Brussel), waarbij je op de envelop duidelijk aangeeft dat de informatie vertrouwelijk is. 

Als je denkt dat jouw melding bij GO! centraal niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat, bijvoorbeeld door een vermoeden van partijdigheid binnen het interne meldpunt, of door de vrees niet serieus te worden genomen, dan kan je er ook voor kiezen de inbreuk rechtstreeks te melden bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dit kan je doen op de volgende manieren:

Behandeling van de melding

Wanneer de bevoegde persoon bij het interne meldkanaal van GO! centraal jouw melding ontvangt, zal je een ontvangstmelding ontvangen. Het interne meldkanaal zal vervolgens nagaan of het bevoegd is om de melding te behandelen. Indien het bevoegd is, zal het een onderzoek starten en de juistheid van de melding nagaan. Hiervoor kan de bevoegde persoon binnen (het bestuur van) de scholengroep worden gecontacteerd indien medewerking op dat niveau noodzakelijk blijkt te zijn. Daarbij wordt altijd jouw identiteit geheimgehouden. Indien de inhoud van de melding correct is, dan neemt de betrokken scholengroep en/of de respectievelijke besturen de nodige en gepaste maatregelen om de inbreuk recht te zetten en te voorkomen naar de toekomst toe. Wanneer dit onderzoek afgerond is, zal het interne meldkanaal opnieuw contact opnemen met jou om de geplande of genomen maatregelen die werden genomen ten gevolge van de melding, toe te lichten.

Onder downloads vind je een link naar de volledige procedure die binnen door het interne meldkanaal bij GO! centraal gevolgd wordt bij de behandeling en het beheer van de klokkenluidersmelding.

Welke termijnen?

Het meldkanaal bevestigt de ontvangst van jouw melding binnen zeven dagen na de dag waarop ze de melding hebben ontvangen, tenzij:

 1. jij je verzet tegen het krijgen van die ontvangstmelding.
 2. het krijgen van die ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

Het meldkanaal informeert je binnen drie maanden na de dag waarop ze de ontvangstmelding hebben verstuurd, of, als er geen ontvangstmelding naar jou is gestuurd, binnen drie maanden nadat de periode van zeven dagen nadat de melding is gedaan, is verstreken, over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen daarvoor.

Indien het interne meldkanaal niet bevoegd is om de melding te behandelen, dan brengt het meldkanaal jou daarvan schriftelijk op de hoogte. Gelet op de complexiteit van de melding, wordt een streefdatum meegegeven waarbinnen het interne meldkanaal de ontvankelijkheid van de melding tracht te beoordelen.

Garanties en bescherming

Het meldkanaal waarborgt de geheimhouding van de informatie en beschermt de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder, de identiteit van een persoon of personen die in de melding wordt of worden genoemd en informatie waaruit de identiteit van de melder of (een) betrokken perso(o)n(en) kan blijken. De anonimiteit van de melder blijft altijd gegarandeerd ten aanzien van de betrokken personen. Indien gewenst kunnen melders informatie over inbreuken ook anoniem melden. Indien gewenst kan een gesprek omtrent de anonimiteitsverwachtingen plaatsvinden tussen het interne meldkanaal en de melder.

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het interne meldkanaal verwerkt de onderstaande persoonsgegevens bij de behandeling en registratie van de meldingen:

 • De naam van de melder;
 • De contactgegevens en de functie van de melder;
 • De naam van de facilitator of van derden die verbonden zijn met de melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context;
 • De naam en de functie van de betrokken persoon en informatie over de inbreuken van de betrokken persoon;
 • De naam van de getuigen;
 • Schriftelijke meldingen;
 • Het schriftelijke verslag van mondelinge meldingen en stemopnames

Enkel het interne meldpunt heeft toegang tot deze gegevens. Alle overige gegevens dan de bovenstaande persoonsgegevens die niet relevant zijn om de melding te behandelen, worden onmiddellijk gewist.

Er geldt een verbod op represailles. De maatregelen hieronder mogen dus niet worden genomen als vergelding tegen de melder. Ook het dreigen met een van deze maatregelen is verboden. De bescherming tegen deze represailles is onbeperkt in de tijd.

 • Schorsing, ontslag of soortgelijke maatregelen;
 • Een negatieve evaluatie/beoordeling, degradatie of het onthouden van bevordering;
 • Het onthouden van een benoeming;
 • Overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats of verandering van de werktijden;
 • Het onthouden van opleiding;
 • Een negatieve arbeidsreferentie;
 • Het opleggen of toepassen van een tuchtmaatregel disciplinaire maatregel, berisping of financiële sanctie;
 • Dwang, intimidatie, pesterijen, laster en uitsluiting;
 • Niet-omzetting van een tijdelijk contract in een contract voor onbepaalde duur, als het personeelslid de gerechtvaardigde verwachting had dat het een contract van onbepaalde duur zou krijgen;
 • Schade, met inbegrip van reputatieschade op sociale media of financieel nadeel, met inbegrip van omzetderving en inkomstenderving;
 • Opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor de hele instelling waardoor de melder geen baan meer kan vinden bij die instelling;
 • Intrekking van een licentie of vergunning, afgeleverd door een overheidsinstantie;
 • Psychiatrische of medische verwijzingen;
 • Vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
 • Elke andere vorm van represailles

Bijkomend worden de facilitator(en) (dit zijn de personen die de melder bijstaan in het meldingsproces), de collega's van de melder, en de getuigen beschermd. Voor deze personen geldt dus ook een verbod op represailles.

Ook de betrokken persoon heeft bepaalde rechten die altijd, en dus ook doorheen deze procedure, gerespecteerd moeten worden:

 • De geheimhouding van hun identiteit gedurende de procedure
 • Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
 • Recht op een eerlijk proces
 • Vermoeden van onschuld
 • Recht van verdediging

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.