Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Volwassenenonderwijs

Pagina delen

Opleidingsprofielen

Wat is een opleidingsprofiel?

Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding (op)leidt.

In een opleidingsprofiel wordt onder meer het minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal modules binnen een opleiding aangegeven.

De eindtermen, de specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin verdeeld over de modules.

Zo’n profiel is altijd gebaseerd op een referentiekader zoals een erkende beroepskwalificatie, het Europese referentiekader voor vreemde talen, een studieprofiel of een ander referentiekader. Dat maakt het mogelijk om opleidingen af te stemmen op breed maatschappelijke tendensen.

De organisatie van het opleidingsaanbod in de centra voor volwassenenonderwijs gebeurt uitsluitend aan de hand van door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen.

De opleidingsprofielen die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering zijn per studiegebied beschikbaar via de website van het departement Onderwijs en Vorming​.

Op die website wordt ook telkens aangegeven met welk besluit van de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen zijn goedgekeurd.

Wie doet wat?

Vroeger, voor er opleidingsprofielen werden ontwikkeld, waren er de structuurschema’s met bijhorende doelstellingen en leerinhouden. De structuurschema’s werden ontwikkeld op initiatief van de centra en - na advies van de Vlor - goedgekeurd door het departement Onderwijs en Vorming. Met de introductie van de modularisering van het aanbod nam de overheid hieromtrent het initiatief over.

De ontwikkeling van opleidingsprofielen werd losgekoppeld van initiatieven vanwege de centra.

Vandaag worden nieuwe opleidingsprofielen ontwikkeld (of bestaande opleidingsprofielen aangepast) door het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG, POV en VDKVO) en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo).

Het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de coördinatie inzake de ontwikkeling van opleidingsprofielen een van de decretale opdrachten is in het kader van de kennis- en expertiseontwikkeling, die het samenwerkingsverband moet uitvoeren.

Concreet gebeurt dit onder de supervisie van een bij decreet vastgelegde stuurgroep.

 

Secundair volwassenenonderwijs

De leerplannen voor secundair volwassenenonderwijs worden netoverschrijdend ontwikkeld. Je vindt ze op de website van het samenwerkingsverband tussen de vier pedagogische begeleidingsdiensten en het VOCVO.

Over PBD-GO!

Naast leerplanontwikkeling ondersteunt de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijsinstellingen in het versterken van kwaliteitsvol onderwijs. Ontdek wat PBD-GO! voor jou en jouw school kan betekenen.

Pedagogische begeleiding

Meer PBD-GO! ondersteuning

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10
Frederik Vanroelen - 02 790 95 96

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.