Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Voorzieningen

Pagina delen

Op deze pagina

31 augustus - definitieve goedkeuring van het Besluit dat de transitie regelt van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn  31 augustus 2023 – Besluit transitie - Definitief goedgekeurd door Vlaamse regering  14 juli 2023 - Voorontwerp van besluit transitie – 2e principiële goedkeuring Voorontwerp over de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn – onderhandelingen afgerond 4 juli 2023 – ontwerpbesluit transitie internaten naar Welzijn – formele onderhandeling met de sociale partners 26 april – goedkeuring decreet transitie in Vlaams parlement Commissie onderwijs-Welzijn met betrekking tot het ontwerpdecreet transitie Ontwerp BVR tot toekenning van subsidies aan bepaalde Medisch Pedagogische Instituten van het Gemeenschapsonderwijs, Kastor en Internaten met Permanente Openstelling in kader van hun transitie van Onderwijs naar Welzijn Voorontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn: tweede principiële goedkeuring met oog op adviesaanvraag aan de Raad van State – 21 december 2022 Op Stapel - 29 november 2022 SC X – 18 november 2022 Vlor Advies – 13 september 2022 Vlaamse regering - 2 september 2022 (ontwerp van decreet en memorie: eerste principiële goedkeuring) Mededeling aan de Vlaamse Regering transitie voorzieningen Onderwijs naar Welzijn-  2 augustus 2022 Ministerraad van 24 juni 2022 Mededeling aan de Vlaamse Regering: transitie voorzieningen Onderwijs naar Welzijn: stand van zaken -  3 juni 2022  Ontwerp van decreet - 22 april 2022 Raad van State - 18 maart 2022  Voorontwerp van decreet - 11 februari 2022 Vlor advies van 27 januari 2022 Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn: januari 2022  Eerste principiële goedkeuring voorontwerp van decreet - 17 december 2021 Advies van Vlor Conceptnota Onderwijs - Welzijn Transitie in het regeerakkoord

31 augustus - definitieve goedkeuring van het Besluit dat de transitie regelt van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn 

Dit besluit regelt de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn en voorziet in een aantal bepalingen inzake zorggarantie, Groeipakket, erkenning, financiering en personeelsmaterie die nodig zijn zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen. Het besluit voorziet tevens in een overgangsregeling voor het Groeipakket en voor de regelingen in verband met financiële bijdragen bij een MFC en het recht op zakgeld die daarmee samenhangen. Tot slot wordt een recht op een persoonsvolgend budget mogelijk gemaakt voor de gebruikers van internaten die overkomen naar het VAPH. De nota, het advies en het besluit kan je onderaan de pagina terugvinden.

 

31 augustus 2023 – Besluit transitie - Definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 31 augustus definitief een besluit goed dat de transitie van (een deel van de) internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn regelt.  
In deze plaatsen kunnen er (groepen) jongeren verblijven vanuit zowel de onderwijsinternaatsoverweging als de welzijnsoverweging. De wijze waarop de betrokken jongeren toegeleid worden, de beslissingsprocessen, de begeleiding en omkadering en het toezicht en de handhaving lopen echter niet gelijk met de processen bij de cliënten van welzijnsvoorzieningen. Het besluit voorziet daarom in een aantal bepalingen rond zorggarantie, Groeipakket, erkenning, financiering en personeelsmaterie die nodig zijn zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen. Het besluit voorziet tevens in een overgangsregeling voor het Groeipakket en voor de regelingen in verband met financiële bijdragen bij een multifunctioneel centrum en het recht op zakgeld die daarmee samenhangen. Tot slot wordt een recht op een persoonsvolgend budget mogelijk gemaakt voor de gebruikers van internaten die overkomen naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je hier raadplegen.

14 juli 2023 - Voorontwerp van besluit transitie – 2e principiële goedkeuring

Na de formele onderhandelingen met de sociale partners, hechtte de Vlaamse regering haar 2e principiële goedkeuring aan dit voorontwerp van besluit. Over dit besluit wordt nu het advies van de Raad van State ingewonnen. 
Meer informatie kan je hier vinden.

Voorontwerp over de transitie van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn – onderhandelingen afgerond

Dit besluit werd op 4 juli formeel onderhandeld met de sociale partners. Het GO! diende een protocol van akkoord in (Op Stapel). Het ontwerp BVR zal vervolgens voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

4 juli 2023 – ontwerpbesluit transitie internaten naar Welzijn – formele onderhandeling met de sociale partners

Op 30 juni heeft de Vlaamse regering  principieel een besluit goedgekeurd dat de transitie van (een deel van de) internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn regelt.  

In deze plaatsen kunnen er (groepen) jongeren verblijven vanuit zowel de onderwijsinternaatsoverweging als de welzijnsoverweging. De wijze waarop de betrokken jongeren toegeleid worden, de beslissingsprocessen, de begeleiding en omkadering en het toezicht en de handhaving lopen echter niet gelijk met de processen bij de cliënten van welzijnsvoorzieningen. Het besluit voorziet daarom in een aantal bepalingen rond zorggarantie, Groeipakket, erkenning, financiering en personeelsmaterie die nodig zijn zodat de transitie op een zo efficiënt mogelijke wijze kan verlopen.  

Het besluit voorziet tevens in een overgangsregeling voor het Groeipakket en voor de regelingen in verband met financiële bijdragen bij een multifunctioneel centrum en het recht op zakgeld die daarmee samenhangen. Tot slot wordt een recht op een persoonsvolgend budget mogelijk gemaakt voor de gebruikers van internaten die overkomen naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  

Dit besluit werd op 4 juli 2023 formeel onderhandeld met de sociale partners; de protocollen van de onderwijsverstrekkers worden uiterlijk vrijdag 7 juli ingewacht. Daarna wordt het advies van de Raad van State ingewonnen. 

De stukken (met datum 2023.30.06) zijn onderaan deze pagina te raadplegen. 

26 april – goedkeuring decreet transitie in Vlaams parlement

Op 26 april 2023 werd  het ontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn, aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Daardoor verandert de status van de tekst naar een volwaardig decreet. Via onderstaande link vindt u de definitieve tekst met inbegrip van het advies van de Raad van State.

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1932560

Commissie onderwijs-Welzijn met betrekking tot het ontwerpdecreet transitie

De internaten van het buitengewoon onderwijs, de IPO en het tehuis Kastor maken met ingang van 1 september 2023 een transitie naar Welzijn.

Met deze transitie beoogt de overheid een gelijke behandeling van onze instellingen, in vergelijking met gelijkaardige welzijnsvoorzieningen.

Het personeelsstatuut in Welzijn verschilt van dat in Onderwijs. Daarom heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet geschreven dat de vlotte en zorgzame overheveling van de betrokken personeelsleden regelt. Daarbij worde de verschillende statuten gerespecteerd. De leden van de verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespraken het ontwerp en stemden erover. De stemming was unaniem positief.

Het document vind je hier.

Ontwerp BVR tot toekenning van subsidies aan bepaalde Medisch Pedagogische Instituten van het Gemeenschapsonderwijs, Kastor en Internaten met Permanente Openstelling in kader van hun transitie van Onderwijs naar Welzijn


In het kader van de transitie van de internaten buitengewoon onderwijs, de IPO en het tehuis Kastor kent de Vlaamse Regering aan deze internaten een tijdelijke subsidie toe om, in afwachting van een erkenning of vergunning en subsidiëring door het Agentschap Opgroeien of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, tegen het begin van het schooljaar 2023-2024 reeds de nodige stappen te kunnen zetten om hun werking af te stemmen op de te verlenen nieuwe erkenningen of vergunningen. Hiervoor wordt 6,44 miljoen euro voorzien

Voorontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn: tweede principiële goedkeuring met oog op adviesaanvraag aan de Raad van State – 21 december 2022


Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be (memorie van toelichting)

Hoewel het merendeel van de jongeren in de Medisch pedagogische instituten van het GO! en de Internaten met Permanente Openstelling (MPIGO/IPO), het tehuis Kastor en het Koninklijk Werk IBIS er verblijven vanuit een welzijnsoverweging, verschillen de toeleiding, de beslissingsprocessen, de omkadering en het toezicht van de processen bij de cliënten van welzijnsvoorzieningen. Zoals vooropgesteld in de Conceptnota van 9 juli 2021 maken (delen van) deze instellingen een transitie van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn.

In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na advies van de VLOR en van de SERV en na onderhandelingen met de sociale partners, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat handelt over de overheveling van het personeel en de bijhorende personeelsgevolgen die gepaard gaan met de transitie van personeelsleden van sommige internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu nog advies ingewonnen van Raad van State.

Op Stapel - 29 november 2022

Je vindt de tekst van Op Stapel hier.

De instellingen die in transitie gaan zullen een welzijnsvoorziening worden. Wat betreft regelgeving, financiering/subsidiëring en het kwaliteitstoezicht zullen zij onder Welzijn ressorteren. Het personeel zal door de transitie  tewerkgesteld worden in een instelling die valt onder het beleidsdomein Welzijn.

Het personeelsstatuut in Welzijn verschilt van dat in Onderwijs. De rechtspositie van de statutair personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs is geregeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

Met de transitie naar welzijn zullen de contractuele personeelsleden onder paritair comité 319  vallen en genieten zij aldus de arbeidsvoorwaarden die daar bij cao zijn vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een zorgvuldige transitie.
In deze Op Stapel worden de verschillende personeelscategorieën toegelicht en geeft het GO! zijn standpunt over de transitie van het personeel.

SC X – 18 november 2022


Je vindt de integrale tekst van het GO! advies en het verslag van het SCX hier.

Vlor Advies – 13 september 2022


Je vindt het advies hier.

De Vlor ontving op 5 september 2022 een adviesvraag over het voorontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn.

De Vlor heeft beslist om af te zien van advies, omdat alle artikelen in het voorontwerp van decreet gevat worden door artikel 73 van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.  Dat  artikel  bepaalt  dat  de  Vlor  zich  niet  uitspreekt  over  arbeidsvoorwaarden waarover de syndicale organen zich uitspreken. 

Vlaamse regering - 2 september 2022 (ontwerp van decreet en memorie: eerste principiële goedkeuring)

Nota aan de Vlaamse regering 

Memorie van Toelichting

Ontwerp van decreet

Hoewel het merendeel van de jongeren in de Medisch pedagogische instituten van het GO! en de Internaten met Permanente Openstelling (MPIGO/IPO), het tehuis Kastor en het Koninklijk Werk IBIS er verblijven vanuit een welzijnsoverweging, verschillen de toeleiding, de beslissingsprocessen, de omkadering en het toezicht van de processen bij de cliënten van welzijnsvoorzieningen. Zoals vooropgesteld in de Conceptnota van 9 juli 2021 maken (delen van) deze instellingen een transitie van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn.

In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat handelt over de overheveling van het personeel en de bijhorende personeelsgevolgen die gepaard gaan met de transitie van personeelsleden van sommige internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen van de VLOR en van de SERV. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners.

Mededeling aan de Vlaamse Regering transitie voorzieningen Onderwijs naar Welzijn-  2 augustus 2022

Geen link beschikbaar.

Ministerraad van 24 juni 2022

Ontwerp van decreet

De medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO), de Internaten met Permanente Openstelling (IPO), het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS zullen verhuizen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De Vlaamse Regering voorzag voor de IPO al de nodige begeleidende maatregelen (bijkomende werkingsmiddelen, kwaliteitstoezicht door de zorginspectie en een benoemingsstop), en voert die maatregelen nu ook in voor de andere instellingen. De Vlaamse Regering beslist in dit kader tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs in die zin wijzigt. Dit wijzigingsdecreet werd op 22 juni 2022 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Mededeling aan de Vlaamse Regering: transitie voorzieningen Onderwijs naar Welzijn: stand van zaken -  3 juni 2022 

Mededeling aan de Vlaamse Regering

In deze mededeling wordt weergegeven welk voorbereidend werk reeds werd geleverd en welke stappen nog zullen volgen in het schooljaar 2022/2023 tot aan de definitieve transitie op 1 september 2023.

Ontwerp van decreet - 22 april 2022

Ontwerp van decreet

Het betreft een aanpassing van het ontwerp van decreet d.d. 11 februari 2022 conform het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2022.

Raad van State - 18 maart 2022 


Advies 71049/1 Raad van State

Op 16 februari 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet 'tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn'.

Voorontwerp van decreet - 11 februari 2022

Voorontwerp van decreet

De medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO), de Internaten met Permanente Openstelling (IPO), het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS zullen verhuizen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De Vlaamse Regering voorzag voor de IPO al de nodige begeleidende maatregelen (bijkomende werkingsmiddelen, kwaliteitstoezicht door de zorginspectie en een benoemingsstop), en voert die maatregelen nu ook in voor de andere instellingen.

De Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de Codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs wijzigt, na advies van de VLOR en de SERV, en onderhandelingen met de sociale partners. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Vlor advies van 27 januari 2022

Overgangsbepalingen voor transitie van voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn. Advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs

De Vlor kan zich vinden in de voorgestelde artikelen, maar geeft wel een aantal aandachtspunten mee, onder meer over het gekozen toezichtskader tijdens de transitiefase. Het  is een goede zaak dat zowel de Onderwijsinspectie als de Zorginspectie bij de transitiefase worden betrokken, maar er mogen daarbij zeker geen contradictorische eisen of verschillende normeringen ontstaan.

Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft de voorbereiding van de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn: januari 2022 

Voorontwerp van decreet

Het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, met het oog op de transitie van sommige voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn regelt een aantal aspecten van de transitie van de meeste medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO), de Internaten met Permanente Openstelling (IPO), het tehuis Kastor Kuurne en het Koninklijk Werk IBIS van beleidsdomein Onderwijs naar Welzijn.
Meer concreet gaat dit over de rol van de zorg- en onderwijsinspectie tijdens de transitie. Er is een samenwerking onderwijs-welzijn inzake de controle op het kwaliteitskader, van toepassing op deze instellingen.

Eerste principiële goedkeuring voorontwerp van decreet - 17 december 2021

Voorontwerp van decreet - eerste principiële goedkeuring

In het landschap van de internaten, zijn er enkele GO!-instellingen die zich in een aparte situatie bevinden: de 15 medisch-pedagogische instituten, de 2 internaten gehecht aan een school voor buitengewoon onderwijs, de 2 autonome internaten buitengewoon onderwijs en het tehuis Kastor Kuurne.

Op deze plaatsen kunnen er (groepen) jongeren verblijven vanuit zowel een overwegend 'onderwijsinternaatsoverweging' als vanuit een eerder 'welzijnsoverweging'. Deze internaten (of .voorzieningen) of delen ervan maken een transitie van Onderwijs naar Welzijn. Het doel is om tot een gelijkwaardige financiering van deze voorzieningen te komen in functie van de zorgbehoefte van elk kind. Het eerste volwaardige jaar van erkenning met volheid van middelen gaat in op 1 januari 2025. Tot dan geldt er een inloopperiode. De instellingen blijven georganiseerd onder de rechtspersoon Gemeenschapsonderwijs, maar nemen een opdracht op vanuit Welzijn.

De transitie heeft een aantal grote uitdagingen. De grootste is ongetwijfeld de overheveling van het personeel, tewerkgesteld in de internaten die in transitie gaan, op een vlotte, manier en met respect voor de verschillende statuten te laten verlopen.

Memorie van toelichting - 17 december 2021

Advies van Vlor

28 oktober 2021 - advies Vlor over conceptnota

De overheid wil het mogelijk maken dat een reeks internaten (zoals de medisch pedagogisch instituten van het GO!, het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS) kunnen overstappen van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn. Het zijn de inrichtende machten die al dan niet kunnen kiezen voor een statuut binnen het beleidsdomein Welzijn.

De Vlor vindt dat een goede zaak, maar vraagt naar meer duidelijkheid en details over deze operatie. Om een geïnformeerde keuze te kunnen maken, moeten de inrichtende machten snel meer informatie krijgen en ook de vragen rond overgangsmaatregelen en personeelsmateries moeten snel een antwoord krijgen.

De Vlor vraagt voldoende tijd voor een kwaliteitsvolle uitrol en implementatie van de plannen in de conceptnota. Zeker gezien de complexe en gevoelige context (minderjarigen en vaak kwetsbare jongeren) is bedachtzaamheid aangewezen.

Conceptnota Onderwijs - Welzijn

De Conceptnota Onderwijs-Welzijn schetst de contouren voor de verdere aanpak van 5 thema's op het snijvlak 'onderwijs-welzijn':

 • Kinderen met bijzondere noden, die vanuit verontrustende thuissituatie, verblijven in een internaat
 • Transitie van IPO's,(delen van) MPIGO's, het tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS (van onderwijs naar welzijn)
 • Potentiële rol van onderwijsinternaten binnen het welzijnslandschap
 • Internaatkeuze voor kinderen met beperkte zorgnoden
 • Belang van het onderwijsleertraject voor elk kind en elke jongere

De nota is gebaseerd op het engagement van de Vlaamse regering naar aanleiding van de conceptnota 'onderwijsinternaten' dd. 13/11/2020 en het wederzijdse engagement van de beide betrokken ministers om rond deze thema's voortuitgang te boeken.

De transitie van de internaten buitengewoon onderwijs, de internaten met permanente openstelling en het tehuis Kastor Kuurne (voorheen: De Rijzende Ster) naar het beleidsdomein Welzijn moet ertoe leiden dat de internen die in deze GO! internaten verblijven, dezelfde rechten krijgen als cliënten in een welzijnsvoorziening. Dat geldt ook voor de organisaties. Gelijke situaties zullen gelijk worden behandeld.

De transitie maakt dat de betrokken instellingen gesubsidieerd zullen worden vanuit respectievelijk de agentschappen Opgroeien en VAPH en dat ze de kwaliteits- en toezichtskaders van Welzijn zullen hanteren.

Transitie in het regeerakkoord

"Aangezien de internaten onderwijs meer en meer geplaatste jongeren opvangen, bekijken we samen met de internaten MPI GO! en de IPO's wat hun rol is in het onderwijslandschap in samenspraak met het beleidsdomein Welzijn. We bekijken de onderfinanciering van de internaten, de internaten voor buitengewoon onderwijs en de opvangcentra in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De rol van de internaatbeheerder wordt hierbij niet uit het oog verloren. De bestaande verschillen tussen de internaten worden weggewerkt."

Bovenstaande passage uit het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2019-2024) kondigde een stroomversnelling aan in de transitie van de internaten buitengewoon onderwijs, de internaten met permanente openstelling (IPO) en het tehuis Kastor Kuurne naar het beleidsdomein Welzijn. De transitie ging van start in 2012. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2014 betreffende verblijf en begeleiding tijdens de schoolvrije dagen in de internaten van het Gemeenschapsonderwijs tijdens de transitiefase was de eerste regelgevende basis voor het verblijf op schoolvrije dagen.

Heb je een vraag?

Marianne De Paduwa - 02 790 96 70

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.