Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Wat is een opleidingsprofiel?

Een opleidingsprofiel is het geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding (op)leidt.

In een opleidingsprofiel wordt onder meer het minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal modules binnen een opleiding aangegeven.

De eindtermen, de specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin verdeeld over de modules.

Zo’n profiel is altijd gebaseerd op een referentiekader zoals een erkende beroepskwalificatie, het Europese referentiekader voor vreemde talen, een studieprofiel of een ander referentiekader. Dat maakt het mogelijk om opleidingen af te stemmen op breed maatschappelijke tendensen.

De organisatie van het opleidingsaanbod in de centra voor volwassenenonderwijs gebeurt uitsluitend aan de hand van door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen.

De opleidingsprofielen die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering zijn per studiegebied beschikbaar via de website van het departement Onderwijs en Vorming​.

Op die website wordt ook telkens aangegeven met welk besluit van de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen zijn goedgekeurd.

Wie doet wat?

Vroeger, voor er opleidingsprofielen werden ontwikkeld, waren er de structuurschema’s met bijhorende doelstellingen en leerinhouden. De structuurschema’s werden ontwikkeld op initiatief van de centra en - na advies van de Vlor - goedgekeurd door het departement Onderwijs en Vorming. Met de introductie van de modularisering van het aanbod nam de overheid hieromtrent het initiatief over.

De ontwikkeling van opleidingsprofielen werd losgekoppeld van initiatieven vanwege de centra.

Vandaag worden nieuwe opleidingsprofielen ontwikkeld (of bestaande opleidingsprofielen aangepast) door het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten van de vier onderwijsnetten (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG, POV en VDKVO) en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo).

Het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de coördinatie inzake de ontwikkeling van opleidingsprofielen een van de decretale opdrachten is in het kader van de kennis- en expertiseontwikkeling, die het samenwerkingsverband moet uitvoeren.

Concreet gebeurt dit onder de supervisie van een bij decreet vastgelegde stuurgroep.

Jouw contactpersoon

Frederik Vanroelen

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel