Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

VT werken aan een artistiek pedagogisch project

Het Artistiek pedagogisch project (APP) is een bijzondere vorm van een schoolwerkplan. Het omvat de visie en normen die het handelen binnen de academie bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie as is, maar ook met het toekomstbeeld op korte, middellange en lange termijn. Het APP legt de fundamentele opties voor dit toekomstbeeld vast. De redenen om het APP te herschrijven kunnen breed zijn: resultaten van een schoolomgevingsanalyse, opvolging doorlichting…

De concrete beheersmatige uitwerking maakt geen deel meer uit van het schoolwerkplan zelf, dat een beleidsdocument is. Het hele proces van de schoolwerkplanontwikkeling kan aanleiding geven tot een aantal andere documenten, zoals het schoolreglement, het personeelsreglement, het nascholingsplan…

Het niveaudecreet (2018) heeft de opdrachten van het DKO sterk bepaald en voorziet als elementen o.a. competentiegerichte leerplannen (basiscompetenties geordend volgens de zes rollen van het kunstenaarschap) en de verankering in de lokale gemeenschap. Het voor het DKO typerende en moeilijke evenwicht tussen het artistiek en pedagogisch-didactisch handelen binnen een dynamische socio-culturele omgeving, samen met het dichter naar elkaar groeien van het DKO en het leerplichtig onderwijs (via samenwerkingsverbanden) kan DKOinstellingen ertoe aan zetten hun bestaande APP te herkalibreren of diepgaand te vernieuwen.

Het werken aan een APP is een instellingsbrede oefening in het zoeken van een weg naar kwaliteitsomschrijving en -verhoging, via overleg en uitwisseling van ideeën: vanuit externe ontwikkelingen en interne organisatiecultuur wordt op academieniveau een (strategische) beleidsvisie voor de toekomst ontwikkeld die rekening houdt met de werkelijkheid en verzuchtingen van directie, leerkrachten, leerlingen/cursisten, ouders en omgeving.

Dit verandertraject kun je jaarlijks aanvragen via je begeleidingsovereenkomst.