Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Professionele leergemeenschappen

Scholen die erin slagen om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, kortweg PLG, zijn doorgaans scholen die kwaliteitsvol onderwijs bieden. Dat is logisch want het schoolteam in een PLG leert actief en systematisch van en met elkaar om het leren van hun leerlingen te verbeteren. De leraren doen dit vanuit een kritisch-onderzoekende houding en nemen samen verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van het onderwijs. Het bovenschoolse niveau kunnen we ook benutten om het collectief leren in individuele scholen te versterken. 

De ondersteuning van scholengemeenschappen en -groepen bij de ontwikkeling tot een PLG, vormt een belangrijke focus binnen ons begeleidingsplan. Daarnaast ondersteunt PBD-GO! ook binnen schoolspecifieke trajecten het schoolteam om zich te ontwikkelen tot een PLG. Dat is immers een krachtige hefboom voor het versterken van de onderwijskwaliteit.

Het doel van een PLG

Het belangrijkste doel van een PLG is om de leerresultaten en het welbevinden van de lerende te verbeteren. Naast deze doelen op leerlingenniveau beoogt een PLG ook resultaten en effecten op leraren- en schoolniveau.

Op lerarenniveau:

  • teamleden hebben een sterker geloof in eigen kunnen
  • teamleden beschouwen onderwijs en de verbetering van de onderwijskwaliteit in de school als een collectieve inspanning en verantwoordelijkheid
  • teamleden tonen een sterker pedagogisch en didactisch meesterschap

Op schoolniveau:

  • de onderwijsleerpraktijk verbetert
  • de verandercapaciteit van de school vergroot

De ontwikkeling van een PLG

Het inrichten van een PLG mag nooit een doel op zich zijn. Het is een middel om leraren te doen groeien in hun pedagogisch en didactisch meesterschap. Het is de motor van het onderwijskundig beleid. Dit maakt dat de ontwikkeling van een PLG steeds gekoppeld is aan een gekozen pedagogisch-didactische inhoud.

De kracht van een scholengemeenschap daarbij is de verbinding die er kan gelegd worden tussen de verschillende scholen om enerzijds samen in leren te gaan, maar anderzijds om van elkaar te leren. Het slim aanwenden en delen van de wijsheid die al in de scholengemeenschap aanwezig is, maakt dat de leraren komen tot samen leren. Hoe zij de PLG vormgeven is ook contextgebonden. Geen enkele scholengemeenschap organiseert zich op dezelfde manier en de professionaliseringsnoden zijn ook verschillend. We stellen wel een duidelijk gefaseerd proces voorop.

Schema-'PLG'.png

De ondersteuning van een PLG

Naast de gedifferentieerde en procesmatige aanpak willen we dat scholengemeenschappen en scholengroepen ook eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnemen in de professionalisering van hun personeelsleden. Dat sluit mooi aan op de GO! visie op gedeeld leiderschap. Het heeft een impact op de rol die we opnemen als begeleidingsdienst in dit proces.

In sommige SGR/SGE gaan we procesbegeleider zijn, in andere misschien eerder procesbewaker en soms ook enkel een kritische vriend. De keuze die we hierin maken hangt af van de ondersteuningsnoden van de SGR/SGE en omschrijven we samen in de begeleidingsovereenkomsten. Verder heeft PBD-GO! heel wat expertise in huis (of bij een partner in makelaarschap) die kan aangesproken worden binnen een PLG. Onze begeleiders en partners nemen dan de rol op van extern expert.

De begeleiding van professionele leergemeenschappen plannen we in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.