Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk kleuters

Door de regelmatige focus op resultaatsgericht onderwijs voor ondermeer lezen, schrijven en rekenen wordt vaak met veel aandacht gekeken naar het aanbod in de lagere klassen voor de verschillende leergebieden. Maar essentieel voor al deze leerdomeinen is de aanzet die wordt gegeven voor het leren van kinderen in de kleuterklas hier rond. Kleuterklassen zijn al langer geen vrijblijvende speelplaatsen meer, al staat het spelend leren van jonge kinderen vanzelfsprekend wel centraal.

Niettegenstaande het kleuteronderwijs steeds wordt meegenomen in alle aangeboden trajecten, willen we als PBD GO! de visie en daaraan gekoppelde didactiek ook afzonderlijk opnemen in een begeleidingstraject door zijn specificiteit en groot belang.

Niet uit de lucht gegrepen

Door evidence-informed en evidence-based praktijken samen te brengen en als referentiekader te hanteren, worden een aantal cruciale aspecten uit het aanbod voor de kleuters op de eigen school onder de loep genomen.

Kleuterfoto als startpunt

Na het invullen en analyseren van een kwaliteitsscan van het aangeboden onderwijs voor de jongste lerenden op school, wordt gekeken waar er kansen tot remediëren en excelleren liggen voor de weerhouden aspecten.

Klaar? Actie!

Op basis van de vaststellingen uit de kwaliteitsscan kan er uit

 • Routines (systematisch werken)
 • Thema's (thematisch werken)
 • Zelfsturing van de kleuter
 • Rijke speelleeromgeving
 • Taalkrachtig aan de slag (al dan niet vertrekkend vanuit de resultaten van de KOALA-taalscreening)
 • Socio-emotionele ontwikkeling van de kleuter
 • Breed observeren en evalueren van kleuters
 • Kracht van etnisch-culturele en talige diversiteit

worden gekozen om acties op touw te zetten op weg naar excellent kleuteronderwijs.

​GO! publicatie

Kansen voor kleuters: Basisboekvoor GO!ed kleuteronderwijs
Deze publicatie maakt het aanbod volledig en kan als basis dienen om op terug te vallen. 

Verandertraject Kleuteronderwijs

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden. 

 • Leerkrachten nemen de doelen uit de leerplannen als leidraad bij het plannen van de activiteiten in de klas.
 • Leerkrachten zorgen voor horizontale en verticale samenhang.
 • Leerkrachten voorzien een doelgericht en ontwikkelings-stimulerend basis, thematisch en systematisch aanbod.
 • Het kleuterteam ontwikkelt samen met de directie en zorgcoördinator een concreet actieplan voor die aspecten van hun aanbod die ze kwalitatief willen versterken doorheen alle kleuterklassen.

Fiche Opbouw.png

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

VT-curriculum-BaO.png

Fiche effecten.png

Kleuters ontwikkelen zich tot zelfredzame en geëngageerde lerenden onder begeleiding van een deskundig kleuterteam.

Het kleuterteam bewaakt voortdurend zelf de kwaliteit van zijn aanbod en stuurt bij daar waar nodig en excelleert daar waar het kan.

Hoe meer, hoe liever

Via materialenbank, helpdesk en vorming kunnen schoolteams, leden van het kernteam kleuter of bevlogen kleuterleerkrachten zich verder en specifieker professionaliseren rond ontluikende geletterdheid, ontwikkelingsgerichte feedback geven aan kleuters, spelend bewegen, executieve functies bij kleuters, de taaldenkhand, … Dat aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of centraal aangeboden. Hiervoor werkt PBD-GO! samen met sterke externe partners die mee zijn ondergedompeld en doordrongen vanhet GO! curriculum.

PBD-GO! MaterialenbankHelpdesk Live Bekijk het volledige aanbod


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel