Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

in het gewoon secundair onderwijs

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats). Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Met duaal leren verwerft een leerling vaardigheden op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. Met duaal leren wil de Vlaamse overheid verschillende doelstellingen bereiken:
1° komen tot een betere link tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
2° tegengaan van de ongekwalificeerde uitstroom;
3° verlagen van de jeugdwerkloosheid.

Op 21 maart 2018 werd het decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase in het secundair onderwijs goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dit is een belangrijke mijlpaal aangezien daarmee een einde kwam aan het wetgevend traject en de organieke verankering van duaal leren op 1 september 2019 een feit werd.  Duaal leren, en meer specifiek het aantal opleidingen, zal de komende schooljaren stapsgewijs verder worden uitgebreid.

Programmatieprocedure

Duaal leren is organiek verankerd in het (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs.  Scholen en cdo kunnen overgaan tot de programmatie van één of meerdere duale structuuronderdelen die aan overheidsgoedkeuring zijn onderworpen. Meer informatie over de programmatie van een duaalstructuuronderdeel vind je in de rubriek Programmatie en herstructurering inhet SO. De collega's secundair onderwijs van het team leerplichtonderwijs bieden uitgebreide ondersteuning bij het opstellen van een programmatieaanvraag.

Regelgeving

Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase
(https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286)

Interessante links

https://www.duaalleren.vlaanderen/
https://www.vlaanderen.be/lerenden-uit-het-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek
https://www.vlaanderen.be/begeleiden-bij-duaal-en-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/begeleiden-bij-duaal-en-alternerend-leren/ondersteuningsaanbod-voor-trajectbegeleiders-in-alternerend-leren
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286

Vragen?

Voor algemene vragen: Ellen Van den Stock (ellen.van.den.stock@g-o.be).
Voor inhoudelijke vragen over de standaardtrajecten, contacteer je vakadviseur: