Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Salarisschalen / bekwaamheidsbewijzen

​Laatste update: 20 maart 2024

15 maart 2024 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering 
De Vlaamse Regering wijzigt na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State, definitief het besluit met de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. 

23 februari 2024 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - definitieve goedkeuring door Vlaamse regering 

Na onderhandelingen met de vakorganisaties en na het advies van de Raad van State,wijzigt de Vlaamse Regering definitief het koninklijk besluit van 15 april 1958 over de bezoldigingsregeling van het onderwijzend personeel. Bedoeling is om de lijst met knelpuntambten en -vakken uit te breiden zodat meer personeelsleden die de overstap maken vanuit de privésector als 'zij-instromer' voor meer vakken en alle ambten geldelijke anciënniteit kunnen meenemen. Bovendien wordt het maximum aantal jaren dat in rekening kan worden gebracht, uitgebreid naar 15 jaar. Ook voor de maatregel nuttige ervaring worden de aanvraagdossiers een stuk eenvoudiger en sneller afgehandeld waardoor de betrokken personeelsleden sneller hun nuttige ervaring gevalideerd zullen zien op hun salarisbrief. 

De verschillende stukken kan je hier nog eens raadplegen: nota aan de Vlaamse regeringbesluit van de Vlaamse Regering en advies van de raad van State. 


30 januari 2024 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - Onderhandeld in sectorcomité X 

Vanaf 1 februari 2024 komen er een aantal nieuwe opleidingen in een aantal studiegebieden. Dit heeft uiteraard ook gevolg voor het personeel wat betreft de bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en concordanties. 

De onderhandelingen hierover zijn afgerond. Het gaat nog voor advies naar de Raad van State. 
Het GO! gaf een protocol van akkoord zonder bijkomende opmerkingen. 

 Je vindt meer informatie over dit besluit in deze Op Stapel 

26 januari 2024 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering

Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat alle opleidingen in het volwassenenonderwijs modulair worden aangeboden. Vanaf 1 februari 2024 komen er een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden assistentie vrije zorgberoepen, auto, chemie, informatie- en communicatietechnologie, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen en specifieke personenzorg. Voor die opleidingen moet dus vastgesteld worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen gelden, en of er al dan niet nuttige ervaring voor kan aangevraagd worden. Omdat de meeste nieuwe opleidingen omvormingen zijn van bestaande opleidingen in die studiegebieden, moeten er ook een aantal ambtshalve en individuele concordanties komen, zodat wie aangesteld is in de oude opleiding geen nadelen ondervindt van de omvorming. Door de concordanties worden de opgebouwde rechten en plichten overgedragen van de oude naar de nieuwe opleidingen. De Vlaamse Regering wijzigt hiervoor principieel het besluit met de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. Het besluit wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners, en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 

 Meer info vind je in het besluit en de nota. 

17 november 2023 - Voorontwerp van wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB - definitief goedgekeurd 
De Vlaamse Regering keurt na onderhandelingen en na advies van de Raad van State, definitief dit besluit goed.  
Omdat de erkenning van de Executieve van de moslims in België is ingetrokken, moest de verwijzing naar deze instantie in de bekwaamheidsbewijzen voor het vak islam worden aangepast. Ook voor protestantse godsdienst was er een toevoeging nodig van het diploma educatieve bachelor in het secundair onderwijs protestants-evangelische godsdienst. En in de CLB's is het nu ook mogelijk om met een bachelordiploma aangesteld te worden in het ambt van directeur.    
Het advies van de Raad van State kan je hier raadplegen. 
De definitieve documenten kan je raadplegen via volgende links: nota - besluit - bijlage 1 - bijlage 2 
17 november 2023 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs - definitief goedgekeurd 
De Vlaamse Regering wijzigt na advies van de Raad van State definitief de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs. Verder is er, eveneens naar aanleiding van een wijziging in een vakbenaming, ook een actualisatie in het besluit over de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het gewoon secundair onderwijs. Het besluit gaat in op 1 september 2025.  

Het advies van de Raad van State je hier raadplegen. 

De definitieve documenten kan je raadplegen via volgende links: nota - besluit - bijlage 1 - bijlage 2  
17 november 2023 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs - Onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond 
Na onderhandeling in Sectorcomité X heeft het GO! voor dit ontwerp van besluit een protocol van akkoord gegeven. 
Het GO! vindt de uitbreidingen om zij-instromers aan te trekken goed. In ons protocol vragen we wel om 20 jaar anciënniteit mee te kunnen nemen en willen we ook de CLB-directeurs, paramedische ambten in het buitengewoon onderwijs, de leersteuncentra en het volwassenonderwijs meenemen in dit besluit. Verder wilt het GO! de maatregelen voor zij-instromers structureel verankerd zien.  
De samenvatting van dit besluit en het protocol kan je nalezen in deze Op Stapel
27 oktober 2023 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs – eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het koninklijk besluit van 15 april 1958 over de bezoldigingsregeling van het onderwijzend personeel. 
Bedoeling is om de lijst met knelpuntambten en -vakken uit te breiden zodat meer personeelsleden die de overstap maken vanuit de privésector als 'zij-instromer' geldelijke anciënniteit kunnen meenemen. Bovendien wordt het maximum aantal jaren dat in rekening kan worden gebracht, uitgebreid naar maximum 15 jaar. Deze uitbreidingen gelden bovendien voor iedereen die sinds 1/9/2020 de overstap maakte. Ook voor de maatregel nuttige ervaring worden de aanvraagdossiers een stuk eenvoudiger en sneller afgehandeld waardoor de betrokken personeelsleden sneller hun nuttige ervaring gevalideerd zullen zien op hun salarisbrief.
Over dit besluit wordt eerst onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
Via de volgende linken kan je de documenten nalezen: het besluit en de bijhorende nota aan de Vlaamse regering.
27 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs  - in advies bij de Raad van State 
Na de onderhandelingen over dit voorontwerp van besluit in SC X, wordt het nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
Eens goedgekeurd, zal het besluit pas ingaan op 1 september 2025. 
Via de volgende linken, kan je de documenten nalezen: het besluit, de bijhorende nota aan de Vlaamse regering en de bijlages
11 oktober 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair onderwijs en tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs  - onderhandelingen in Sectorcomité  X afgerond
Over dit voorontwerp van besluit werd de voorbije maanden onderhandeld in Sectorcomité X, onderhandelingen die nu zijn afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in waarin we expliciet het belang benadrukken van een snelle en heldere communicatie vanuit de overheid naar scholen aangezien er hen een omvangrijke opdracht wacht om dit in goede banen te leiden voor alle personeelsleden. We verwelkomen dan ook alle initiatieven de overheid al aangekondigd heeft te zullen nemen.
De inhoud van het besluit en het integrale protocol van akkoord kan je nalezen in Op Stapel 2023-20.
28 september 2023 - voorontwerp van wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeelsleden CLB – onderhandelingen in SC X afgerond 
De onderhandelingen over dit voorontwerp van besluit in Sectorcomité X werden afgerond en het GO! diende een protocol van akkoord in met weliswaar de bemerking dat we aan de Vlaamse regering vragen om de directies CLB dezelfde evolutie in salaris te laten volgen als de directies secundair onderwijs. 
De samenvatting van dit voorontwerp van besluit en ons protocol van akkoord kan je nalezen in de Op Stapel 2023-19.
15 september 2023 – voorontwerp wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen godsdienstleerkrachten en personeel CLB – eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
Naar aanleiding van de intrekking van de erkenning van de Executieve van de moslims in België (EMB) door de federale overheid, moet de bestaande verwijzing naar deze instantie in de bekwaamheidsbewijzen voor het vak islam worden aangepast. Voor protestantse godsdienst is er een toevoeging nodig van het diploma educatieve bachelor in het secundair onderwijs protestants-evangelische godsdienst. In de centra voor leerlingenbegeleiding was het niet mogelijk dat iemand die slechts over een diploma van ten minste bachelor beschikt aangesteld wordt in het ambt van directeur. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat bovenstaande regelt.
Het wijzigingsbesluit wordt nog geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners en daarna voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
De documenten nalezen kan via volgende linken;  het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering , bijlage 1 en bijlage 2.
8 september 2023 – besluit bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen secundair onderwijs – definitief goedgekeurd 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.  
Op 1 september 2023 zijn er enkele toevoegingen aan de vereiste bekwaamheidsbewijzen van de huidige officiële vakbenamingen omwille van naamswijzigingen van hogeronderwijsopleidingen. Verder zijn er enkele punctuele verfijningen van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bij sommige vakken. In voorkomend geval is voorzien in overgangsmaatregelen voor de betrokken personeelsleden. Dit besluit bepaalt ook de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor de vakbenamingen die op 1 september 2025 geactualiseerd worden.
Het advies van de Raad van State en het definitieve besluit kan je onderaan deze pagina raadplegen.
31 augustus 2023 – besluit bekwaamheidsbewijzen volwassenenonderwijs – definitief goedgekeurd 
Met ingang van 1 september 2023 worden in het volwassenenonderwijs een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden lichaamsverzorging, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit en meubelmakerij voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Omdat de nieuwe opleidingen uit de studiegebieden lichaamsverzorging en meubelmakerij omvormingen zijn van bestaande opleidingen in die studiegebieden, is het daarenboven nodig om te voorzien in een aantal ambtshalve en individuele concordanties, zodat de personeelsleden die aangesteld zijn in de oude opleidingen geen nadelen ondervinden van de omvorming. Door de concordanties worden hun opgebouwde rechten en plichten van de oude naar de nieuwe opleidingen overgedragen.  
Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering daarom definitief de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. 
Het definitieve besluit en het advies van de Raad van State kan je via deze link raadplegen.
16 juni 2023 -  ontwerp van wijzigingsbesluit bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen secundair onderwijs – tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering
Na onderhandelingen met de sociale partners, hechtte de Vlaamse Regering haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit over de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. Op 1 september 2023 zijn er enkele toevoegingen aan de vereiste bekwaamheidsbewijzen van de huidige officiële vakbenamingen omwille van naamswijzigingen van hogeronderwijsopleidingen. Verder zijn er enkele punctuele verfijningen van de vereiste bekwaamheidsbewijzen bij sommige vakken. In voorkomend geval is voorzien in overgangsmaatregelen voor de betrokken personeelsleden. Dit besluit bepaalt tevens de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voor de vakbenamingen die op 1 september 2025 geactualiseerd worden.  
Een samenvatting van het besluit en het protocol van akkoord van het GO!, kan je nalezen in Op Stapel 2023-12.
De bijhorende stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230616) 
Het ontwerp van besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
9 juni 2023 - voorontwerp van besluit bekwaamheidsbewijzen volwassenenonderwijs – onderhandelingen afgerond
Met ingang van 1 september 2023 worden in het volwassenenonderwijs een aantal nieuwe opleidingen voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen erin gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. De onderhandelingen over dit besluit zijn afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in dat kan gelezen worden in Op Stapel 2023-13. Het besluit ligt nu voor advies bij de Raad van State. 
26 mei 2023 – voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs – in onderhandeling

Op 4 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat voorziet in een actualisatie van de vakbenamingen in het secundair onderwijs (vakkenbesluit). Omdat heel wat bestaande vakken van naam veranderen, is het nodig om te voorzien in hetzij ambtshalve, hetzij individuele concordanties. Via deze concordanties behouden de betrokken personeelsleden de in een oude vakbenaming toegekende rechten en plichten ook in de nieuwe vakbenaming.  

De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel de regelgeving over de ambtshalve concordantie en de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs in het secundair onderwijs.  

Over dit besluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State.     

Om het onderwijsveld de nodige tijd te geven om de concordanties voor te bereiden, zal de ingangsdatum van het vakkenbesluit secundair onderwijs ook uitgesteld worden van 1 september 2023 naar 1 september 2025.                           

 De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

26 mei 2023 – voorontwerp van besluit bekwaamheidsbewijzen volwassenenonderwijs – eerste goedkeuring Vlaamse regering

Met ingang van 1 september 2023 worden in het volwassenenonderwijs een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden lichaamsverzorging, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit en meubelmakerij voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Omdat de nieuwe opleidingen uit de studiegebieden lichaamsverzorging en meubelmakerij omvormingen zijn van bestaande opleidingen in die studiegebieden, is het daarenboven nodig om te voorzien in een aantal ambtshalve en individuele concordanties, zodat de personeelsleden die aangesteld zijn in de oude opleidingen geen nadelen ondervinden van de omvorming. Door de concordanties worden hun opgebouwde rechten en plichten van de oude naar de nieuwe opleidingen overgedragen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs. 

Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

25 mei 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in het secundair onderwijs – onderhandelingen afgerond
De onderhandelingen over dit voorontwerp van besluit in Sectorcomité X zijn afgerond. GO! gaf een protocol van akkoord dat je kan nalezen in Op Stapel 2023-12.

In dit voorontwerp van besluit worden de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vastgelegd voor de exhaustieve lijst van vakken die in het vakkenbesluit is opgenomen met het oog op de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. Het betreft hier concordanties van de huidige vakken naar de nieuwe vakken in het vakkenbesluit SO.

Deze documenten kan je onderaan raadplegen.
13 maart 2023 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs: definitieve goedkeuring
 Dit Besluit van de Vlaamse Regering werd na overleg met de sociale partners en het inwinnen van het advies van de Raad van State gewijzigd en goedgekeurd.

Hierin worden de salarisschalen gewijzigd die in de 3e graad van het deeltijds kunstonderwijs worden toegekend. Alle personeelsleden die tot nog toe in de derde graad aan salarisschaal 301 betaald worden als ze een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, worden analoog aan de 4e graad vanaf kalenderjaar 2023 op basis van hun behaalde diplomaniveau bezoldigd.

Daarenboven wordt er met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 de flamencogitaar toegevoegd aan de vakken ‘instrument: folk- en wereldmuziek’ en ‘begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek’. In het Besluit wordt eveneens juridisch verduidelijkt dat de academisch gerichte bachelors van welbepaalde studiegebieden ook onder de definitie van "hoger kunstonderwijs 1e graad" gerekend worden.
3 maart 2023 - besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs: definitieve goedkeuring

Dit Besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd na overleg met de sociale partners en het inwinnen van het advies van de Raad van State. In het Besluit worden een aantal besluiten die de nuttige ervaring, de ambtshalve en individuele concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs geregeld. Met ingang van 1 februari 2023 worden een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden administratie, auto, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Sommige nieuwe opleidingen zijn omvormingen van bestaande opleidingen, waardoor het nodig is om te voorzien in ambtshalve en individuele concordanties. 

20 januari 2023 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs: principiële goedkeuring met oog op adviesaanvraag aan de Raad van State

Dit voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering wijzigt de salarisschalen die in de 3de graad van het deeltijds kunstonderwijs toegekend worden. Alle personeelsleden die tot nog toe in de derde graad aan salarisschaal 301 betaald worden als ze een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, worden analoog aan de 4e graad vanaf kalenderjaar 2023 op basis van hun behaalde diplomaniveau bezoldigd. Er wordt met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 voorzien in bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen bij de vakken instrument: folk- en wereldmuziek, flamencogitaar en begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek, flamencogitaar. Het voorontwerp verduidelijkt eveneens reglementair dat de academisch gerichte bachelors van welbepaalde studiegebieden ook onder de definitie van "hoger kunstonderwijs 1e graad" gerekend worden.

17 januari 2023 - voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs: onderhandelingen werden afgerond

Dit voorontwerp van besluit wijzigt opnieuw een aantal besluiten die de nuttige ervaring, de ambtshalve en individuele concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs regelen. Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat alle opleidingen in het volwassenenonderwijs modulair aangeboden moeten worden. Met ingang van 1 februari 2023 worden een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden administratie, auto, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Omdat sommige nieuwe opleidingen omvormingen zijn van bestaande opleidingen, is het daarenboven nodig om te voorzien in een aantal ambtshalve en individuele concordanties, zodat de personeelsleden die aangesteld zijn in de oude opleidingen geen nadelen ondervinden van de omvorming. Door de ambtshalve en individuele concordanties worden hun opgebouwde rechten en plichten immers van de oude naar de nieuwe opleidingen overgedragen.

8 december 2022 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in het secundair onderwijs in onderhandeling

Dit voorontwerp van besluit wijzigt met ingang van 1 september 2023 het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

De directe aanleiding is het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs (het zogenaamde vakkenbesluit SO) dat omwille van de uitrol van modernisering van het secundair onderwijs in een actualisatie van de vakbenamingen voorziet. Meer informatie hierover vind je op de beleidspagina over de modernisering van het SO.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het vakkenbesluit secundair onderwijs, dient de Vlaamse Regering dus nog de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast te leggen voor de exhaustieve lijst van vakken die in dit vakkenbesluit is opgenomen.  Dit concordantiebesluit wordt,  na principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering, nu onderhandeld met de sociale partners. Van zodra deze onderhandelingen afgerond zijn, zal er hierover meer informatie verschijnen in een Op Stapel

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel