Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Salarisschalen / bekwaamheidsbewijzen

​Laatste update: 15/03/2023

13/03/2023 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs: definitieve goedkeuring.
 Dit Besluit van de Vlaamse Regering werd na overleg met de sociale partners en het inwinnen van het advies van de Raad van State gewijzigd en goedgekeurd.

Hierin worden de salarisschalen gewijzigd die in de 3e graad van het deeltijds kunstonderwijs worden toegekend. Alle personeelsleden die tot nog toe in de derde graad aan salarisschaal 301 betaald worden als ze een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, worden analoog aan de 4e graad vanaf kalenderjaar 2023 op basis van hun behaalde diplomaniveau bezoldigd.

Daarenboven wordt er met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 de flamencogitaar toegevoegd aan de vakken ‘instrument: folk- en wereldmuziek’ en ‘begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek’. In het Besluit wordt eveneens juridisch verduidelijkt dat de academisch gerichte bachelors van welbepaalde studiegebieden ook onder de definitie van "hoger kunstonderwijs 1e graad" gerekend worden.
3/03/2023 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs: definitieve goedkeuring. 

Dit Besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd na overleg met de sociale partners en het inwinnen van het advies van de Raad van State. In het Besluit worden een aantal besluiten die de nuttige ervaring, de ambtshalve en individuele concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs geregeld. Met ingang van 1 februari 2023 worden een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden administratie, auto, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Sommige nieuwe opleidingen zijn omvormingen van bestaande opleidingen, waardoor het nodig is om te voorzien in ambtshalve en individuele concordanties. 

17/01/2023 - Voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs: onderhandelingen werden afgerond.

Dit voorontwerp van besluit wijzigt opnieuw een aantal besluiten die de nuttige ervaring, de ambtshalve en individuele concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs regelen. Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat alle opleidingen in het volwassenenonderwijs modulair aangeboden moeten worden. Met ingang van 1 februari 2023 worden een aantal nieuwe opleidingen in de studiegebieden administratie, auto, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw voorzien, waardoor er voor die nieuwe opleidingen vastgelegd moet worden welke bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen er in gelden en of er al dan niet nuttige ervaring voor aangevraagd kan worden. Omdat sommige nieuwe opleidingen omvormingen zijn van bestaande opleidingen, is het daarenboven nodig om te voorzien in een aantal ambtshalve en individuele concordanties, zodat de personeelsleden die aangesteld zijn in de oude opleidingen geen nadelen ondervinden van de omvorming. Door de ambtshalve en individuele concordanties worden hun opgebouwde rechten en plichten immers van de oude naar de nieuwe opleidingen overgedragen.

20/01/2023 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs: principiële goedkeuring met oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

Dit voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering wijzigt de salarisschalen die in de 3de graad van het deeltijds kunstonderwijs toegekend worden. Alle personeelsleden die tot nog toe in de derde graad aan salarisschaal 301 betaald worden als ze een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, worden analoog aan de 4e graad vanaf kalenderjaar 2023 op basis van hun behaalde diplomaniveau bezoldigd. Er wordt met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 voorzien in bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen bij de vakken instrument: folk- en wereldmuziek, flamencogitaar en begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek, flamencogitaar. Het voorontwerp verduidelijkt eveneens reglementair dat de academisch gerichte bachelors van welbepaalde studiegebieden ook onder de definitie van "hoger kunstonderwijs 1e graad" gerekend worden.

8/12/2022 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in het secundair onderwijs in onderhandeling

Dit voorontwerp van besluit wijzigt met ingang van 1 september 2023 het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

De directe aanleiding is het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vastlegging van de vakken in het secundair onderwijs (het zogenaamde vakkenbesluit SO) dat omwille van de uitrol van modernisering van het secundair onderwijs in een actualisatie van de vakbenamingen voorziet. Meer informatie hierover vind je op de beleidspagina over de modernisering van het SO.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het vakkenbesluit secundair onderwijs, dient de Vlaamse Regering dus nog de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast te leggen voor de exhaustieve lijst van vakken die in dit vakkenbesluit is opgenomen.  Dit concordantiebesluit wordt,  na principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering, nu onderhandeld met de sociale partners. Van zodra deze onderhandelingen afgerond zijn, zal er hierover meer informatie verschijnen in een Op Stapel


Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel