Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Lerarentekort en herwaardering lerarenambt

Laatste update: 07/02/2023

10 februari 2023 - Principiële goedkeuring met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van het lerarenambt.

Dit voorontwerp van besluit handelt over de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt. Via deze tijdelijke projecten krijgt een aantal scholen in het basis- en secundair onderwijs de kans om oplossingen uit te werken en uit te proberen om enerzijds het lerarentekort terug te dringen en anderzijds het beroep van leraar te herwaarderen via ingrepen op de schoolorganisatie en via een wervend en doeltreffend HR-beleid. Waar dat nodig is, zal dit kunnen plaatsvinden in een regelluw kader. Deze doelstellingen passen binnen de maatregelen die opgenomen zijn in de conceptnota herwaardering lerarenambt, die de Vlaamse Regering op 3 december 2021 goedkeurde. Dit voorontwerp van besluit bevat de geselecteerde tijdelijke projecten en de doelstellingen waaraan ze zullen werken. Het legt de afwijkingen van de regelgeving vast waarvan die tijdelijke projecten gebruik kunnen maken en bepaalt de wijze waarop deze projecten zullen geëvalueerd worden. De tijdelijke projecten kunnen van start gaan vanaf 1 september 2022, maar de afwijkingen van de regelgeving treden echter pas in werking vanaf het ogenblik dat de Vlaamse Regering dit besluit bekrachtigt na de stemming ervan in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.

De nota en besluit kan je onderaan deze pagina raadplegen.


23/12/2022. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van de herwaardering van het lerarenambt. 

In onderhandeling en advisering VLOR en SERV

Dit voorontwerp van besluit handelt over de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt. Via deze tijdelijke projecten krijgt een aantal scholen in het basis- en secundair onderwijs de kans om oplossingen uit te werken en uit te proberen om enerzijds het lerarentekort terug te dringen en anderzijds het beroep van leraar te herwaarderen via ingrepen op de schoolorganisatie en via een wervend en doeltreffend HR-beleid. Waar nodig, zal dit kunnen plaatsvinden in een regelluw kader. Deze doelstellingen passen binnen de maatregelen die opgenomen zijn in de conceptnota herwaardering van het lerarenambt, die de Vlaamse Regering op 3 december 2021 goedkeurde.


8/07/2022. Decreet tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen.

Goedgekeurd

Het decreet bevat maatregelen die scholen in het basis- en secundair onderwijs moeten toelaten om hun lesomkadering in functie van het huidige lerarentekort maximaal te kunnen aanwenden. Concreet laten de voorstellen in dit decreet toe dat een school in het basis- en secundair onderwijs bij een vastgesteld lerarentekort tot maximum 20 procent van haar lestijden volgens de schalen, haar SES- of GOK-lestijden, haar lesuren of haar uren-leraar kan omzetten in punten of in uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. Met deze punten of uren kan ze dan vervolgens personeelsleden aanstellen in andere ambten van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs), van het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) of van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel (buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs). De omzetting geldt steeds voor de duur van het lopende schooljaar. Als het personeelslid dat tijdelijk aangesteld is in een betrekking die opgericht is met punten/uren van de omzetting echter in de loop van het schooljaar vrijwillig ontslag neemt, geldt hierop een uitzondering. Vanaf het ogenblik van dat ontslag eindigt de omzetting van het overeenkomend aantal lestijden, uren-leraar of lesuren wel voor het einde van het schooljaar. 
Deze maatregel is van kracht in het schooljaar 2022-2023 en 2024-2025.

Daarnaast zorgt men ervoor in het secundair onderwijs dat een school op een meer flexibele manier punten kan aanwenden voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het ondersteunend personeel. Dit gebeurt door de verplichting op te heffen dat er slechts per halftijdse of voltijdse betrekking kan worden opgericht. Verdere uitvoering van dit decreet – de aanwending van de punten/uren gegenereerd uit de omzetting van de lestijden, lesuren of uren-leraar - gebeurt via wijzigingen van reeds bestaande besluiten.


3/12/2021. Conceptnota herwaardering van de leraar. 

Goedgekeurd

Via deze conceptnota biedt men de scholen op korte en middellange termijn handvaten aan om een concurrentiepositie te kunnen innemen. Een aantal maatregelen dringt zich op zowel op korte als op middellange termijn.


Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel