Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Lerarentekort en herwaardering lerarenambt

Laatste update: 18 september 2023

15 september 2023 – besluit lerarenambt – definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt. Met de maatregelen vervat in dit decreet krijgen scholen bijkomende instrumenten om het lerarentekort te counteren en om het lerarenberoep voldoende aantrekkelijk te houden. Het gaat onder meer om een aantal (tijdelijke) maatregelen waardoor school- en centrumbesturen de afwezigheid van leraren kunnen opvangen door vervangingen anders en makkelijker in te vullen.  
De documenten nalezen kan via volgende linken; het definitieve besluit, de nota aan de Vlaamse regering, het advies van de Raad van State en de bijlages
14 juli 2023 – Decreet lerarenambt definitief goedgekeurd
Op 14 juli werd het decreet lerarenambt definitief goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.  
Meer informatie en de definitieve decreetstekst kan je hier raadplegen. 
14 juli 2023 – Voorontwerp van besluit lerarenambt – Tweede principiële goedkeuring door Vlaamse regering
Na de onderhandelingen in Sectorcomité X, heeft de Vlaamse regering opnieuw haar principiële goedkeuring gehecht aan dit voorontwerp van besluit. Die onderhandelingen hebben ertoe geleid dat de Vlaamse regering voorziet dat zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs eenzelfde niet-verworven salarisschaal zal gelden voor het mandaat van leraar-specialist.
Over dit besluit wordt nu het advies van de Raad van State ingewonnen. 
Meer informatie kan je hier vinden. 
7 juli 2023 - Uitvoeringsbesluit lerarenambt – onderhandelingen afgerond  

De onderhandelingen over dit uitvoeringsbesluit in Sectorcomité X zijn afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in (Op Stapel). Het gaat nu voor advies naar de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, naar de Gegevensbeschermingsautoriteit en naar de Raad van State.

5 juli 2023 – decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt – definitief goedgekeurd  
Het decreet proeftuinen werd op 5 juli besproken, gestemd en definitief goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
Meer informatie kan je hier vinden. 
30 juni 2023- uitvoeringsbesluit bij het decreet lerarenambt – eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt. Met de maatregelen vervat in dit decreet krijgen scholen bijkomende instrumenten om het lerarentekort te counteren en om het lerarenberoep voldoende aantrekkelijk te houden. Het gaat onder meer om een aantal (tijdelijke) maatregelen waardoor school- en centrumbesturen de afwezigheid van leraren kunnen opvangen door vervangingen anders en makkelijker in te vullen.  
Dit uitvoeringsbesluit werd reeds geagendeerd voor onderhandelingen met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, naar de Gegevensbeschermingsautoriteit en naar de Raad van State. 
De bijhorende stukken (met titel VR 2023 3006) kan je onderaan deze pagina raadplegen. De bijhorende bijlages kan je via deze link raadplegen.
28 juni 2023 – voorstel van decreet lerarenambt verwezen naar commissie onderwijs 
Het voorstel van decreet is verwezen naar de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, na ontvangst van het advies van de Raad van State en in afwachting van het advies van de Vlaamse gegevensautoriteit. Vervolgens zal het voorstel van decreet worden besproken en gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 
Meer informatie – waaronder het advies van de Raad van State – kan je via deze link raadplegen. 
22 juni 2023 – ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt – besproken en aangenomen in de commissie onderwijs 
Op 22 juni werd het ontwerp van decreet besproken en na stemming aangenomen in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. Vervolgens zal het worden geagendeerd voor bespreking en definitieve stemming in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. 

Meer informatie kan je hier vinden. 
13 juni 2023 – ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt – advies Raad van State 
Het advies van de Raad van State werd opgeleverd en het ontwerp van decreet staat geagendeerd voor bespreking in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement en zal vervolgens besproken en gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Het advies van de Raad van State kan je via deze link raadplegen.
6 juni 2023 – voorontwerp van decreet lerarenambt wordt een voorstel van decreet lerarenambt 
De Vlaamse regering heeft beslist om het voorontwerp van decreet – dat initieel nog eerst langs de Raad van State zou moeten passeren voor advies – meteen te laten indienen door parlementsleden van de meerderheidspartijen. Op die manier kan men er voor zorgen dat het decreet nog tijdig – dus voor het zomerreces – wordt behandeld en gestemd in het Vlaams parlement. Dit houdt dus ook in dat we vanaf nu spreken over een voorstel van decreet dat reeds geagendeerd is voor parlementaire behandeling.  
Van zodra de stukken beschikbaar worden gesteld, zullen ze onderaan deze pagina geraadpleegd kunnen worden.
12 mei – voorontwerp van decreet over het lerarenambt - 2e principiële goedkeuring door Vlaamse regering
Na onderhandelingen met de sociale partners hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een aantal maatregelen uitvoert over het lerarenambt. Met de maatregelen vervat in dit decreet krijgen scholen bijkomende instrumenten om het lerarentekort te counteren en om het lerarenberoep voldoende aantrekkelijk te houden.  
Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Raad van State. 
De bijhorende stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen. 
3 mei 2023 - voorontwerp van decreet over het lerarenambt – onderhandelingen afgerond – protocol van akkoord 
Op 2 mei werden de onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond over het voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt afgerond. Het GO! heeft een protocol van akkoord ingediend; we zijn tevreden met de mogelijkheden die de maatregelen uit dit voorontwerp beiden aan onze scholen en centra maar hebben toch ook een aantal bezorgdheden en bemerkingen in ons protocol opgenomen. Dit protocol kan je nalezen in de Op Stapel 2023-09. 
Het voorontwerp van decreet gaat nu naar de Raad van State voor advies.
27 maart 2023 – voorontwerp van decreet over het lerarenambt – in onderhandeling

De onderhandelingen in sectorcomité X over dit voorontwerp van decreet over het lerarenambt zijn gestart op maandag 27 maart en lopen tot minstens eind april.

10 maart 2023 – eerste principiële goedkeuring voorontwerp decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat een aantal maatregelen uitvoert over het lerarenambt. Met de maatregelen vervat in dit decreet krijgen scholen bijkomende instrumenten om het lerarentekort te counteren om het lerarenberoep voldoende aantrekkelijk te houden. Het gaat om een aantal tijdelijke maatregelen waardoor school- en centrumbesturen in het basis- en secundair onderwijs de afwezigheid van leraren kunnen opvangen door vervangingen anders en makkelijker in te vullen, het tijdelijk versoepelen van de mogelijkheid om een gastleraar of een leraar-in-opleiding in te schakelen, de mogelijkheid om een lesopdracht via een dienstverleningsovereenkomst met een bedrijf of organisatie te laten uitvoeren, een oplossing voor de inzetbaarheid van tijdelijke personeelsleden tijdens de zomermaanden, het invoeren van het mandaat van expert-leraar in het secundair onderwijs en het selectieambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs, een oplossing voor de inzetbaarheid van tijdelijke personeelsleden tijdens de zomermaanden, een aanpassing aan de administratieve stand van terbeschikkingstelling in functie van de re-integratie van een personeelslid na afwezigheid wegens ziekte en de uitvoering van een maatregel met betrekking tot flexibele werkregelingen.

Het voorontwerp van decreet wordt nu voor onderhandeling geagendeerd bij de sociale partners. De tekst van het voorontwerp, de memorie van toelichting en de nota aan de Vlaamse regering, kunnen onderaan deze pagina geraadpleegd worden.

24 maart 2023 – goedkeuring na Advies van de Raad van State
10 februari 2023 - principiële goedkeuring met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van het lerarenambt.

Dit voorontwerp van besluit handelt over de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt. Via deze tijdelijke projecten krijgt een aantal scholen in het basis- en secundair onderwijs de kans om oplossingen uit te werken en uit te proberen om enerzijds het lerarentekort terug te dringen en anderzijds het beroep van leraar te herwaarderen via ingrepen op de schoolorganisatie en via een wervend en doeltreffend HR-beleid. Waar dat nodig is, zal dit kunnen plaatsvinden in een regelluw kader. Deze doelstellingen passen binnen de maatregelen die opgenomen zijn in de conceptnota herwaardering lerarenambt, die de Vlaamse Regering op 3 december 2021 goedkeurde. Dit voorontwerp van besluit bevat de geselecteerde tijdelijke projecten en de doelstellingen waaraan ze zullen werken. Het legt de afwijkingen van de regelgeving vast waarvan die tijdelijke projecten gebruik kunnen maken en bepaalt de wijze waarop deze projecten zullen geëvalueerd worden. De tijdelijke projecten kunnen van start gaan vanaf 1 september 2022, maar de afwijkingen van de regelgeving treden echter pas in werking vanaf het ogenblik dat de Vlaamse Regering dit besluit bekrachtigt na de stemming ervan in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.

De nota en besluit kan je onderaan deze pagina raadplegen.

23 december 2022 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van de herwaardering van het lerarenambt. 

In onderhandeling en advisering VLOR en SERV

Dit voorontwerp van besluit handelt over de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt. Via deze tijdelijke projecten krijgt een aantal scholen in het basis- en secundair onderwijs de kans om oplossingen uit te werken en uit te proberen om enerzijds het lerarentekort terug te dringen en anderzijds het beroep van leraar te herwaarderen via ingrepen op de schoolorganisatie en via een wervend en doeltreffend HR-beleid. Waar nodig, zal dit kunnen plaatsvinden in een regelluw kader. Deze doelstellingen passen binnen de maatregelen die opgenomen zijn in de conceptnota herwaardering van het lerarenambt, die de Vlaamse Regering op 3 december 2021 goedkeurde.

8 juli 2022 - decreet tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen.

Goedgekeurd

Het decreet bevat maatregelen die scholen in het basis- en secundair onderwijs moeten toelaten om hun lesomkadering in functie van het huidige lerarentekort maximaal te kunnen aanwenden. Concreet laten de voorstellen in dit decreet toe dat een school in het basis- en secundair onderwijs bij een vastgesteld lerarentekort tot maximum 20 procent van haar lestijden volgens de schalen, haar SES- of GOK-lestijden, haar lesuren of haar uren-leraar kan omzetten in punten of in uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. Met deze punten of uren kan ze dan vervolgens personeelsleden aanstellen in andere ambten van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs), van het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) of van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel (buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs). De omzetting geldt steeds voor de duur van het lopende schooljaar. Als het personeelslid dat tijdelijk aangesteld is in een betrekking die opgericht is met punten/uren van de omzetting echter in de loop van het schooljaar vrijwillig ontslag neemt, geldt hierop een uitzondering. Vanaf het ogenblik van dat ontslag eindigt de omzetting van het overeenkomend aantal lestijden, uren-leraar of lesuren wel voor het einde van het schooljaar. 
Deze maatregel is van kracht in het schooljaar 2022-2023 en 2024-2025.

Daarnaast zorgt men ervoor in het secundair onderwijs dat een school op een meer flexibele manier punten kan aanwenden voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het ondersteunend personeel. Dit gebeurt door de verplichting op te heffen dat er slechts per halftijdse of voltijdse betrekking kan worden opgericht. Verdere uitvoering van dit decreet – de aanwending van de punten/uren gegenereerd uit de omzetting van de lestijden, lesuren of uren-leraar - gebeurt via wijzigingen van reeds bestaande besluiten.

3 december 2021 - conceptnota herwaardering van de leraar. 

Goedgekeurd

Via deze conceptnota biedt men de scholen op korte en middellange termijn handvaten aan om een concurrentiepositie te kunnen innemen. Een aantal maatregelen dringt zich op zowel op korte als op middellange termijn.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel