Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

A17 Arbeidsreglementen

Pagina delen

Korte beschrijving

De werkgever moet een arbeidsreglement opstellen. Bij indiensttreding geeft hij iedere werknemer een afschrift van het definitieve arbeidsreglement.

De werkgever is verplicht om volgende zaken op te nemen in het arbeidsreglement.

Luik rond Veiligheid en gezondheid op het werk

Risico's waarvoor speciale procedures moeten gevolgd worden PBM-gebruik

Luik rond Eerste hulpverlening

Naam eerste hulpverlener en de manier waarop deze persoon kan bereikt worden Plaats van de verbandkist(-en) Procedure en medische dienst bij arbeidsongevallen Gegevens arbeidsongevallenverzekeraar

Luik rond Psychosociale risico's op het werk (incl. pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk)

Interne procedures voor psychosociale risico's op het werk Contactgegevens van de vertrouwensperso(o)nen en de preventieadviseur psychosociale aspecten

Luik rond Alcohol- en druggebruik

Beleids- of intentieverklaring i.v.m. misgebruik van alcohol en andere drugs op de werkvloer

Luik rond Inlichtingen

Naam en contactgegevens van contactpersoon veiligheid van de onderwijsinstelling Naam en contactgegevens van preventieadviseur van de scholengroep Contactgegevens van de externe dienst preventie en bescherming op het werk Contactgegevens van Toezicht Welzijn op het Werk

Wetgeving

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de Arbeidsreglementen bij de wet van 18 december 2002 ook van toepassing op alle werknemers in de publieke sector
 • Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1991, L 288 van 18 oktober 1991
 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,  BS 18 september 1996, zoals gewijzigd
 • CAO 100 (nog niet van toepassing op openbare sector)

Periodiciteit

Eenmalig en bij wijzigingen (neer te leggen bij de bevoegde arbeidsrechtbank).

Uitvoering

Algemeen directeur.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.