Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Tijdelijke aanstellingen in wervingsambten

Pagina delen

Er bestaan twee soorten tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten: een (gewone) tijdelijke aanstelling, die beperkt is tot maximaal één schooljaar en een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), die over de schooljaren heen kan doorlopen.

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Een tijdelijk personeelslid wordt in het onderwijs aan het begin van zijn loopbaan altijd voor bepaalde duur aangesteld. Een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur kan zowel in een vacante betrekking als in een niet-vacante betrekking (= een vervanging) en geldt steeds voor de duur van maximum een schooljaar. Tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten in het GO! moeten gebeuren volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

Wil je nakijken welk diploma je nodig hebt om een bepaald ambt uit te oefenen of een bepaald vak te geven, raadpleeg dan de databank bekwaamheidsbewijzen.

Hier vind je nog meer info voor starters (aanstellingsvoorwaarden, anciënniteit,..).

Ben je geïnteresseerd in een job in een GO!-instelling? Solliciteer dan via de GO! sollicitatietool, dé manier om bij het GO! aan de slag te gaan.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Ben je al aan de slag in het GO! en wil je in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), dan moet je aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen en een TADD-aanvraag indienen bij de scholengroep. De oproep bij Downloads bevat alle informatie.

Kandidaten die recht hebben op een TADD, hebben bij een aanstelling voorrang op (gewone) tijdelijken. Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vormt ook één van de benoemingsvoorwaarden.

Team Onderwijspersoneel centrale diensten

Het team Onderwijspersoneel helpt instellingen, scholengemeenschappen of scholengroepen bij vragen over:

 • de aanstellingsvoorwaarden.
 • de kandideringsprocedure.
 • de voorrangsregeling (Tijdelijke Aanstelling – Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur).
 • de aanstelling van tijdelijke personeelsleden.

Veelgestelde vragen

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

 • Het recht op TADD geldt enkel binnen de scholengroep waar het personeelslid zijn anciënniteit heeft verworven. TADD-recht wordt opgebouwd per scholengroep en is niet geldig voor meerdere scholengroepen.

 • Je kan het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur laten gelden voor het ambt waarin je de nodige anciënniteit hebt opgebouwd en waarvoor je een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt.

  Heb je de nodige anciënniteit verworven in het ambt van leraar, dan geldt het recht op een TADD voor dit ambt en voor alle vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs bezit.

  Is de anciënniteit verworven in het ambt van leraar voor een vak, specialiteit, opleiding of module waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt, dan geldt het recht op een TADD voor dit ambt, dit vak, deze specialiteit, deze opleiding of deze module en daarenboven ook voor alle vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.

  Wanneer je reeds anciënniteit hebt verworven met een bekwaamheidsbewijs ‘andere’ en je behaalt een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt/vak/specialiteit/opleiding/module waarvan sprake, dan kan je met terugwerkende kracht de anciënniteit verworven met ‘andere’ wel inroepen voor de opbouw van TADD.

 • Effectief gepresteerde dagen zijn alle kalenderdagen, met inbegrip van zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties als die binnen de periode van de aanstelling vallen, verminderd met de afwezigheidsdagen.

  Dagen van afwezigheid, zoals bijvoorbeeld ziektedagen, omstandigheidsverlof en staking, zijn geen effectief gepresteerde dagen.

  Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 70 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen, als ze binnen de aanstellingsperiode vallen.

  Halftijdse prestaties worden voltijds geteld. Was je voor minder dan de helft van een volledige opdracht in dienst, dan moet je bij de berekening van het aantal effectief gepresteerde dagen het aantal dagen afwezigheid delen door 2.

 • Het recht op TADD geldt voor dat ambt waarin de anciënniteit is verworven en waarvoor het personeelslid het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs bezit. Je kan enkel diensten samentellen die werden gepresteerd in eenzelfde ambt en in instellingen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap en/of scholengroep.

  Om het aantal dagen ambtsanciënniteit te berekenen, moet je het aantal kalenderdagen dat je in dienst was, optellen. De periode van 1 september tot en met 30 juni omvat maximaal 303 dagen, of 304 dagen in een schrikkeljaar. Als je in dienst bent tot 31 augustus (vb administratief personeel), dan kan je maximum 360 dagen per schooljaar inbrengen. Het aantal kalenderdagen wordt niet vermenigvuldigd met 1,2. Halftijdse prestaties worden voltijds geteld. Ben je voor minder dan de helft van een volledige opdracht in dienst, dan moet je het aantal kalenderdagen delen door 2.

  Je kan de diensten laten meetellen die werden gepresteerd vanaf 2 september 1988 tot en met 30 juni van het voorafgaande schooljaar. Het gaat enkel om diensten gepresteerd in hoofdambt, behalve in het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs, waar ook de diensten in bijambt worden meegeteld.

 • Vanaf 1 september 2021 gelden nieuwe TADD-voorwaarden.
  Om het recht op TADD te kunnen inroepen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • per ambt een dienstanciënniteit hebben van tenminste 290 dagen. Van deze 290 dagen moeten er 200 effectief gepresteerd zijn
  • een positieve beoordeling gekregen hebben (of geen beoordeling)
  • beschikken over een VE of VO bekwaamheidsbewijs op 1/9

  Personeelsleden die al voor 1 september 2021 dienstanciënniteit hebben verworven, hebben mogelijk recht op een overgangsmaatregel. Meer informatie vind je in de omzendbrief 'Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur en van doorlopende duur in een wervingsambt' (PERS/2019/03)

  TADD-aanvragen moeten voor 15 juni ingediend worden. Het recht op TADD gaat in op 1 september.

 • ​Je kan de adressen van onze 26 GO! scholengroepen hier terugvinden.

 • Als je je voor het volgende schooljaar voor het eerst op het recht op een TADD kan beroepen, moet je vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar een aanvraag indienen met het standaardformulier voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.


  Als je kandidatuur aan alle voorwaarden voldoet, dan geldt dat vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren doorlopende kandidatuur voor dat ambt.

  Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je hiervoor wel een TADD-aanvraag indienen.

 • Er bestaan twee soorten tijdelijke aanstellingen: een (gewone) tijdelijke aanstelling, die beperkt is tot maximaal één schooljaar en een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, (TADD) die over de schooljaren heen kan doorlopen.

  Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur moet je aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen en een TADD-aanvraag indienen bij de scholengroep.

  Kandidaten die recht hebben op een TADD, hebben bij een aanstelling voorrang op (gewone) tijdelijken.

  Het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vormt ook één van de benoemingsvoorwaarden.

Kandideringsprocedure

 • Een tijdelijk aangesteld personeelslid (met een aanstelling van bepaalde duur) kan zijn ambt neerleggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen. Het instellingshoofd kan met een korte termijn instemmen. Die instemming blijkt uit een geschrift.

 • De bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs worden ingedeeld in drie categorieën:

  • vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE)
  • voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen (VO)
  • andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

  Je beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor een bepaald ambt of vak, als je een specifieke opleiding gevolgd hebt in functie van dat te onderwijzen ambt of vak.

  Met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heb je een basisdiploma van hetzelfde niveau als het vereiste bekwaamheidsbewijs, maar niet in die specialiteit. Je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid (cf. lerarenopleiding).

  Een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vaste benoeming. Met deze bekwaamheidsbewijzen word je uitbetaald volgens de normale barema’s.

  De inrichtende macht kan vrij kiezen tussen kandidaten met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.

  Een ander bekwaamheidsbewijs is een basisdiploma van een bepaald (minimum)niveau. Een aanstelling op basis van een ander bekwaamheidsbewijs is maar mogelijk bij uitzondering.

  Met een ander bekwaamheidsbewijs is je aanstelling beperkt in de tijd. Je kunt niet vastbenoemd worden en ontvangt een lagere wedde.

 • Om als tijdelijk personeelslid te kunnen worden aangesteld, moet je op het ogenblik van de aanstelling voldoen aan volgende voorwaarden:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs- voldoen aan de bepalingen van de taalwetten terzake
  • van onberispelijk gedrag zijn
  • zich kandidaat hebben gesteld op een wijze bepaald door de het college van directeurs

  Bij de indiensttreding moet je ook:

  • het pedagogisch project
  • de gehechtheids- en de neutraliteitsverklaring van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen
 • Als je wil solliciteren voor een job in één van onze GO!-scholengroepen, laat dan je gegevens achter in onze sollicitatietool: (https://g-o.be/jobs).

   Om je privacy te garanderen, moet je aanmelden met een digitale sleutel (je elektronische identiteitskaart, It's me, ....)

  Wil je concrete vacatures bekijken? Die zijn te vinden op de GO!-pagina van VDAB. Bij elke vacature staat vermeld hoe je kan reageren.

 • Mits een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen kan een tijdelijk personeelslid (met een aanstelling van bepaalde duur) zijn opdracht stopzetten om elders een opdracht te aanvaarden. Het instellingshoofd kan met een kortere termijn instemmen.

 • Wie aangesteld is in het lerarenplatform verwerft dienstanciënniteit op basis van de betrekking waarin hij is aangesteld in het lerarenplatform.

  De dienstanciënniteit wordt dus niet opgebouwd op basis van de betrekkingen waarin het personeelslid reguliere vervangingen uitoefent.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.