Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Reaffectatie en wedertewerkstelling

Pagina delen

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB)


Vastbenoemde personeelsleden die na de verdeling van de opdrachten bij het begin van het schooljaar onvoldoende uren kunnen toegekend worden conform hun volume van vaste benoeming worden op 1 september volledig of gedeeltelijk ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (= boventallig verklaard).  Het boventallig personeelslid behoudt de administratieve en geldelijke voordelen verbonden aan zijn ambt van benoeming.  

 

Reaffectatie en wedertewerkstelling

De rechten, plichten en procedures van reaffectatie en wedertewerkstelling zijn vastgelegd in het BVR van 29 april 1992
Reaffectatie betekent dat een school- of centrumbestuur het boventallig personeelslid een betrekking toewijst in hetzelfde ambt; bij wedertewerkstelling gebeurt de toewijzing in een ander ambt.

Belangrijk: vooraleer een directeur of een schoolbestuur een tijdelijk personeelslid kan werven moeten de verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling zijn nagekomen.

Voor ondersteuning bij de toepassing van de regelgeving kan u terecht bij Team Onderwijspersoneel.

Heb je een vraag?

Hilde Eloot - 02 790 94 05
An Meeussen - 02 790 94 71

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Veelgestelde vragen

 • Wedertewerkstellen betekent dat aan een terbeschikkinggesteld personeelslid een betrekking in een "ander ambt" wordt toegewezen.

  Voorbeeld:

  Bij een tekort aan uren in het ambt van leraar wordt een vastbenoemd leraar Volwassenenonderwijs terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking. Hij komt eerst in aanmerking voor een reaffectatie in "hetzelfde ambt" van leraar Volwassenenonderwijs. Als dit niet mogelijk is, wordt hij wedertewerkgesteld in een "ander ambt", bijvoorbeeld in het ambt van leraar SO.

 • Het is van belang te weten of een betrekking al dan niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling wanneer een instelling een tijdelijk personeelslid in dienst wil nemen.


  Als het tijdelijk personeelslid nog niet reaffectatievrij is, kan een boventallig personeelslid voorrang hebben op de betrekking. Dit betekent dat het tijdelijke personeelslid zijn/haar betrekking verliest.

  Om te bepalen of de betrekking die een tijdelijk personeelslid inneemt, vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling, moet het personeelslid reaffectatievrij (immuun) zijn.

  Wanneer is een personeelslid immuun?

  Een betrekking is op 1 september niet meer vatbaar voor reaffectatie als het personeelslid in die betrekking niet tijdelijk aangesteld is voor bepaalde duur. 

  Dus wie aangesteld is als tijdelijke voor bepaalde duur is nooit immuun (dit geldt bijvoorbeeld ook voor personeelsleden in een tijdelijke andere opdracht/TAO of aangesteld met een bekwaamheidsbewijs AND).
  Ieder TADD-aangesteld personeelslid is wel immuun.

   

  Let wel:


  De immuniteit heeft pas uitwerking nadat de eerste bevoegde reaffectatiecommissie haar toewijzingen heeft gedaan. Voor de instellingen die behoren tot een scholengemeenschap is dat de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap; voor de instellingen die niet behoren tot een scholengemeenschap is dat de reaffectatiecommissie van de scholengroep.

  De tijdelijke personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, kunnen op dat ogenblik niet meer verdrongen worden door boventallige personeelsleden van buiten de scholengemeenschap.

 • Als een inrichtende macht over onvoldoende lestijden beschikt om aan haar vastbenoemde personeelsleden een opdracht als titularis toe te kennen, wordt onder alle vastbenoemde personeelsleden die hetzelfde ambt uitoefenen het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking. Bij gelijke dienstanciënniteit, wordt het personeelslid met de kleinste ambtsanciënniteit terbeschikkinggesteld.

   
  Voor de bepaling van de dienstanciënniteit in het kader van de reaffectatieregelgeving worden alle diensten gepresteerd in het Gemeenschapsonderwijs en alle gesubsidieerde diensten gepresteerd in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra meegerekend, met uitsluiting van de diensten gepresteerd aan een hogeschool na 1 januari 1999 of aan een universiteit. De ambtsanciënniteit omvat de dienstanciënniteit verworven in het betrokken ambt.

  Voor de berekening van de dienst- en ambtsanciënniteit worden de perioden die gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit beschouwd als gefinancierde of gesubsidieerde diensten.

  De dienst- en ambtsanciënniteit worden berekend vanaf een bepaalde leeftijd:

  • 21 jaar voor de leden van het opvoedend hulppersoneel, het ondersteunend, het beleids- en ondersteunend personeel van het basisonderwijs, het paramedisch, het sociaal en het administratief personeel.
  • 21 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het basisonderwijs.
  • 23 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die een wervingsambt bekleden op lager secundair niveau in het deeltijds kunstonderwijs.
  • 23 jaar voor de leden van het technisch personeel die een ambt van maatschappelijk werker, paramedisch werker, of psycho-pedagogisch werker bekleden.
  • 24 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs
  • 25 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die een wervingsambt bekleden op hoger secundair niveau in het deeltijds kunstonderwijs en voor het psychologisch, het medisch en het orthopedagogisch personeel.
  • 25 jaar voor de leden van het technisch personeel die een ambt van arts, consulent of psycho-pedagogisch consulent en voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die in een CLB een selectieambt (coördinator) of een bevorderingsambt (directeur) bekleden.

   Enkel de diensten gepresteerd in hoofdambt (dus niet in bijambt) komen in aanmerking.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.