Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Afdeling Beleid en belangenbehartiging

Pagina delen

Missie

De afdeling Beleid en belangenbehartiging (B&B) verdedigt de visie, standpunten en belangen van het GO! bij de beleidsmakers en andere stakeholders. 

Afdelingshoofd: Geert Spiessens

Visie en taken

Om de missie te kunnen realiseren, zijn er een aantal deelprocessen die door de afdeling moeten opgenomen worden.

Die deelprocessen en de taken die erin vervat zitten, zijn geen doel op zichzelf, ze staan ten dienste van de missie.  

Formuleren en verhelderen van visie en standpunten

Standpunten verdedigen veronderstelt dat de standpunten duidelijk en gekend zijn. In dit proces gaat het om standpunten en visies op allerlei vlakken: schoolorganisatie, onderwijsinfrastructuur, financiën, onderwijspersoneel en onderwijsaanbod, PPGO!, ... 
Het gaat om het “verhelderen”, “concretiseren” en “formuleren” van standpunten, visie en opinies. Het gaat uitdrukkelijk niet om “bepalen” van standpunten, daarvoor hebben we andere, meer geëigende, kanalen en instanties.

Concrete taken in dit deelproces zijn:

 • Opstellen van teksten die het langetermijnbeleidskader uitdrukken (PPGO!, Strategisch plan, …);
 • Jaarverslag opstellen;
 • Standpuntnota’s allerhande (voor Directieraad, Raad GO!, VLOR, SCX…) opstellen;
 • Coördinatie van de PTC-werking (Coördinatie wil zeggen dat deze afdeling de PTC organiseert en de standpunten capteert).

Onderhandelen met overheid en stakeholders

Om de belangen, de visie en de standpunten van het GO! te kunnen verdedigen, moet er onderhandeld worden met de overheid in diverse fora. Om de eigen standpunten kracht bij te zetten, moet ook overlegd worden met andere onderwijsverstrekkers en met de vakorganisaties. Gedeelde standpunten maken meer indruk bij de overheid.

Concrete taken in dit deelproces zijn:

 • Overleggen of onderhandelen met de minister of het kabinet of dat overleg voor de AB voorbereiden;
 • Formeel overleg met de onderwijspartners (VLOR Algemene Raad, deelraden); 
 • Formeel onderhandelen in Sectorcomité X;
 • Informeel overleg met de onderwijspartners (bvb. Nethoofdenoverleg voorbereiden, informeel overleg met de vakorganisaties);
 • Informeel en formeel overleg met politieke partijen, parlementairen en andere stakeholders.

Kennis opbouwen over ons onderwijssysteem

Een grondige kennis van ons onderwijssysteem is onontbeerlijk om de visie en standpunten van het GO! te verdedigen. Het gaat hier zowel om kennis van de “niveauregelgeving” (basisonderwijs, internaten, CLB, …) als om thematische kennis (gelijke kansen, Bijzonder Decreet GO!, infrastructuur, …). De kennis is zowel juridisch en politicologisch van aard als sociografisch. Om de sociografische kennis uit te bouwen wordt door deze afdeling geïnvesteerd in het gestructureerd verzamelen en bijhouden van data, het verrijken en analyseren van data. 

Concrete taken in dit deelproces zijn:

 • Studie van regelgeving (niveaugebonden en thematisch);
 • Standpunten van andere onderwijsaanbieders en vakorganisatie verzamelen en bestuderen;
 • Data m.b.t. onze leerlingen en ons onderwijzend personeel gestructureerd verzamelen, verrijken en beheren;
 • Analyse en duiding van onze data
 • Op de hoogte blijven van de recente wetenschappelijke inzichten en opvolging van onderwijskundig beleidsgericht onderzoek en meenemen in de beleidsvoorbereiding.

Vormgeven en opvolgen van de digitale transformatie van het GO!

Vanuit een gezamenlijke digitale strategie werken de centrale diensten en de scholengroepen samen aan projecten die scholen ondersteunen in het vormgeven en uitvoeren van hun ICT-beleid.

Concrete taken in dit deelproces zijn:

 • Opmaak en bijsturing van de digitale strategie, met de PTC Digitaal beleid aan het stuur;
 • Initiëren, uitvoeren en/of opvolgen van projecten, steeds in samenwerking met collega’s bij de scholengroepen en de centrale diensten;
 • Beheren van het projectportfolio.

Team Onderwijsstructuur

De verschillende niveaus komen aan bod, van het basisonderwijs tot het volwassenenonderwijs, de CLB’s en de internaten. De aandacht van dit team gaat naar de centrale niveauregelgeving van elk onderwijsniveau. Bij wijze van voorbeeld: de indeling van de niveaus, oprichtings- en rationaliseringsnormen, modernisering van het secundair onderwijs, een omvattend plan basisonderwijs, de schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, … Voor al die thema’s verzamelt dit team kennis,  maakt visieteksten en verheldert en stelt de onderhandelingsposities scherp. Verschillende van de medewerkers zetelen in de deelraden van de VLOR.

Teamleider: Els Supply

Team Beleidsthema's

Waar het team onderwijsstructuur de focus legt op de grote niveaus in en de structuur van ons onderwijs, richt dit team de blik op een aantal belangrijke horizontale thema’s. Het gaat om gelijke kansen, financieringssystemen, infrastructuur, het personeelsbeleid en -statuut, onderwijs-arbeidsmarkt … 

In dit team wordt ook het werk van de centrale diensten in de VLOR en in het sectorcomité X gecoördineerd. De aard van het werk is hetzelfde als in het onderwijsstructuurteam. Het team bouwt grondige kennis op rond de betreffende horizontale thema’s, maakt visieteksten, en verheldert en stelt onderhandelingsposities scherp. 

Teamleider: Jan Fransen

Team Digitaal beleid, data en analyse

Het team Digitaal beleid faciliteert een werking waarbinnen de digitale strategie van het GO! verder vorm krijgt. Het team werkt hiertoe – samen met alle betrokkenen – aan een digitale strategie waar we het GO! versterken op het vlak van visie, deskundigheid, leermiddelen, ecosysteem en data.

Ook staat het team – in samenwerking met de betrokken afdelingen en de IT-dienst – in voor een geïntegreerde aanpak op het vlak van data en analytics. 

Het team Digitaal beleid werkt ondersteunend voor de twee andere teams in de afdeling Beleid en Belangenbehartiging en voor de andere afdelingen van de centrale diensten. Het team structureert de leerlingen- en personeelsgegevens die we krijgen van de Vlaamse administratie. Dat geldt vandaag voor de administratieve gegevens maar in de toekomst wellicht ook voor de gegevens m.b.t. de centrale toetsen. Data worden verwerkt zodat ze door de afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling op een geïntegreerde wijze, onder meer via dashboards ter beschikking kunnen gesteld worden van het net. Het is evident dat dit team zeer nauw samenwerkt met het ICT-team en met met andere interne en externe dataproducenten en –databronnen.

Teamleider: Steven De Pauw

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.