Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Procedure

Pagina delen

Toepassingsgebied

De klachtenprocedure is van toepassing op klachten van ouders, meerderjarige leerlingen, cursisten of andere belanghebbenden zoals buren, organisaties met wie men in aanraking komt,...

Opname in reglement

De klachtenprocedure van het GO! moet opgenomen worden in het reglement van de school of instelling. Het gaat om een gedecentraliseerde klachtenprocedure die werd goedgekeurd door de Raad van het GO!, in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling bepaald door het Bijzonder Decreet.

Trapsgewijze melding en afhandeling

GO!-personeelsleden kunnen met hun klachten terecht bij hun directeur of bij de algemeen directeur van de scholengroep
 
Klachten moeten - in principe - binnen de school of instelling zelf opgelost kunnen worden. Men kan ze melden aan de directeur van de school of instelling en met hem of haar bespreken. De directeur probeert dan de klacht direct en informeel af te handelen. Vindt men geen bevredigende oplossing, dan kan men klacht indienen bij de algemeen directeur of de klachtencoördinator van de scholengroep.

Vanaf dan komt de klacht terecht in de formele klachtenprocedure. De algemeen directeur kan beslissen om complexe klachten ter behandeling voor te leggen aan de raad van bestuur.

Vlaamse Ombudsdienst

Een klager die niet tevreden is over het resultaat van de klachtenbehandeling binnen het GO!, kan terecht bij:

Vlaamse Ombudsdienst,
Leuvenseweg 86,
1000 Brussel
T: 1700 (gratis informatienummer)

info@vlaamseombudsdienst.be 

De Vlaamse Ombudsdienst behandelt de klacht dan in tweede lijn.

Tips voor klachtenbehandeling

Elke klacht is een signaal dat een kans biedt om je organisatie te verbeteren. Dan moeten klachten wel geregistreerd, goed opgevolgd en behandeld worden. Bij Downloads vind je concrete tips.

Heb je een vraag?

GO! klachten - 02 790 94 66

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Veelgestelde vragen

Deze vragen worden nog nagekeken

 • ​Dit is afhankelijk van de situatie en de aard van de klacht, maar een persoonlijk gesprek met de klager biedt ongetwijfeld een aantal voordelen: je krijgt onmiddellijk feedback van de klager; je kan gemakkelijker nuanceren; een belangrijk voordeel bij ernstige klachten; de klager voelt zich ernstig genomen als je de tijd voor hem/haar neemt. Zo toon je waardering voor het indienen van de klacht; het zal makkelijker zijn om je schriftelijk antwoord (verplicht) op te maken omdat je je beter kunt inleven in de klager. Het is ook belangrijk om een gesprek aan te gaan met diegene waarover geklaagd wordt.

 • Ja, dit is verplicht volgens het Klachtendecreet. Gebruik hiervoor de volgende standaardformulering: "Wanneer u niet tevreden bent met de wijze waarop u door onze instelling in dit dossier werd behandeld, kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.” 

 • ​‘Geen oordeel mogelijk’ wordt gebruikt voor een situatie waarin je niet kan zeggen of de klacht gegrond of ongegrond is. Dit komt bijvoorbeeld voor bij telefonische bejegeningsklachten, waar achteraf het juiste verhaal niet of moeilijk met zekerheid na te gaan is. 

 • Een minderjarige leerling kan zelf een klacht indienen als hij er belang bij heeft. 

 • Op het ogenblik dat de ouder de klacht indient en het kind nog in de school ingeschreven is, is er duidelijk sprake van een belang. De klachtenprocedure wordt dan ook ingezet. Een duidelijk en gemotiveerd antwoord geven op de klacht geeft blijk van goed bestuur en toont aan dat de school of scholengroep klachten ernstig neemt. Dit kan het imago van de school of scholengroep enkel ten goede komen. Als er dan inderdaad iets fout gelopen zou zijn, kunnen verontschuldigingen de ouders eventueel tot een ander idee over de school brengen. Voor de school is dit zeer belangrijk: de ouders zullen immers met anderen praten over de gebeurtenissen die geleid hebben tot de beslissing om van school te veranderen. Klachten kunnen bovendien worden ingediend tot één jaar na de feiten waarover geklaagd wordt. Hoe registreer ik dat verschillende personen dezelfde klacht hebben ingediend, bijvoorbeeld over een beslissing die door de school is genomen? Het volstaat om hier één registratieformulier voor in te vullen. Bij de gegevens over de klager vermeldt u de personen die hierover een klacht hebben ingediend. Enkel bij het optellen van de klachten is het voor het opmaken van het jaarverslag belangrijk om te weten dat verschillende personen dezelfde klacht indienden.  

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.