Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Strategische positionering

Pagina delen

Wat in de wereld gebeurt heeft een impact op onze leefwereld en op onderwijs. Internationale ontwikkelingen en initiatieven in de gaten houden en ervan leren is verstandig. Het GO! kent op dat vlak een traditie maar wil de versnipperde initiatieven meer gaan bundelen.

Inzetten op burgerschap

​Het GO! voert zijn emancipatorische en maatschappelijke opdracht, gespecifieerd in het PPGO!, uit in een turbulente en geglobaliseerde context. Onze samenleving is in een snel tempo geëvolueerd van vrij homogene naar een superdiverse samenleving waarin we - ondanks de vele verschillen - met elkaar verbonden blijven door gedeelde waarden. Inzetten op Europees burgerschap en gedeelde waarden houdt dan weer rechtstreeks verband met waarden als wereldburgerschap, samenwerken en democratisch denken en handelen en sluit aan bij de pedagogisch opdracht van het GO! om mee gestalte te geven aan een duurzame democratische samenleving.

Het GO! wil met een blik op de wereld internationale dimensies toevoegen aan het beleid dat op elk bestuursniveau wordt gevoerd.

Meer structurele verankering

Er lopen vandaag veel lovenswaardige internationale initiatieven binnen ons net waaronder projecten, studies, evenementen, netwerken. Maar die zijn onvoldoende structureel verankerd. Door om te schakelen van een eerder fragmentarische naar een meer structurele en geïntegreerde aanpak wil het GO! internationale kennis, leerervaringen, netwerken, en dergelijke doelgerichter en efficiënter kunnen inbedden in de eigen beleidscyclus en in de interne kwaliteitszorgcyclus.

Nota 'strategische positionering van internationalisering'

De nota verduidelijkt op welke wijze internationalisering naar een meer strategische en geïntegreerde aanpak kan evolueren. Door internationalisering op elk bestuursniveau te integreren in het GO!- beleid willen we ervoor zorgen dat er een breed draagvlak voor internationalisering wordt ontwikkeld en dat tegelijk de prioritaire beleidsontwikkelingen en de kwaliteitszorgcyclus inhoudelijk verrijkt worden.

Het GO! wil de focus scherpstellen op de volgende zes dimensies van internationalisering:

 1. De internationale ingesteldheid in de organisatiecultuur verweven zodat internationalisering niet langer fragmentarisch maar wel gericht en consistent deel uitmaakt van de beleidsontwikkelingen op elk bestuursniveau en zodanig dat de resultaten efficiënt geborgd worden.
 2. In het curriculum een internationale component toevoegen op het niveau van de leerplannen.
 3. Door middel van internationale projecten met externe subsidies en internationale partnerschappen de internationale mobiliteit en uitwisselingen voor lerenden stimuleren, in het bijzonder voor het technisch en het beroepsonderwijs.
 4. Het aanbod aan professionaliseringstrajecten verbreden door ze in een internationaal kader te plaatsen en als hefboom in te zetten voor de noodzakelijke onderwijsinnovaties en voor de kwaliteitszorgcyclus.
 5. Internationale kennis en inzichten benutten bij het ontwikkelen en uitvoeren van het GO!-beleid; daarbij is het belangrijk om af te toetsen op een internationale schaal en internationale leerervaringen uit te wisselen.
 6. De kansen voor samenwerking en financiering uitbreiden door in te zetten op actieve fondsenwerving en doelgerichte partnerschappen.

Het strategisch plan zet de bakens voor de toekomst uit en is richtinggevend. Dit betekent dat de internationale dimensies invulling krijgen vanuit het strategisch plan. Het realiseren van internationale projecten om actief burgerschap en inclusief onderwijs te ontwikkelen zijn hiervan twee sprekende voorbeelden.

Een breder draagvlak voor internationalisering is vereist. Op elk bestuursniveau, tot in de klas, verdient internationalisering een plaats. Intense wisselwerking en samenwerking doorheen het onderwijsnet maken dit mogelijk. Een duidelijke rolverdeling en een intern lerend netwerk internationalisering zullen ertoe bijdragen dat er meer internationale informatie, kennis en expertise wordt ingezet, verspreid en uitgewisseld.

Heb je een vraag?

GO! internationalisering - 02 790 95 98

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.