Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Privacy, cookiebeleid en disclaimer

Pagina delen

Privacy

​Het GO! besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Het GO! (Gemeenschapsonderwijs) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd aan de Willebroekkaai 36 in 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijk voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.  
Als je algemene vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze DPO door je vragen te mailen naar dpo@g-o.be. Het letterwoord DPO staat voor data protection officer (DPO) of functionaris voor gegevensbescherming.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden. Het omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

3. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken je persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vind je terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/.

Voor andere verwerkingen zullen wij om je toestemming vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling - onderwijsverstrekker of werkgever - werknemer. Concreet verwerken wij, afhankelijk van je hoedanigheid, mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen:

> Je bent een leerling of een ouder

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om een leerlingenbestand aan te leggen voor de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, het bijhouden van toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, factureren en innen van verschuldigde bedragen, communicatie met leerlingen en ouders en het behandelen van geschillen.

Daarenboven hebben wij je gegevens nodig voor het begeleiden van leerlingen in hun cognitieve fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze.
Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens, en/of medische gegevens.

> Je bent werknemer

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent sollicitant

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent (medewerker van een) leverancier

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met je werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bent bestuurder

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

> Je bevindt je in een zakenrechtelijke relatie met het GO!

Wij hebben je persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

> Je bent ingeschreven voor een studiedag of ander door ons georganiseerd evenement

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan je deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

> Je bent een bezoeker van onze websites

Lees ons cookiebeleid hieronder.

5. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks opvragen in een formulier of in documenten die je bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving van een van onze instellingen.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. 

6. Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij je persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ook dit gebeurt enkel op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

7. Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens niet door aan organisaties of instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

8. Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

9. Wat zijn je rechten?

Je kan de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kan daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@g-o.be. Je kan ook terecht bij die dienst als je vindt dat je gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden, of indien je je wil verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Bij elke vraag om uitoefening van je rechten zullen wij verzoeken om een bewijs van je identiteit zodat je gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@g-o.be. Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, www.vtc.corve.be.

10. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Cookiebeleid

Het GO! (Gemeenschapsonderwijs) met maatschappelijke zetel te Willebroekkaai 36 in 1000 Brusssel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hierbij wenst het GO! je te informeren welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate je als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Bekendste en meest gebruikte voorbeelden van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later  opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat je de website bezoekt op je apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op je apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing.

Op de sites van GO! worden er twee soorten cookies gebruikt:

 • cookies voor functionele doeleinden: noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden
 • cookies voor analytisch doeleinden: worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (bv. het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd
  Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

ASP.NET_SessionID

Doel: om de functies van de website te verbeteren en af te stemmen op je bezoek. Deze cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat je terugkeert naar de gewenste pagina wanneer je op 'vorige' klikt.

Geldigheidsduur: Sessie

BIGipServer

Doel: deze cookie verdeelt de gedane verzoeken over de verschillende servers en zorgt ervoor dat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen. Dit verbetert de snelheid en de consistentie van het bezoek aan de website

Geldigheidsduur: Sessie

Cookieconsent_status

Doel: deze cookie bewaart de keuze van de gebruiker i.v.m. cookies.

Geldigheidsduur: 1 jaar

Analytische cookies

Google Analytics

_ga
_gat
_gid

Doel: deze cookies worden geplaatst door Google, als deel van de Analytics-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Geldigheidsduur: Sessie (_gat), 24u (_gid), 2 jaar (_ga)

Met vragen of bemerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres dpo@g-o.be.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het GO! al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via dpo@g-o.be.

Het GO! spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het GO! kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Het GO! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

Het GO! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van het GO! bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Het GO! controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Het GO! kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Het GO! is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.

Het GO! heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen of veranderen.

Heb je een vraag?

Stijn Desomer - 02 790 96 11
Sofie Descamps - 02 790 93 12

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.