Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

ManagementRaad (MaRa)

Pagina delen

Afstemming op strategisch en tactisch niveau

De managementraad speelt een belangrijke rol in de afstemming op strategisch en tactisch niveau tussen de centrale diensten en het mesoniveau. 

Het gaat dan om:

 • standpunten die het GO! inneemt bij overleg met de overheid en de vakorganisaties of tegenover de media;
 • beslissingen die een impact hebben in het hele onderwijsnet op verschillende bestuursniveaus.

Door hierover onderling te overleggen en afspraken te maken in functie van het netbrede belang, wil de managementraad ervoor zorgen dat standpunten en beslissingen onderbouwd en gedragen zijn, maar ook haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden tot op de klasvloer.

Brugfunctie tussen beleid en praktijk

Tot slot vervult de managementraad ook een belangrijke brugfunctie tussen het beleid en de praktijk. Het is de plek om feedback te capteren en signaleren, samen na te denken over mogelijke oplossingen, inzichten aan te reiken, linken te leggen… Op die manier kunnen we de kracht van ons net en de aanwezige kennis & expertise nog beter benutten.

Domeinen

 1. Algemene beleidsontwikkeling
  De ontwikkeling van het algemene beleid, zowel op het niveau van het net als breder, op het Vlaamse, Europese en internationale niveau m.b.t. die aspecten die het GO! aanbelangen.
 2. Strategische positionering en ontwikkeling van het net
  De strategische manier waarop het GO! zichzelf als onderwijsnet positioneert en ontwikkelt in het Vlaamse onderwijslandschap.
 3. Uitrol van de strategie GO! 2030
  Het strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende, netbrede strategie tot 2030, die in onderlinge samenwerking tot stand kwam. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar GO! professionals netbreed in alle geledingen mee aan de slag gaan.
 4. Gedeelde dienstverlening (waarvoor personeels- en financiële middelen gezamenlijk worden ingezet)
  Dienstverlening aan de scholengroepen en netbrede projecten die door de centrale diensten en het mesoniveau gezamenlijk worden opgezet en gefinancierd, bv. boekhoudsysteem CoDa, de onderzoekscel, de huisvestingsplannen, ...
 5. Bestuurlijke optimalisatie van de netbrede samenwerking
  Het verbeteren waar nodig of mogelijk van de samenwerking tussen de centrale diensten, het meso- en het lokaal niveau in bestuurlijke aangelegenheden, met als doel ons net nog sterker te maken op het vlak van bestuur en beleid.

Dit moet het mogelijk maken om wendbaar en daadkrachtig te kunnen optreden op momenten of in situaties waar de belangen van het GO! op het spel staan, of waar het cruciaal is om snel, eensgezind de kracht van ons net te kunnen uitspelen. Voor vele dossiers en thema's kan er weliswaar maximaal proactief samengewerkt worden binnen de bestaande overleg- en participatiestructuur in de PTC's. Maar daarnaast dienen er zich soms ook zaken aan waar reactief en kort op de bal gespeeld moet worden (cfr. corona en de Oekraïnecrisis).

Samenstelling

 • Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder (voorzitter)

Centrale diensten / directieraad: 

 • Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator PBD
 • Peter Goyvaerts, afdelingshoofd NeO 
 • Geert Spiessens, afdelingshoofd B&B

Mesoniveau / coördinatieraad:

 • Kurt Meeus, GO! scholengroep SCOOP – voorzitter Co-RA
 • Isabelle Truyen, GO! scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen – ondervoorzitter Co-RA
 • Hans Dekoninck, GO! scholengroep Fluxus – ondervoorzitter Co-RA

Secretariaat / notulen:

Anne De Breucker (Staf AB)

Vergaderfrequentie

De MaRa komt tweewekelijks samen op maandagnamiddag.

Heb je een vraag?

Marijke Verdoodt - 02 790 96 74

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.