Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Pagina delen

Bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

binnen de GO! voorzieningen

Voorzieningen die dagopvang en verblijf aanbieden, hebben als opdracht kinderen en jongeren op een zorgzame en menswaardige manier te begeleiden en op te vangen binnen een pedagogisch kader.

De GO! voorzieningen hanteren daarbij het kader van het pedagogisch project, het PPGO!.

Het decreet Rechtspositie van de minderjarige (DRM) vormt het centrale referentiekader en waarborgt de rechten van het kind, zoals het recht op informatie, participatie, privacy, veiligheid en kwaliteitsvolle begeleiding.

Soms worden vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast om de veiligheid en het welzijn van kwetsbare jongeren te waarborgen. Deze maatregelen zijn bedoeld om situaties aan te pakken waarin het gedrag van de minderjarige een risico vormt voor henzelf of anderen. Het bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is een complex gegeven waarbij verschillende aspecten in acht dienen genomen te worden. De focus ligt daarbij op preventie en het creëren van een veilige, humane en respectvolle omgeving voor kinderen en jongeren.

In de begeleiding en ondersteuning is een positief leer- en leefklimaat creëren, waarbinnen kinderen en jongeren kunnen groeien en zich ontwikkelen, van groot belang. Het leren omgaan met (keuze)vrijheid, bewuste keuzes maken en geleidelijke aan autonoom handelen, zijn essentiële onderdelen van dit proces. Beperken van -of beter- bewust hanteren van die vrijheid is dus inherent aan dit begeleidingsproces.

Naast het waarborgen van een positief leefklimaat, is ook een stimulerend werkklimaat, waarbij medewerkers zich veilig en gesteund voelen belangrijk. Dit vereist voldoende en goed opgeleid personeel dat een participatieve en krachtgerichte basishouding heeft, ondersteund door een beleid dat geweld vermijdt en reduceert.

Kwaliteitsvolle opvang en zorg vraagt bovendien preventieve infrastructurele maatregelen en dus gepaste infrastructuur waar kinderen en jongeren voldoende ruimte hebben om zich uit te leven en zich thuis te kunnen voelen, maar ook om op momenten waar daar nood aan is, privacy en rust op te zoeken. Het gaat dan over voldoende grote ruimtes, (groene) buitenruimtes, mogelijkheid om naar eigen de kamer te gaan, ….

Hoewel vrijheidsbeperking soms noodzakelijk kan zijn om de veiligheid en het welzijn van kwetsbare jongeren te waarborgen, moet het gebruik ervan tot het minimum beperkt worden en altijd gekoppeld worden aan een breder behandelplan. Het doel moet altijd zijn om de minderjarige te helpen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën om hun gedrag te verbeteren.

Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de situatie en de ernst van het gedrag. We kunnen daarbij een enge, dan wel een brede definitie van vrijheidsbeperkende maatregelen hanteren; niet alleen maatregelen zoals afzondering en fixatie maar evenzeer maatregelen die een beperking van bewegings- of keuzevrijheid inhouden. Dit gaat dan van groepsafspraken rond gezamenlijke maaltijden, over beperkingen in contact met de buitenwereld, het tijdelijk beperken van bewegingsvrijheid, …. Daarnaast kunnen ook fysieke beperkingen, zoals fixatie, worden toegepast om de veiligheid te waarborgen. Het is echter van cruciaal belang dat deze maatregelen uitsluitend worden gebruikt als laatste redmiddel en dat er altijd een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van de proportionaliteit en noodzaak ervan. Het gebruik van afzondering en fixatie mag nooit worden gezien als een op zichzelf staande interventie, maar als onderdeel van een multidisciplinaire benadering waarbij alle betrokken partijen samenwerken, waaronder de minderjarige, hun familie en zorgverleners.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij minderjarigen roept ethische en juridische vraagstukken op. Het is belangrijk dat deze maatregelen worden toegepast met respect voor de rechten van minderjarigen en dat er strikte protocollen en richtlijnen gevolgd worden, die kaderen binnen een kwaliteitsbeleid,  om misbruik of onnodig lijden te voorkomen.

De ontwikkeling van de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp', is een stap in de goede richting. Het voortdurend verfijnen en verbeteren van deze richtlijn is een meerjarig proces.

Meer weten?

https://www.jeugdhulp.be/professionelen/themas/vrijheidsbeperkende-maatregelen

Reflectie-instrument 'Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen' ; SAM, steunpunt Mens en Samenleving

·Departement Zorg: VIPA/ regelgeving/ agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

 

 

Heb je een vraag?

Marianne De Paduwa - 02 790 96 70

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.