Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Model van centrumreglement

Pagina delen

Goedkeuring door Raad van bestuur

​De Raad van bestuur van een scholengroep keurt voor zijn centrum voor volwassenenonderwijs een centrumreglement goed.

Akkoordverklaring

Bij inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs verklaart de cursist zich akkoord met dit reglement. Hij wordt geacht de rechten en plichten te kennen die erin beschreven staan. Met een handtekening op het inschrijvingsformulier - digitaal of schriftelijk - verleent hij zijn akkoord, niet enkel met het centrumreglement maar ook met het (ped)agogisch project van het centrum.

Gemakkelijk raadpleegbaar

Het centrum is niet verplicht de cursist bij inschrijving steeds een papieren afdruk van het centrumreglement te geven tenzij de cursist er uitdrukkelijk om vraagt. Het centrum moet de cursist inlichten over het bestaan van dit reglement en over de plaats waar men het kan inkijken. De cursist moet het reglement gemakkelijk kunnen raadplegen. Niet alle cursisten hebben vlot toegang tot het internet. Daarom moet er altijd een exemplaar van het reglement te raadplegen zijn op een bereikbare plaats in het centrum. Het centrumreglement wordt steeds ter beschikking gesteld van de inspectie en de verificatie.

Verplichte onderdelen

De Raad van bestuur stelt het centrumreglement autonoom op ten behoeve van het centrum. Dit reglement moet niettemin minstens de volgende aspecten belichten: het reglement van orde en tucht, het evaluatiereglement, de regeling met betrekking tot aan- en afwezigheden, de bijdrageregeling, de uitschrijvingsregeling en de klachtenprocedure.

Model van centrumreglement

Een model van centrumreglement staat ter beschikking voor de directeurs. Dit model wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwe regelgeving. Bij het model hoort een toelichting voor de directeurs. Ook de toelichting voor directeurs wordt jaarlijks aangepast en geactualiseerd.

Digitaal model

Het model centrumreglement is een digitaal werkinstrument beschikbaar via de online toepassing Schoolreglement.

Het centrum doorloopt het proces van model tot het eigen centrumreglement aan de hand van de digitale tool. Het eindproduct is een link die op de website kan.

Een handleiding staat klaar, zowel voor de scholengroepbeheerder (submodel) als voor de lokale beheerder.

De scholengroepbeheerder van het digitaal centrumreglement vraagt beheerdersrechten aan op schoolreglement@g-o.be.

De lokale beheerder vraagt rechten aan de scholengroepbeheerder van het submodel.

Schoolreglement

Papieren model

De papieren versie bestaat als .pdf (niet meer als Worddocument), gegenereerd vanuit het digitale model van centrumreglement.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.