Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Digitale strategie GO!

Pagina delen

Digitaal beleid als onderdeel van GO!2030

Digitale oplossingen vormen een katalysator voor de GO!2030-strategie. Onderwijstechnologie is een middel om meer leerwinst, leervermogen en leermotivatie te bereiken. Ze ondersteunt daarbij de leer- en instructieprocessen in de klas en kan een hulp zijn bij de voorbereiding van de lessen en de lesorganisatie. Bovendien worden de mogelijkheden van de onderwijstechnologie ook meegenomen in de curriculum- en de schoolorganisatie. Het belang en de inzet van ICT en onderwijstechnologie in het algemeen zien we graag vertaald in het ICT-beleidsplan van de school.

Een school staat voor de uitdaging om de digitale mogelijkheden optimaal te benutten, en dat in de context van de eigen onderwijspraktijk en -visie. Dit hangt onder meer samen met de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht. Digitale oplossingen ondersteunen blended leren, als optimale combinatie van synchroon en asynchroon interactief afstandsleren en contactleren.

Een succesvol ICT-beleid van een school maakt weloverwogen en afgestemde keuzes binnen zes ondersteunende bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, ICT-infrastructuur, data en ecosysteem. De digitale strategie van het GO! is gericht op het ondersteunen van scholen en onderwijsprofessionals bij de realisatie van dit ICT-beleidsplan.

Doelstellingen digitale strategie

De digitale strategie van het GO! heeft 4 brede doelstellingen waar netbrede samenwerking waardevol is, met het oog op het ondersteunen van scholen bij de implementatie van IT in het onderwijs

Doestelling 1: voorzien van optimale digitale leeromgeving

We versterken de leeromgeving voor de lerende en onderwijsprofessionals door deze digitaal te ondersteunen. De digitaal ondersteunde leeromgeving maakt flexibel lesgeven en leren mogelijk volgens de principes van Gepersonaliseerd Samen Leren, met het oog op een grotere leerwinst, leervermogen en leermotivatie.  
De leeromgeving dient alle leerlingen en onderwijsprofessionals vlot toegang te geven tot de nodige informatie en kwaliteitsvolle leermiddelen en tools. Ouders kunnen er in interactie gaan en een ondersteunende rol opnemen in het leerproces. 

Doelstelling 2: efficiënt en effectief inzetten van digitaal lesgeven en blended leren door ICT-competente onderwijsprofessionals

We ondersteunen onderwijsprofessionals, scholen en scholengroepen bij het maken van keuzes bij de ontwikkeling en uitvoering van een ICT-beleid. We motiveren en coachen onderwijsprofessionals zodat zij groeien in hun digitale vaardigheden en zo innovatie mee kunnen mogelijk maken. Onderwijsprofessionals werken samen, delen kennis en leren van elkaar. We zetten in op digitaal leiderschap op school-, scholengroep en centraal niveau en werken maximaal samen vanuit een gezamenlijke visie op digitale transformatie.

Doelstelling 3: optimaal gebruik van (leerlingen)gegevens i.f.v. onderwijskwaliteit

We willen GO!-data optimaal benutten om het leerproces beter te ondersteunen en de onderwijskwaliteit te verbeteren en op te volgen. We eisen het eigenaarschap op van de GO!-data, en zorgen ervoor dat we steeds toegang hebben tot data van leerlingen en onderwijsprofessionals. We stellen – met respect voor privacy - deze informatie maximaal ter beschikking, daar waar het ten goede komt aan het onderwijsproces of de organisatieprocessen. We gebruiken deze data om leerlingen, onderwijsprofessionals, scholen, … inzichten en analyses mogelijk te maken. We voorzien daartoe de nodige tools en begeleiding.

Doelstelling 4: optimaliseren van organisatieprocessen

We delen informatie over de inzet van IT ter ondersteuning en automatisatie van processen, over het scholen, scholengroepen en de centrale diensten heen. Waar haalbaar en nuttig werken we maximaal samen aan oplossingen. We kiezen daarbij voor duurzame oplossingen.

Samen werken aan 6 ondersteunende bouwstenen

Het 4 in balans-model van het Nederlandse Kennisnet is ook in Vlaanderen het meest gebruikte model om een ICT-beleid binnen een school vorm te geven.

Het model beschrijft vier essentiële randvoorwaarden voor het efficiënt inzetten van ICT in het onderwijs:

 • visie
 • deskundigheid
 • inhoud en toepassingen
 • infrastructuur

Uit de strategie-oefening van het GO! bleek dat randvoorwaarden op het vlak van:

 • data
 • ecosysteem

ook de nodige aandacht verdienen. Een succesvol ICT-beleid van een school maakt weloverwogen en afgestemde keuzes binnen elk van deze 6 bouwstenen met het oog op een maximale leerwinst.

Scholen worden met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd die vaak specfieke kennis of investeringen vereisen. Daarom zetten we in op netbrede samenwerking tussen scholen, scholengroepen en centrale diensten. Dit vereist een geschakelde strategie.

De digitale strategie van het GO! is erop gericht om op middellange en lange termijn oplossingen aan te bieden die ondersteunend zijn naar scholen, binnen de 6 bouwstenen. Deze oplossingen krijgen vorm in strategische projecten.

Netbrede samenwerking in werkgroep digitale transformatie

De werkgroep digitale transformatie beschreef per bouwsteen de brede oplossingen waar we netbreed aan kunnen samenwerken. Een gezamenlijke visie op de nodige oplossingen is de basis voor gezamenlijke investeringen en samenwerking in de toekomst. 

De werkgroep digitale transformatie is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de 26 scholengroepen en uit de centrale diensten. De werkgroep is ondersteunend voor de PTC Digitaal Beleid die fungeert als stuurgroep voor de digitale strategie van het GO!. 

Meer informatie over (de resultaten van) de werkgroep digitale transformatie zijn terug te vinden in de Teamsomgeving van het netwerk digitale transformatie.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.