Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Jaarverslag voor de Vlaamse Regering

Pagina delen

Elk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse Regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Twee Lachende Meisjes Omhelzen Elkaar, Zittend Aan Een Schoolbank Met Papieren, In Een Klaslokaal. Op De Achtergrond Een Kind Dat Vredesteken Toont

Strategische evolutie en uitdagingen voor het GO! in 2022

Ook al ebden de grootste obstakels die corona had opgeworpen in 2022 meer en meer weg, naweeën waren er wel. Toch bleven we in het GO! de blik op de toekomst gericht houden. We gebruikten de inzichten die we tijdens de pandemie verwierven, om de verdere concretisering van het strategisch plan GO! 2030 vorm te geven en konden zo uitdagingen omvormen tot kansen voor onze eigen langetermijnvisie op onderwijs. We werkten onze concepten “school als concept – hybride leren” en “de rollen van de onderwijsprofessional” verder uit en zagen heel wat scholen ermee aan de slag gaan. We gebruikten de praktijk van afstandsleren om deze concepten te toetsen aan de realiteit en konden zo ons strategisch en tactisch beleidskader nog verder bijstellen. In die zin kunnen we zeggen dat in 2022 het strategisch plan de omslag maakte van theorie naar werkelijke praktijk in verschillende scholen en op diverse manieren.

Het GO! bleef ook in 2022 groeien. Dit betekende dat de centrale diensten de scholen en scholengroepen ook moesten ondersteunen bij deze groei van het net: op het gebied van aanbod, organisatie en - niet in het minst - infrastructuur.

De impact van besparingen en personeelstekorten in het GO!

Dit blijft echter een moeilijke opdracht omwille van de besparingscontext waarbinnen we al jaren opereren. Door de besparing in koppen die door de Vlaamse Regering werd opgelegd, moet tegen het einde van de huidige legislatuur opnieuw een besparing gerealiseerd worden. De decretale opdracht van het GO! komt onder druk te staan door de besparingscontext waarbinnen het moet werken.

Door de opeenvolgende besparingen komt het kwaliteitsvol uitvoeren van de kernopdracht van het GO! en het voeren van een degelijk hr-beleid steeds meer onder druk te staan. Sinds 2020 heeft het GO! opnieuw via een optimalisatie van de werking van de administratieve diensten, met daaraan gekoppeld een aanpassing van het personeelsplan, getracht deze besparing te dragen en tegelijk ook de personeelsnoden in functie van het strategisch plan te actualiseren. We stellen daarbij andermaal vast dat we voor de invulling van zelfs een gereduceerd personeelsplan niet over voldoende middelen beschikken. Dit maakt dat we te kampen hebben met een steeds hogere werkdruk die een impact heeft op het welzijn van onze personeelsleden.

In 2022 werden de scholen en instellingen van het GO! ook geconfronteerd met een groeiend leraren- en directeurstekort en met stijgende uitgaven, onder meer door de alsmaar hogere energiekosten. Het is in veel gevallen kunst- en vliegwerk geweest om in al deze omstandigheden kwalitatief onderwijs te blijven aanbieden en het strekt alle GO! professionals tot eer dat ze daarin geslaagd zijn. Maar dit is geen situatie die jarenlang vol te houden is en we roepen de Vlaamse beleidsmakers dan ook op om structurele maatregelen te treffen die het leraren- en directeurstekort kunnen indammen en die de koopkracht van onze scholen, instellingen en schoolbesturen vrijwaart.

En boven op dit alles weegt ten slotte ook het structurele tekort aan middelen voor infrastructuur erg door. Ook in 2022 moesten we daardoor leerlingen die uitdrukkelijk voor het GO! hadden gekozen, weigeren.

Het GO! krijgt op deze manier niet de mogelijkheden om zijn grondwettelijke opdracht naar behoren te vervullen: neutraal onderwijs aanbieden en de vrije onderwijskeuze waarborgen. We hopen dan ook dat we mogen rekenen op een overheid die haar eigen onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een warm hart toedraagt en ons de correcte middelen verschaft om onze grondwettelijke opdracht over heel Vlaanderen te vervullen. Alleen zó kunnen we de vrije keuze waarborgen met een kwaliteitsvol en neutraal onderwijs en de hoeder zijn van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Bij de downloads in dit rechterblok vind je niet alleen het recente jaarverslag maar ook de jaarverslagen van de vier jaren ervoor. 

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.