Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wegwijs in het GO!

 

Wie verstrekt onderwijs in Vlaanderen? 


Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd en gefinancierd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De centrale inrichtende macht wordt uitgeoefend door de Raad van het GO!. 

Naast het GO! erkent en subsidieert de Vlaamse overheid de volgende onderwijsverstrekkers: 
  • het officieel gesubsidieerd onderwijs omvat het gemeentelijk of stedelijk onderwijs (georganiseerd door gemeente- of stadsbesturen) en het provinciaal onderwijs (georganiseerd door provinciebesturen). Hun inrichtende machten zijn verenigd in twee koepels, het OVSG en het POV. 

  • het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt op privé-initiatief verstrekt en bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen, verenigd in een koepel: het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). De inrichtende macht is vaak een vzw. . 

Organisatiestructuur van het GO! 

De bestuursbevoegdheden in het GO! zijn verdeeld over drie verschillende niveaus: 
  • de school = het lokale niveau; 
  • de scholengroep = het regionale of mesoniveau; 
  • het centrale niveau. 
Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs – het BDGO - regelt deze structuur en bepaalt voor elk van deze niveaus de samenstelling en de bevoegdheid van de bestuursorganen. 

Ons pedagogisch project – het PPGO! 
 
 


Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven. 

 
GO!2030 - onze visie op het onderwijs van de toekomst 

 

De maatschappij verandert aan topsnelheid en vaak op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! in op de veranderende noden en uitdagingen. Daarmee voegen we een extra dimensie toe aan onze missie, het PPGO!. 

Centraal in de ‘futureproof’ visie van het GO! staat ‘gepersonaliseerd samen leren’. Bij deze aanpak zit de lerende zélf aan het stuur van zijn of haar leerproces. Maar het leren gebeurt ook samen, geruggensteund door een team van onderwijsprofessionals, samen met medeleerlingen, -cursisten en met het hele ecosysteem rondom de school. 

Op die manier evolueren we met ons net naar een professionele leergemeenschap die via gepersonaliseerd onderwijs elk kind doet excelleren. Kwaliteitsvol onderwijs, de beste onderwijskansen voor elke lerende en ‘samen leren samenleven’ blijven de ultieme doelstellingen van het GO! en onze scholen.