Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Studenten

Wil je als scholengroep een student tewerkstellen dan kan dit enkel via een  studentenovereenkomst.  Dit is  in feite een gewone arbeidsovereenkomst waarbij bijkomende voorwaarden moeten worden nageleefd.

Het begrip student wordt niet gedefinieerd in de wet. Het begrip dient ruim geïnterpreteerd te worden : het betreft elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), hoger of universitair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie.

Een studentenovereenkomst kan worden gesloten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

In principe stelt de wet geen maximum leeftijdsvoorwaarde vast voor het sluiten van een studentenovereenkomst.

Er is wel een minimumleeftijd :

De studentenovereenkomst kan ten vroegste worden gesloten wanneer men 15 jaar is en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd of wanneer men 16 jaar is of ouder.

Voor zover de tewerkstelling gedurende het kalenderjaar maximaal 475 uren bedraagt (die vrij kunnen gespreid worden over het volledige kalenderjaar), is op de prestaties van de student een verlaagde uniforme bijdrage, solidariteitsbijdrage (8,13%) genaamd, verschuldigd. De scholengroep neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student. Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van de student, wordt ingehouden door de werkgever bij de betaling van het loon.

De student werkt buiten de uren waarop hij geacht wordt cursussen of andere activiteiten te volgen.

Voorafgaand aan de tewerkstelling van de student dient een Dimona-aangifte met de notie "STU" te gebeuren met vermelding van de begin- en einddatum van de studentenovereenkomst, evenals de plaats van tewerkstelling.

Het loon ligt bepaald op het minimumbarema zoals voorzien in de handleiding voor contractueel AMVD-personeel.

Meer informatie

FOD Waso vereenkomst voor tewerkstelling van studenten

RSZ administratieve instructies studenten

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel