Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samen leren samenleven

Kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. En dat we ondanks verschillende opvattingen vooral moeten leren met elkaar samen te leven. 

Heel belangrijk daarbij is dat iedereen de vrijheid geniet om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Die openheid veronderstelt dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te twijfelen, dat ze continu vragen mogen stellen en dat ze de nodige vaardigheden aanleren om kritische zin te ontwikkelen.

Actief burgerschap als eerste kapstok

Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap. Burgerschap gaat over:
- democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde belangen en machtsverhoudingen;
- participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
- identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt. Op al deze domeinen willen we onze leerlingen leren samenleven, zodat ze zich ontwikkelen tot actieve burgers. We brengen hen de basiswaarden van de democratische samenleving bij: het respect voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf filosofische, ideologische en godsdienstige keuzes te maken, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de gelijkwaardigheid van alle mensen over alle verschillen heen.

Zes kernwaarden als tweede kapstok

Uit een bevraging die het GO! bij onze professionals liet uitvoeren is gebleken dat gelijkwaardigheid, wederzijds respect, geëngageerde betrokkenheid, openheid, vrijheid van gedachte en kritische zelfbevraging nog altijd prioritaire waarden zijn.

Actieve neutraliteit

Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn opdracht om ‘neutraal’ onderwijs aan te bieden, een opdracht die in de grondwet ingeschreven staat. Met de jaren is de betekenis van het begrip ‘neutraliteit‘ in het GO! steeds ruimer geworden. De diversiteit van onze samenleving is geëvolueerd naar een superdiversiteit, die voor spanningen zorgt. Dat plaatst onze scholen voor extra uitdagingen. Daarom maken wij van de neutraliteit vandaag een actieve neutraliteit.

Neutraliteit in het GO! betekent dat we geen voorkeur hebben voor één specifieke opvatting. Geen enkele filosofische, ideologische en godsdienstige overtuiging domineert, ze zijn alle gelijkwaardig. Er is op dat vlak geen ‘grootste gelijk’. Bovendien is de dialoog niet vrijblijvend. Jongeren krijgen ruimte en gaan niet uit van het eigen gelijk. We leren hen openheid te creëren door hen duidelijk te maken dat de deelnemers aan de dialoog op voet van gelijkwaardigheid spreken, respect tonen voor de andere, maar tegelijk ook respect mogen vragen van de andere, in wederkerigheid.