Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Personeelsparticipatie

In elke school kan een pedagogische raad worden opgericht. De oprichting ervan is verplicht wanneer ten minste tien procent van het personeel erom vraagt. De leden van de pedagogische raad worden verkozen door en uit het personeel. De pedagogische raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. De leden van de pedagogische raad die informatie over of inzage in een document wensen, kunnen daartoe de vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraad aanspreken.
De pedagogische raad heeft een informatie- en communicatieplicht tegenover al het personeel. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van het personeel in de schoolraad voor alle advies en overleg in de schoolraad hun achterban raadplegen. Inzake personeelsparticipatie zijn de schoolraad en de pedagogische raad de fora voor het pedagogisch en organisatorisch schoolbeleid.
 
Daarnaast bestaat het basiscomité voor de school waarin met de vakbonden wordt onderhandeld over materies waarvoor de schooldirecteur bevoegd is. In het basiscomité focust men eerder op de effecten die bepaalde beslissingen voor het personeel kunnen hebben. De schooldirecteur of zijn plaatsvervanger zit het basiscomité voor.
Hij wijst voor elke vergadering de afgevaardigden van de overheid aan, afhankelijk van de dagorde van de vergadering. De vakorganisaties stellen hun afvaardiging vrij samen. Aan beide afvaardigingen kunnen technici worden toegevoegd. Er moet niet onderhandeld worden over beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van de algemene reglementering op individuele gevallen.
De syndicale onderhandelingen zijn substantiële vormvereisten.
 
Maatregelen die worden genomen zonder dat aan deze vormvereisten is voldaan, kunnen vernietigd worden. De schoolraad moet overleg plegen of advies uitbrengen vooraleer overheid en vakbonden via de syndicale onderhandelingen eventuele verbintenissen aangaan. Het volgende traject is aangewezen:
  • principebeslissing door het bevoegde bestuursorgaan;
  • advies door of overleg in schoolraad, oudercomité, leerlingenraad…;
  • syndicale onderhandelingen;
  • eindbeslissing door het bevoegde bestuursorgaan.