Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Drie niveaus

Raad GO!

In tegenstelling tot de andere netten treedt de Raad GO! niet als koepel op maar als de centrale inrichtende macht. Hij heeft onder meer de fundamentele opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te waarborgen. De Raad beschikt over eigen centrale diensten, die gevestigd zijn in het Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

Scholengroepen

De eigenlijke bestuursbevoegdheid hoort toe aan de 26 scholengroepen. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO! instellingen in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding. Aan het hoofd staan een algemeen directeur, een raad van bestuur en een college van directeurs. Sinds 1 september 2005 zijn er daarnaast ook 72 scholengemeenschappen actief.
Deze vrijwillige samenwerkingsverbanden hebben vooral adviesbevoegdheid ten aanzien van de scholengroep. Twee van de 37 scholengemeenschappen voor het basisonderwijs zijn netoverstijgend samengesteld. Van de 35 scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs werken er negen netoverstijgend, één met het gemeentelijk onderwijs, zeven met enkel het provinciaal onderwijs en één met zowel het vrij niet-confessioneel als het provinciaal onderwijs.

Scholen

Het GO! organiseert onderwijs op alle niveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Veel GO! scholen hebben verschillende vestigingsplaatsen die verspreid zijn over de diverse ‘wijken’ van een gemeente. Aan het hoofd van de school en haar vestigingsplaatsen samen staat één directeur, bijgestaan door een schoolraad, een ouderraad, een leerlingenraad en een pedagogische raad.

>>> GO! contactlijst

In de GO! contactlijst vind je een inventaris van al onze scholen, scholengroepen, afdelingen in de centrale diensten.